Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/321

Briuselis, 2011 m. kovo 17 d.

Komisija siūlo reformuoti Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF)

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą reformuoti ES kovos su sukčiavimu tarnybą OLAF. Reformos tikslas – pagerinti OLAF veiklos našumą, efektyvumą ir atskaitomybę, kartu užtikrinant, kad ir toliau tyrimus tarnyba galėtų rengti nepriklausomai. Nuo veiklos pradžios 1999 m. OLAF atliko apie 4500 tyrimų ir labai prisidėjo prie pastangų apsaugoti ES biudžetą nuo sukčiavimo. Tačiau, kad būtų išnaudotos visos OLAF galimybės, jos veiklą būtina tobulinti. Komisija imasi spręsti tam tikrus svarbiausius klausimus ir siūlo stiprinti OLAF gebėjimą kuo geriau kovoti su sukčiavimu. Šiandienos pasiūlyme numatytos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad OLAF tyrimai ir po jų atliekami veiksmai būtų efektyvesni, taip pat siekiama apsaugoti asmenų, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, teises ir stiprinti OLAF ir jos strateginių partnerių bendradarbiavimą kovojant su sukčiavimu. Pasiūlymas bus perduotas Europos Parlamentui ir Tarybai derinti pagal bendro sprendimo procedūrą.

Už kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „OLAF – ES biudžeto apsaugos ir kovos su sukčiavimu sistemos pagrindas. Imdamiesi šios reformos, ketiname užtikrinti, kad ji taptų dar stipresnė, efektyvesnė ir pajėgesnė užtikrinti naudą kiekvienam Europos piliečiui.“

Už teisingumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding sakė: „Griežtesnės procedūrinės taisyklės ir apsauga yra labai svarbios siekiant užtikrinti, kad tyrimai būtų geriau pagrįsti ir veiksmingesni ir kad būtų saugomi Europos mokesčių mokėtojų pinigai.“

Griežtinti atsakomybę

Svarbus šiandienos pasiūlymo aspektas susijęs su bet kuriam asmeniui, kurio atžvilgiu atliekamas OLAF tyrimas, taikomų procedūrinių garantijų didinimu (t. y. pagrindinių teisių užtikrinimu). Visi asmenys, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, turi būti informuoti apie jų teises. Tai asmens teisė gauti klausimo, dėl kurio vykdomas tyrimas, santrauką, ir pateikti nuomonę prieš tai, kai padaromos išvados, teisė gauti pasirinkto asmens pagalbą ir teisė naudotis pasirinkta ES oficialiąja kalba. Be to, bus numatytas peržiūros procesas tiems atvejams, kai pažeidžiamos procedūrinės teisės. Priežiūros komitetas toliau stebės OLAF veiklą ir užtikrins, kad tyrimai būtų atliekami visiškai nepriklausomai ir vadovaujantis nustatytomis taisyklėmis ir procedūromis.

Didinti efektyvumą

Šiuo metu viena iš ES lygmens kovos su sukčiavimu problemų – nepakankami kai kurių valstybių narių veiksmai reaguojant į OLAF tyrimus. Siekdama šią problemą spręsti, Komisija siūlo aktyvinti OLAF ir valstybių narių institucijų bendradarbiavimą ir numatyti aktyviau keistis informacija apie bylas ir susijusį baudžiamąjį persekiojimą. Kiekvienos valstybės narės prašoma paskirti įstaigą ar asmenį ryšiams, kad būtų palengvintas nacionalinių institucijų bendradarbiavimas su OLAF. Be to, valstybės narės pareikalavus turėtų informuoti apie priemones, kurių jos ėmėsi reaguodamos į OLAF pranešimus apie bylas.

Kad OLAF veikla būtų efektyvesnė, Komisija siūlo nustatyti, kad, jei tyrimas neužbaigiamas per 12 mėnesių, tarnyba turėtų informuoti Priežiūros komitetą, kodėl tyrimą būtina pratęsti.

Visa atsakomybė už tai, kokius tyrimus vykdo OLAF, ir toliau tenka OLAF generaliniam direktoriui. Tačiau Komisija siūlo, kad OLAF būtų įkurtas vidaus padalinys, kuris padėtų priimti tokius sprendimus. Siekiant užtikrinti optimalų OLAF išteklių panaudojimą, pasiūlyme išaiškinama de minimis taisyklė, taikytina priimant sprendimus dėl tyrimų. Tai reiškia, kad nustatydama veiklos prioritetus OLAF turėtų atsižvelgti į galimus įtariamo sukčiavimo finansinius padarinius. Kai taip efektyviau, tyrimas turėtų būti vykdomas atitinkamos institucijos, tarnybos ar įstaigos lygmeniu, o ne OLAF.

Tobulinti bendradarbiavimą

Komisija pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad OLAF ir toliau tyrimus galėtų rengti nepriklausomai. Kartu būtina užtikrinti Kovos su sukčiavimu tarnybos ir ES institucijų glaudų bendradarbiavimą ir informacijos mainus, kad būtų kuo geriau apsaugoti ES finansiniai interesai. Numatyta lanksti tvarka, kad OLAF, Europos Komisija, Parlamentas ir Taryba galėtų keistis nuomonėmis. Taip siekiama užtikrinti, kad institucijos galėtų aptarti OLAF strateginius prioritetus ir pateikti nuomonę apie tarnybos atliekamo darbo veiksmingumą. Tai padės užtikrinti, kad OLAF veikla būtų aiškiau suprantama ir geriau valdoma.

Atsižvelgiant į tai, kad daug ES išteklių skiriama išorės santykiams ir tarptautinei pagalbai, OLAF privalo užtikrinti ES biudžeto apsaugą ne tik ES. OLAF, tarptautinių organizacijų ir trečiųjų šalių institucijų bendradarbiavimas yra labai svarbus, kad būtų užtikrinta už ES ribų vykdomos veiklos sėkmė. Todėl Komisija siūlo, kad OLAF, savo veiklą koordinuodama su Europos išorės santykių tarnyba ir atitinkamomis Komisijos tarnybomis, būtų įgaliota sudaryti administracinius susitarimus su kompetentingomis trečiųjų šalių tarnybomis.

Ne mažiau svarbus ir bendradarbiavimas su Europos policijos biuru (Europolu) ir su ES teisminio bendradarbiavimo padaliniu (Eurojustu). Todėl Komisija taip pat siūlo įgalioti OLAF sudaryti administracinius susitarimus su šiomis dviem organizacijomis.

OLAF svetainės saitas.

Komisijos nario svetainės saitas.

Memo/11/176


Side Bar