Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/321

Bryssel den 17 mars 17 2011

Kommissionen vill reformera Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

Kommissionen antog idag ett förslag om att reformera EU:s bedrägeribekämpningsbyrå, Olaf. Syftet är att förbättra Olafs effektivitet och ansvarighet samtidigt som dess möjligheter att genomföra oberoende undersökningar inte påverkas. Sedan Olaf inrättades 1999 har byrån genomfört cirka 4 500 undersökningar och har avsevärt bidragit till att skydda EU-budgeten mot bedräglig verksamhet. Men om Olaf ska kunna uppfylla sin fulla potential behövs det förbättringar. Kommissionen tar upp vissa nyckelfrågor genom att föreslå att Olafs kapacitet för att bekämpa bedrägeri stärks för att nå bästa möjliga resultat. I dagens förslag ingår åtgärder för att se till att Olafs undersökningar genomförs och följs upp mera effektivt, för att skydda rättigheterna för personer som undersöks och för att stärka samarbetet mellan Olaf och dess strategiska partner i kampen mot bedrägeri. Förslaget kommer nu att skickas vidare till Europaparlamentet och rådet för överenskommelse i enlighet med medbeslutandeförfarandet.

Olaf är en hörnsten i skyddet av EU-budgeten och kampen mot bedrägeri. Genom dessa ändringar vill vi göra byrån ännu starkare, effektivare och mera kompetent, till gagn för alla europeiska medborgare,” säger kommissionsledamoten med ansvar för skattefrågor, Algirdas Šemeta.

Skärpta förfaranderegler och skyddsåtgärder är nödvändiga för att undersökningarna ska bli rättvisare och effektivare och för att skydda de europeiska skattebetalarnas pengar,” säger vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor.

Förstärkt ansvarighet

En viktig aspekt i detta förslag handlar om att stärka förfarandegarantierna (dvs. respekten av grundläggande rättigheter) för alla personer som blir undersökta av Olaf. Alla personer måste informeras om sina rättigheter när de undersöks. Dessa rättigheter omfattar bl.a. rätten för personen att få en sammanfattning av den fråga som undersökningen gäller och att få lämna synpunkter innan slutsatser dras, rätten att bli bistådd av en fritt vald person och rätten att få välja vilket officiellt EU-språk som ska användas. Det kommer också att finnas rutiner för översyn ifall förfaranderättigheter har överträtts. Övervakningskommittén kommer att fortsätta att övervaka Olafs verksamhet och säkerställa att dess undersökningar genomförs med fullständigt oberoende och i enlighet med gällande regler och förfaranden.

Ökad effektivitet

Ett av problemen med att bekämpa bedrägerier på EU-nivå för tillfället är vissa medlemsstaters otillfredsställande juridiska uppföljning av Olaf-undersökningar. Kommissionen försöker avhjälpa detta problem genom att förstärka samarbetet mellan Olaf och medlemsstaternas myndigheter och förbättra informationsutbytet om fall och därmed förbundna åtal. Varje medlemsstat ombeds att ange en kontaktpunkt, som skulle underlätta de nationella myndigheternas samarbete med Olaf. Dessutom bör medlemsstaterna på begäran rapportera om de åtgärder de har vidtagit som svar på Olafs fallrapporter.

För att göra Olafs arbete effektivare har kommissionen förslagit att om en undersökning inte är avslutad inom 12 månader bör byrån informera övervakningskommittén om varför den behöver mer tid.

Olafs generaldirektör kommer även fortsättningsvis att i sista hand ansvara för vilka undersökningar Olaf genomför. Kommissionen föreslår emellertid att det inrättas ett inre organ inom Olaf för att hjälpa till med dessa beslut. För att säkerställa en optimal användning av Olafs resurser förtydligas i förslaget den lägsta-nivå”-regeln för att besluta om undersökningar. Detta innebär att Olaf bör vägledas av den ekonomiska inverkan av det misstänkta bedrägeriet då den fastställer sina operativa prioriteringar. Om det är mera effektivt bör ett fall undersökas av den berörda institutionen, byrån eller det berörda organet, i stället för av Olaf.

Förbättrat samarbete

Kommissionen understryker behovet av att Olaf är fullständigt oberoende i sina undersökningar. Samtidigt måste det finnas ett nära samarbete och ett tätt informationsutbyte mellan byrån för bedrägeribekämpning och EU-institutionerna för att skydda EU:s ekonomiska intressen på bästa sätt. Ett flexibelt system för meningsutbyte mellan Olaf och Europeiska kommissionen, parlamentet och rådet fastställs. Syftet är att tillåta att institutionerna diskuterar Olafs strategiska prioriteringar och lämna synpunkter på hur effektiv byrån är. Detta kommer att bidra till att ge en överblick över hur Olaf fungerar och till bättre styrning av byrån.

Med tanke på de stora EU-resurser som avsätts för externa relationer och internationellt bistånd sträcker sig Olafs roll i skyddet av EU-budgeten utanför EU:s gränser. För att detta ska lyckas är det viktigt att det finns ett gott samarbete mellan Olaf och internationella organisationer och tredjelandsmyndigheter. Kommissionen föreslår därför att Olaf ska få mandat att ingå administrativa avtal med behöriga organ i tredjeländer, i samarbete med Europeiska utrikestjänsten och de relevanta avdelningarna inom kommissionen.

Samarbete med Europeiska polisbyrån (Europol) och EU:s enhet för rättsligt samarbete (Eurojust) är lika viktigt och bör förstärkas. Kommissionen föreslår därför att Olaf bör få mandat att ingå administrativa avtal med dessa två organisationer.

För Olaf-webbplatsen, klicka här.

För kommissionär Šemetas webbplats, klicka här.

Memo/11/176


Side Bar