Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/321

Brüssel, 17. märts 2011

Komisjon teeb ettepaneku Euroopa Pettustevastase Ameti reformiks

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) reformiks. Eesmärk on parandada OLAFi tõhusust, tulemuslikkust ja vastutust, tagades samas uurimistegevuse sõltumatuse. Alates OLAFi loomisest 1999. aastal on amet viinud läbi ligikaudu 4500 uurimist ning aidanud kaitsta ELi eelarvet pettuste eest. Sellest hoolimata tuleb teha parandusi, et OLAF saaks täielikult kasutada kõiki oma võimalusi. Komisjon soovib teatavates võtmevaldkondades suurendada OLAFi võimalusi võimalikult tõhusalt võidelda pettustega. Tänane ettepanek hõlmab meetmeid, et tõhustada OLAFi uurimiste läbiviimist ja nende järelmeetmeid, kaitsta uurimise all olevate isikute õigusi ning tugevdada OLAFi ja tema strateegiliste partnerite koostööd pettustevastases võitluses. Ettepanek edastatakse nüüd Euroopa Parlamendile ja nõukogule heakskiidu saamiseks kaasotsustamismenetluse raames.

Pettustevastase võitluse eest vastutav volinik Algirdas Šemeta sõnas: „OLAF on ELI eelarve kaitsmise ja pettustevastase võitluse nurgakivi. Reformimise teel soovime muuta seda veelgi tugevamaks, tõhusamaks ja suutlikumaks, et selleks saaksid kasu kõik Euroopa kodanikud.”

Asepresident ja õigusküsimuste volinik Viviane Reding ütles: „Õiglasema ja tõhusama uurimistegevuse tagamiseks Euroopa maksumaksja raha kaitsel on vaja tugevamaid menetluseeskirju ja kaitsemeetmeid.”

Vastutuse suurendamine

Tänase ettepaneku oluline osa käsitleb nende isikute menetlustagatiste tugevdamist (nt põhiõiguste järgimine), kelle suhtes viib OLAF läbi uurimist. Kõiki isikuid, kelle suhtes viiakse läbi uurimist, tuleb teavitada nende õigustest. Need hõlmavad õigust saada kokkuvõtet uurimise alla kuuluvast küsimusest, esitada oma seisukohad enne järelduste tegemist, samuti õigust saada abi soovikohaselt isikult ning kasutada soovikohast ELi ametlikku keelt. Samuti on ette nähtud läbivaatamismenetlus juhuks, kui on kahtlus, et menetlusõigusi on rikutud. Järelevalvekomitee jätkab OLAFi tegevuse jälgimist, tagamaks, et uurimist viiakse läbi täiesti sõltumatult ning vastavalt sätestatud eeskirjadele ja menetlustele.

Tegevuse tõhustamine

Üks probleem pettustevastases võitluses ELi tasandil on praegu seotud sellega, et mõnes liikmesriigis ei võeta OLAFi uurimisjuhtude suhtes piisavalt õiguslikke meetmeid. Selle probleemi lahendamiseks kavatseb komisjon tõhustada koostööd OLAFi ja liikmesriikide ametiasutuste vahel ning tagada, et juhtude ja süüdistuste kohta vahetatakse rohkem teavet. Iga liikmesriik peab määrama kontaktpunkti, mis lihtsustaks riiklike ametiasutuste koostööd OLAFiga. Lisaks peaksid liikmesriigid taotluse korral andma ülevaate meetmetest, mida on võetud vastuseks OLAFi juhtumiaruannetele.

OLAFi tegevuse tõhustamiseks on komisjon pannud ette, et juhul, kui uurimist ei suudeta viia lõpule 12 kuu jooksul, teatab OLAF järelevalvekomiteele sellest, miks on vaja tähtaega pikendada.

Selle eest, milliseid uurimisi OLAF läbi viib, vastutab jätkuvalt OLAFi peadirektor. Samas paneb komisjon ette, et OLAFi raames tuleb luua siseorgan, kes aitab teha selliseid otsuseid. Selleks et tagada OLAFi vahendite optimaalne kasutamine, on ettepanekus täpsustatud nn miinimumeeskirjad uurimisotsuste tegemiseks. See tähendab, et OLAF peaks tegevusprioriteetide seadmisel võtma arvesse võimalike pettusjuhtumite rahalist mõju. Kui see on tõhusam, tuleks OLAFi asemel uurida juhtu asutuse, agentuuri või asjaomase üksuse tasandil.

Koostöö parandamine

Komisjon rõhutab vajadust säilitada OLAFi ja tema uurimistegevuse täielik sõltumatus. ELi finantshuvide parima võimaliku kaitse tagamiseks peaksid OLAF ja ELi institutsioonid tegema samas tihedat koostööd ja vahetama teavet. Ette on nähtud paindlik menetlus seisukohtade vahetamiseks OLAFi ning Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel. Eesmärk on võimaldada institutsioonidel arutada OLAFi strateegilisi prioriteete ning esitada arvamusi OLAFi tegevuse tulemuslikkuse kohta. Sellega tagatakse parem ülevaade OLAFi tegevusest ning OLAFi tõhusam juhtimine.

Võttes arvesse, et suur osa ELi vahenditest eraldatakse välissuhete arendamiseks ja rahvusvaheliseks abiks, ulatub OLAFi roll ELi eelarve kaitsmisel üle ELi piiride. Koostöö OLAFi ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikide ametiasutuste vahel on esmatähtis edukaks tegevuseks väljaspool ELi. Seepärast teeb komisjon ettepaneku, et OLAFile tuleks anda volitused sõlmida koostöös Euroopa välisteenistuse ja asjaomaste komisjoni talitustega halduskokkuleppeid kolmandate riikide pädevate asutustega.

Samuti on oluline tõhustada koostööd Euroopa Politseiameti (Europol) ja ELi õigusalase koostöö üksusega (Eurojust). Seepärast teeb komisjon lisaks ettepaneku anda OLAFile volitused halduskokkulepete sõlmimiseks kõnealuse kahe organisatsiooniga.

OLAFI veebilehele saamiseks vajutage siia.

Voliniku Šemeta veebilehele saamiseks vajutage siia.

Memo/11/176


Side Bar