Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/321

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2011

Η Επιτροπή προτείνει μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τη μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας της ΕΕ για την καταπολέμησης της απάτης, της OLAF. Στόχος είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της λογοδοσίας της OLAF, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ανεξαρτησία της κατά τη διενέργεια των ερευνών. Από τη σύστασή της, το 1999, η OLAF έχει διεξαγάγει 4500 περίπου έρευνες και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία των δημοσίων οικονομικών της ΕΕ από απάτες. Ορισμένες βελτιώσεις είναι ωστόσο αναγκαίες ώστε να βοηθηθεί η OLAF να αξιοποιήσει στην πράξη όλο το δυναμικό της. Η Επιτροπή μεριμνά για την αντιμετώπιση ορισμένων βασικών ζητημάτων, προτείνοντας να ενισχυθεί η ικανότητα της OLAF να επιλαμβάνεται περιπτώσεων απάτης με τα μέγιστα αποτελέσματα. Στη σημερινή πρόταση περιλαμβάνονται μέτρα με τα οποία επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη διεξαγωγή και παρακολούθησή των ερευνών της OLAF, μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που υποβάλλονται σε έρευνα και μέτρα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της OLAF και των στρατηγικών εταίρων της στο πεδίο της καταπολέμησης της απάτης. Η πρόταση θα διαβιβαστεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με στόχο την επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.

Ο Επίτροπος Algirdas Šemeta, αρμόδιος σε θέματα καταπολέμησης της απάτης, δήλωσε: «Η OLAF αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ και για την καταπολέμηση της απάτης. Μέσα από την παρούσα διαδικασία μεταρρύθμισης σκοπεύουμε να κάνουμε την Υπηρεσία αυτή ακόμη πιο ισχυρή, πιο αποτελεσματική και πιο ικανή, προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών.»

Η Αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, Επίτροπος αρμόδια σε θέματα Δικαιοσύνης, δήλωσε: «Ενισχυμένοι διαδικαστικοί κανόνες και διασφαλίσεις αποτελούν στοιχεία ουσιώδους σημασίας για τη διεξαγωγή πιο αμερόληπτων και πιο αποτελεσματικών ερευνών, προς το συμφέρον της προστασίας των χρημάτων του ευρωπαίου φορολογουμένου.»

Ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας

Μια σημαντική πτυχή της σημερινής πρότασης αφορά την ενίσχυση των διαδικαστικών εγγυήσεων (δηλαδή το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων) για κάθε πρόσωπο που αφορούν οι έρευνες της OLAF. Όλα τα πρόσωπα πρέπει να έχουν γνώση των δικαιωμάτων τους όταν υποβάλλονται σε έρευνα. Αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα του προσώπου να έχει μια περίληψη του ζητήματος που αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας και να κάνει γνωστές τις απόψεις του πριν από τη σύνταξη του πορίσματος, το δικαίωμα να επικουρείται από πρόσωπο της επιλογής του και το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την επίσημη γλώσσα της ΕΕ της επιλογής τους. Θα θεσμοθετηθεί επίσης μια διαδικασία επανεξέτασης για τις περιπτώσεις που τα δικονομικά δικαιώματα έχουν ενδεχομένως παραβιαστεί. Η επιτροπή εποπτείας θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις δραστηριότητες της OLAF και να βεβαιώνεται ότι οι έρευνές της τελευταίας διενεργούνται με πλήρη ανεξαρτησία και σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί.

