Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/321

Bruselj, 17 marca 2011

Komisija predlaga reformo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

Evropska Komisija je danes sprejela predlog za reformo urada EU za boj proti goljufijam, OLAF. Cilj je izboljšati zmogljivost, učinkovitost in odgovornost urada OLAF, hkrati pa zaščititi njegovo preiskovalno neodvisnost. Od njegove ustanovitve leta 1999 je urad OLAF opravil približno 4 500 preiskav in je pomembno prispeval k zaščiti proračuna EU pred goljufivimi dejavnostmi. Izboljšave, ki bodo uradu OLAF pomagale v celoti izkoristiti njegove zmožnosti, so kljub temu potrebne. Komisija s predlogom o krepitvi zmogljivosti urada OLAF za doseganje optimalnih rezultatov pri spopadanju z goljufijami ureja nekatere ključne probleme. Današnji predlog vključuje ukrepe za zagotovitev učinkovitejše izvedbe in nadgradnje preiskav urada OLAF, zaščite pravic preiskovanih oseb ter okrepitve sodelovanja med uradom OLAF in njegovimi strateškimi partnerji v boju proti goljufijam. Predlog bo poslan Evropskemu parlamentu in Svetu za sprejetje v postopku soodločanja.

Komisar Algirdas Šemeta, ki je pristojen za boj proti goljufijam, je dejal: „Urad OLAF je bistvenega pomena za zaščito proračuna EU in boj proti goljufijam. V postopku te reforme ga nameravamo v dobro vseh evropskih državljanov še okrepiti, ga narediti učinkovitejšega in bolje usposobljenega.

Podpredsednica Viviane Reding, komisarka EU za pravosodje, je dejala: „Okrepljena postopkovna pravila in zaščitni ukrepi so bistvenega pomena za vzpostavitev pravičnejših in učinkovitejših preiskav z namenom zaščite denarja evropskih davkoplačevalcev.“

Okrepitev odgovornosti

Pomemben vidik današnjega predloga je okrepitev postopkovnih jamstev (tj. spoštovanje temeljnih pravic) za vse osebe, ki jih preiskuje urad OLAF. Vsi posamezniki, o katerih poteka preiskava, morajo biti seznanjeni s svojimi pravicami. Te vključujejo pravico dostopa posameznika do povzetka zadeve, o kateri teče preiskava, in do predstavitve njegovih stališč pred pripravo zaključkov, pravico do pomoči s strani osebe po lastnem izboru in pravico do uporabe uradnega jezika EU po lastnem izboru. Za primere morebitnih kršitev postopkovnih pravic bo vzpostavljen tudi postopek revizije. Nadzorni odbor bo nadaljeval s spremljanjem dejavnosti urada OLAF in tako zagotavljal, da so njegove preiskave izvedene popolnoma neodvisno in v skladu s predpisanimi pravili in postopki.

Povečanje učinkovitosti

Trenutno je eden od problemov boja proti goljufijam na ravni EU, da je sodni pregon na podlagi preiskav urada OLAF v nekaterih državah članicah nezadovoljiv. Komisija za reševanje tega problema predlaga krepitev sodelovanja med uradom OLAF in organi države članice ter skrb za boljšo izmenjavo informacij o primerih in z njimi povezanih preiskavah. Vsaka država članica bo morala določiti kontaktno službo, prek katere bo olajšano sodelovanje nacionalnih organov z uradom OLAF. Poleg tega bodo morale države članice na zahtevo poročati o ukrepih, ki so jih sprejele v odgovor na poročila o zadevah, ki jih je pripravil urad OLAF.

Da bi urad OLAF pri svojem delu postal učinkovitejši, Komisija predlaga, da urad v primerih, kadar preiskava ni zaključena v roku 12 mesecev, nadzornemu odboru sporoči, zakaj potrebuje podaljšanje roka.

Za odločanje o tem, katere preiskave bo urad OLAF izvedel, bo še naprej stvarno pristojen generalni direktor urada OLAF. Vendar pa Komisija predlaga ustanovitev službe znotraj urada OLAF, ki bi pri teh odločitvah nudila pomoč. Da bi zagotovili optimalno uporabo virov urada OLAF, predlog pojasnjuje pravilo „de minimis“ pri odločanju o preiskavah. To pomeni, da mora urad OLAF kot vodilo pri določanju svojih operativnih prioritet upoštevati finančni vpliv domnevne goljufije. Tako bi morale biti zadeve, kadar bi bilo to učinkoviteje, raje kot s strani urada OLAF preiskane na ravni institucije, agencije ali zadevnega organa.

Izboljšanje sodelovanja

Komisija poudarja potrebo po ohranitvi popolne neodvisnosti urada OLAF in njegovih preiskav. Obenem pa sta, da bi zagotovili najboljšo možno zaščito finančnih interesov EU, potrebna tesno sodelovanje ter izmenjava informacij med uradom za preprečevanje goljufij in institucijami EU. Predlagan je prilagodljiv postopek za izmenjavo mnenj med uradom OLAF in Evropsko komisijo, Parlamentom in Svetom. Cilj je institucijam omogočiti razpravo o strateških prioritetah urada OLAF in podati njihova mnenja o učinkovitosti dela, ki ga ta izvaja. To po pripomoglo k zagotavljanju, da nad delovanjem urada OLAF obstaja pregled in k boljšemu upravljanju urada.

Glede na visoko raven sredstev EU, ki so namenjene zunanjim odnosom in mednarodni pomoči, se vloga urada OLAF pri zaščiti proračuna EU širi preko meja EU. Sodelovanje med uradom OLAF ter mednarodnimi organizacijami in organi tretjih držav je bistvenega pomena za uspešnost operacij zunaj EU. Zato Komisija predlaga, da se uradu OLAF podeli mandat za sklepanje upravnih dogovorov s pristojnimi službami tretjih držav, v sodelovanju z Evropsko službo za zunanjepolitično sodelovanje in zadevnimi službami Komisije.

Enako pomembno je sodelovanje z Evropskim policijskim uradom (Europol) in Uradom za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) ter bi ga bilo potrebno okrepiti. Zato Komisija predlaga tudi, da se uradu OLAF podeli mandat za sklepanje upravnih dogovorov s tema dvema uradoma.

Spletna stran OLAF je dostopna tu.

Spletna stran komisarja Šemete je dostopna tu.

Memo/11/176


Side Bar