Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/321

Brusel 17. marca 2011

Komisia prichádza s reformou Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)

Európska komisia dnes prijala návrh na reformu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Cieľom reformy je zlepšiť efektívnosť, účinnosť a zodpovednosť úradu a súčasne zachovať jeho nezávislosť pri vyšetrovaní. Od svojho založenia v roku 1999 viedol OLAF približne 4 500 vyšetrení, čím výrazne prispel k ochrane rozpočtu EÚ pred podvodmi. Aby OLAF mohol realizovať svoj potenciál v plnej miere, sú však potrebné isté zlepšenia. Komisia reaguje na niektoré dôležité problémy návrhom posilniť úrad tak, aby dokázal čo možno najúspešnejšie zasahovať voči podvodom. Súčasťou dnešného návrhu sú opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť efektívnejší priebeh vyšetrovaní OLAFu, ochrana práv vyšetrovaných osôb a posilnenie spolupráce medzi OLAFom a jeho strategickými partnermi v boji proti podvodom. Návrh sa postúpi Európskemu parlamentu a Rade na odsúhlasenie v rámci postupu spolurozhodovania.

Komisár Algirdas Šemeta, ktorý je zodpovedný za otázky boja proti podvodom, uviedol: „OLAF je základným kameňom ochrany rozpočtu EÚ a boja proti podvodom. Všetci európski občania budú mať prospech z toho, ak sa podľa našich plánov stane OLAF vďaka reforme ešte silnejším, efektívnejším a schopnejším“.

Podpredsedníčka Komisie a komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová uviedla: „Silnejšie procesné pravidlá a záruky majú zásadný význam z hľadiska rozvoja spravodlivejšieho a efektívnejšieho vyšetrovania v záujme ochrany peňazí európskych daňových poplatníkov.“

Posilnenie zodpovednosti

Dôležitým aspektom dnešného návrhu je posilnenie procesných záruk (t. j. dodržiavanie základných práv) každej osoby, ktorú OLAF vyšetruje. Každá vyšetrovaná osoba musí byť informovaná o svojich právach. Patrí k nim právo osoby na zhrnutie predmetu vyšetrovania, právo vyjadriť svoje názory pred vypracovaním záverov, právo na pomoc inej osoby podľa vlastného výberu a právo používať úradný jazyk EÚ podľa vlastného výberu. Okrem toho bude existovať aj revízny postup pre prípad porušenia procesných práv. Činnosť OLAFu bude aj naďalej monitorovať dozorný výbor, ktorý bude zárukou úplnej nezávislosti vyšetrovaní úradu a ich súladu s ustanovenými pravidlami a postupmi.

Zvýšenie efektívnosti

Jedným zo súčasných problémov boja proti podvodom na úrovni EÚ je neuspokojivá nadväznosť konania súdov niektorých členských štátov na vyšetrenia OLAFu. Komisia sa snaží o nápravu tohto problému zintenzívnením spolupráce medzi OLAFom a orgánmi členských štátov, ako aj lepšou výmenou informácií o prípadoch a súvisiacich stíhaniach. V záujme uľahčenia spolupráce vnútroštátnych orgánov s OLAFom je každý členský štát je povinný určiť kontaktné miesto. Okrem toho by členské štáty mali na požiadanie podávať správy o opatreniach, ktoré prijali na základe vyšetrovacích správ OLAFu.

V záujme zefektívnenia činnosti OLAFu Komisia navrhuje, aby v prípadoch, keď sa vyšetrovanie neuzavrie do 12 mesiacov, mal úrad povinnosť informovať dozorný výbor o dôvodoch nutnosti predĺženia tejto lehoty.

Generálny riaditeľ OLAFu bude aj naďalej niesť konečnú zodpovednosť za rozhodnutia o tom, ktoré vyšetrovania OLAF povedie. Komisia však navrhuje, aby sa v rámci OLAFu zriadil interný orgán, ktorý bude pri týchto rozhodnutiach pomáhať. V záujme optimálneho využitia zdrojov OLAFu návrh objasňuje pravidlo „de minimis“ pre rozhodnutia o vyšetreniach. To znamená, že OLAF by sa mal pri stanovovaní svojich operačných priorít riadiť finančným vplyvom predpokladaného podvodu. OLAF by teda nemal vyšetrovať prípady, ktoré je efektívnejšie vyšetrovať na úrovni dotknutej inštitúcie, agentúry alebo orgánu.

Rozvoj spolupráce

Komisia zdôrazňuje potrebu zachovať úplnú nezávislosť OLAFu pri vyšetrovaní. Súčasne je nutné, aby existovala užšia spolupráca a výmena informácií medzi Úradom na boj proti podvodom a inštitúciami EÚ v záujme zabezpečenia najlepšej možnej ochrany finančných záujmov EÚ. Ustanovuje sa flexibilný postup výmeny názorov medzi OLAFom a Európskou komisiou, Parlamentom a Radou. Jeho cieľom je umožniť inštitúciám diskutovať o strategických prioritách OLAFu a poskytnúť svoje názory na efektívnosť práce, ktorú úrad vykonáva. Takto sa získa prehľad o fungovaní OLAFu a zlepší sa správa úradu.

Vzhľadom na výšku zdrojov EÚ, ktoré sa vynakladajú na vonkajšie vzťahy a medzinárodnú pomoc, by mal OLAF pri ochrane rozpočtu EÚ zohrávať úlohu nad rámec hraníc EÚ. Spolupráca medzi OLAFom a medzinárodnými organizáciami a orgánmi tretích krajín je zásadným predpokladom úspešných operácií mimo EÚ. Preto Komisia navrhuje, aby OLAF dostal mandát uzatvárať administratívne dojednania s príslušnými útvarmi v tretích krajinách, a to v spolupráci s Európskym útvarom pre vonkajšiu činnosť a príslušnými útvarmi Komisie.

Rovnako dôležitá je aj spolupráca s Európskym policajným úradom (Europol) a Európskou jednotkou pre justičnú spoluprácu (Eurojust), ktorá by sa mala posilniť. Preto Komisia navrhuje dať OLAFu mandát aj na uzatváranie administratívnych dohôd medzi týmito dvoma organizáciami.

Webová stránka OLAFu sa nachádza tu.

Webová stránka komisára Šemetu sa nachádza tu.

Memo/11/176


Side Bar