Ενίσχυση της αποδοτικότητας

Αυτή τη στιγμή, ένα από τα προβλήματα στην καταπολέμηση της απάτης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το απογοητευτικό ποσοστό των υποθέσεων στις οποίες δίδεται από ορισμένα κράτη μέλη δικαστική συνέχεια μετά από τις έρευνες της OLAF. Η Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα αυτό εντατικοποιώντας τη συνεργασία μεταξύ της OLAF και των αρχών των κρατών μελών και προνοώντας για ευρύτερη ανταλλαγή πληροφοριών στις υποθέσεις που ερευνώνται και τις συναφείς με αυτές διώξεις. Κάθε κράτος μέλος καλείται να ορίσει ένα σημείο επαφής, το οποίο θα διευκολύνει τη συνεργασία των εθνικών αρχών με την OLAF. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν αναφορές, κατόπιν αιτήσεως, σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει ανταποκρινόμενα στις εκθέσεις της OLAF επί των υποθέσεων.

Για να καταστεί πιο αποδοτική η OLAF στο πλαίσιο των ίδιων εργασιών της, η Επιτροπή έχει προτείνει, εάν μια έρευνα δεν ολοκληρώνεται εντός 12 μηνών, η Υπηρεσία να πρέπει να ενημερώνει την επιτροπή εποπτείας σχετικά με τους λόγους που υπαγορεύουν παράταση της διορίας αυτής.

Ο Γενικός Διευθυντής της OLAF θα εξακολουθήσει να φέρει την τελική ευθύνη της απόφασης για το ποιες έρευνες θα διεξάγει η OLAF. Πρόταση της Επιτροπής είναι, ωστόσο, ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα εσωτερικό όργανο εντός της OLAF, το οποίο θα παρέχει τη συνδρομή του στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των πόρων της OLAF, η πρόταση αποσαφηνίζει τον κανόνα «de minimis» (υποθέσεις ήσσονος σημασίας) στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων για έρευνες. Αυτό σημαίνει ότι η OLAF, κατά τον καθορισμό των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων της, θα πρέπει να έχει για γνώμονα τις οικονομικές συνέπειες της πιθανολογούμενης απάτης. Στις περιπτώσεις που είναι πιο λυσιτελές, μια υπόθεση θα πρέπει μάλλον να διερευνάται στο επίπεδο του ενδιαφερόμενου θεσμικού οργάνου, οργανισμού ή υπηρεσίας, παρά από την OLAF.

Βελτίωση της συνεργασίας

Η Επιτροπή τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η πλήρης ανεξαρτησία της OLAF στο πλαίσιο των ερευνών της. Χρειάζεται, παράλληλα, να υπάρχει στενή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίζεται μια ευέλικτη διαδικασία για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της OLAF και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο στόχος είναι να δοθεί στα όργανα η δυνατότητα να συζητούν τις στρατηγικές προτεραιότητες της OLAF, και να εκφέρουν τη γνώμη τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα του έργου που επιτελεί η Υπηρεσία. Αυτό θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μια γενική εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η OLAF όπως και βελτιωμένη διακυβέρνηση της Υπηρεσίας.

Δεδομένου του υψηλού επιπέδου των πόρων της ΕΕ οι οποίοι διατίθενται για τις εξωτερικές σχέσεις και για τη διεθνή βοήθεια, ο ρόλος της OLAF στο πλαίσιο της προστασίας των δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ επεκτείνεται και πέρα από τα σύνορα της Ένωσης. Η συνεργασία μεταξύ της OLAF και των διεθνών οργανισμών και των αρχών τρίτων χωρών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των δράσεων εκτός της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, να εξουσιοδοτηθεί η OLAF να συνάπτει συμφωνίες διοικητικής φύσεως με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε τρίτες χώρες, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τις οικείες υπηρεσίες της Επιτροπής.

Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) και τη Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της ΕΕ (Eurojust) είναι εξίσου σημαντική και θα πρέπει να ενισχυθεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει επίσης να εξουσιοδοτηθεί η OLAF να συνάπτει με τους δύο αυτούς οργανισμούς συμφωνίες διοικητικής φύσεως.

Για τον ιστότοπο της OLAF, κάντε κλικ εδώ.

Για τον ιστότοπο του Επιτρόπου Šemeta, κάντε κλικ εδώ.

Memo/11/176


Side Bar