Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/321

Bryssel 17. maaliskuuta 2011

Komissio ehdottaa Euroopan petostentorjunta­virastoa (OLAF) koskevia uudistuksia

Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen Euroopan petostentorjuntaviraston eli OLAFin uudistuksista. Tavoitteena on tehdä OLAFista tehokkaampi, tuloksellisempi ja vastuullisempi vaikuttamatta kuitenkaan sen tutkinnalliseen riippumattomuuteen. Perustamisvuodestaan 1999 alkaen OLAF on tehnyt noin 4 500 tutkimusta ja vaikuttanut osaltaan merkittävästi EU:n talousarvion suojaamiseen petoksilta. Parannukset ovat kuitenkin tarpeen, jotta OLAF voi hoitaa tehtävänsä mahdollisimman hyvin. Komissio on puuttunut joihinkin avainkysymyksiin ehdotuksilla, joissa OLAFille annetaan lisää valmiuksia torjua petoksia parhain mahdollisin tuloksin. Nyt hyväksytty ehdotus sisältää toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että OLAFin tutkimukset ja niiden jatkotoimet ovat tehokkaampia, että tutkittavien henkilöiden oikeudet suojataan ja että OLAFin ja sen petosten torjunnan kannalta strategisten kumppanien yhteistyötä lisätään. Ehdotus toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle, joiden on hyväksyttävä se yhteispäätösmenettelyssä.

”OLAF on EU:n talousarvion suojaamisen ja petostentorjunnan kulmakivi. Näillä uudistuksilla pyrimme tekemään siitä vielä vahvemman, vielä tehokkaamman ja vielä kyvykkäämmän Euroopan kaikkien kansalaisten hyödyksi", totesi petostentorjunnasta vastaava komissaari Algirdas Šemeta.

”Eurooppalaisten veronmaksajien rahoja suojaavia oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia tutkimuksia varten tarvitaan tiukempia menettelysääntöjä ja turvajärjestelyjä”, totesi puolestaan komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding.

Vastuullisuuden lisääminen

Yksi tämänpäiväiseen ehdotukseen liittyvistä tärkeistä seikoista on vahvempien menettelytakeiden antaminen henkilöille, joita OLAF tutkii (toisin sanoen perusoikeuksien kunnioittaminen). Kaikille tutkittavina oleville henkilöille on annettava riittävästi tietoa heille kuuluvista oikeuksista. Näihin kuuluvat henkilön oikeus saada yhteenveto tutkittavasta asiasta ja esittää näkemyksensä ennen päätelmien tekoa sekä oikeus valita itse avustajansa ja se, mitä EU:n virallisista kielistä käytetään. Lisäksi käyttöön otetaan tarkastelukäytäntö niitä tapauksia varten, joissa menettelyllisiä oikeuksia epäillään rikotun. Valvontakomitea jatkaa edelleen OLAFin toiminnan valvomista. Näin varmistetaan, että OLAFin tutkimukset ovat täysin riippumattomia ja niissä noudatetaan vahvistettuja sääntöjä ja menettelyjä.

Toiminnan tehostaminen

Yksi petostentorjunnan nykyisistä ongelmista EU:n tasolla on se, etteivät kaikki jäsenvaltiot toteuta riittävästi oikeudellisia jatkotoimenpiteitä OLAFin tutkimusten perusteella. Komissio pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman tiivistämällä yhteistyötä OLAFin ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä ja säätämällä tapauksia ja niihin liittyviä oikeudenkäyntejä koskevan tiedonvaihdon lisäämisestä. Kunkin jäsenvaltion on määrä nimetä yhteystaho kansallisten viranomaisten ja OLAFin välisen yhteistyön helpottamiseksi. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden olisi pyynnöstä raportoitava toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet OLAFin kertomusten perusteella.

OLAFin toiminnan tehostamiseksi komissio ehdottaa, että petostentorjuntaviraston olisi ilmoitettava valvontakomitealle syyt määräajan pidentämistarpeeseen, jollei se saa jotain tutkimusta valmiiksi 12 kuukauden kuluessa.

OLAFin pääjohtaja olisi tulevaisuudessakin viime kädessä vastuussa siitä, mitä tutkimuksia OLAF tekee. Komissio ehdottaa kuitenkin, että OLAFiin perustettaisiin sisäinen elin, joka osallistuu näiden päätösten tekemiseen. OLAFin varojen optimaalisen hyödyntämisen varmistamiseksi ehdotuksessa täsmennetään, että tutkimuksista päätettäessä sovelletaan de minimis -sääntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että OLAFin ohjenuorana toiminnallisia painopisteitä asetettaessa olisi oltava epäillyn rikoksen taloudellinen vaikutus. OLAFin sijasta tapauksia olisi tutkittava asiaa hoitavan toimielimen, viraston tai elimen tasolla, jos tämä on tehokkaampaa.

Yhteistyön kehittäminen

Komissio korostaa, että OLAFin riippumattomuus tutkimuksia tehtäessä on säilytettävä. Samalla petostentorjuntaviraston ja EU:n toimielinten välisen yhteistyön ja tietojenvaihdon on oltava tiivistä, että EU:n taloudelliset edut varmasti suojataan parhaalla mahdollisella tavalla. OLAFin, Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston väliseen näkemystenvaihtoon on laadittu joustava menettely. Tarkoituksena on antaa toimielimille mahdollisuus keskustella OLAFin strategisista painopisteistä ja ilmaista mielipiteensä petostentorjuntaviraston toiminnan tehokkuudesta. Näin varmistetaan yleiskuva OLAFin toiminnasta ja parannetaan petostentorjuntaviraston hallintotapaa.

Koska ulkosuhteisiin ja kansainväliseen apuun osoitetaan paljon EU:n varoja, OLAFin tehtävä EU:n talousarvion suojaamisessa ulottuu EU:n rajojen ulkopuolelle. Yhteistyö OLAFin ja kansainvälisten järjestöjen sekä EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisten välillä on oleellisen tärkeää EU:n ulkopuolella toteutettavien toimien onnistumisen kannalta. Siksi komissio ehdottaa, että OLAFille annetaan toimivalta tehdä yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon ja asiaa hoitavien komission yksiköiden kanssa hallinnollisia sopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden toimivaltaisten yksiköiden kanssa.

Yhtä tärkeää on yhteistyö Euroopan poliisiviraston (Europol) ja EU:n oikeudellisen yhteistyön yksikön (Eurojust) kanssa, ja sitä olisi lisättävä. Tästä syystä komissio ehdottaa lisäksi, että OLAFille annetaan toimivalta tehdä hallinnollisia sopimuksia näiden kahden organisaation kanssa.

Linkki OLAFin verkkosivuille.

Linkki komissaari Šemetan www-sivustolle.

Memo/11/176


Side Bar