Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/321

Bruxelles, den 17. marts 2011

Kommissionen foreslår reform af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Europa-Kommissionen fremlægger i dag et forslag om en reform af EU's Kontor for Bekæmpelse af Svig, OLAF. Formålet er at øge effektiviteten i OLAF's arbejde og styrke kontorets ansvarlighed, samtidig med at dets uafhængighed i undersøgelserne bevares. Siden OLAF blev oprettet i 1999, har kontoret gennemført rundt regnet 4500 undersøgelser og i høj grad bidraget til at beskytte EU's budget mod svig. Der er dog behov for forbedringer, for at OLAF kan yde sit bedste. Kommissionen griber en række centrale problemer an med et forslag om at styrke OLAF's kapacitet til at bekæmpe svig med de bedst mulige resultater. Det aktuelle forslag skal blandt andet sikre, at OLAF's undersøgelser gennemføres mere effektivt og følges bedre op, at rettighederne for de personer, der er berørt af OLAF's undersøgelser, beskyttes, og at samarbejdet mellem OLAF og dets strategiske partnere i kampen mod svig styrkes. Forslaget vil nu blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet til vedtagelse efter den fælles beslutningsprocedure.

Kommissær Algirdas Šemeta, der er ansvarlig for bekæmpelse af svig, udtalte: "OLAF er en af hjørnestenene i beskyttelsen af EU's budget og i bekæmpelsen af svig. Med reformen vil vi styrke kontoret yderligere og øge dets effektivitet og handlekraft. I sidste ende vil dette komme alle EU-borgere til gode."

Næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, sagde: "Det er afgørende, at der indføres strengere procedureregler og garantier, for at undersøgelserne kan blive mere retfærdige og effektive, så de europæiske skatteyderes penge beskyttes bedst muligt."

Styrket ansvarlighed

Et vigtigt aspekt i det aktuelle forslag er en styrkelse af de processuelle garantier (dvs. overholdelsen af grundlæggende rettigheder) for de personer, der er berørt af OLAF's undersøgelser. Enhver, der bliver genstand for en undersøgelse, skal gøres opmærksom på sine rettigheder. Disse rettigheder omfatter bl.a. retten til at få et resumé af den sag, der undersøges, retten til at komme med bemærkninger til sagen, inden der drages en konklusion, retten til at blive bistået af en person efter eget valg og retten til at bruge et EU-sprog efter eget valg. Der indføres også en kontrolprocedure for de tilfælde, hvor de processuelle rettigheder muligvis er blevet krænket. Overvågningsudvalget vil fortsat overvåge OLAF's aktiviteter og sikre, at dets undersøgelser gennemføres i fuld uafhængighed og i overensstemmelse med de fastlagte regler og procedurer.

Øget effektivitet

Et af problemerne med bekæmpelsen af svig på EU-plan for tiden er visse medlemsstaters mangelfulde retlige opfølgning af OLAF's undersøgelser. Kommissionen vil løse dette problem ved at styrke samarbejdet mellem OLAF og medlemsstaternes myndigheder og sørge for øget udveksling af oplysninger om sagerne og den dermed forbundne retsforfølgning. Hver medlemsstat tilskyndes til at udpege et kontaktpunkt for at lette de nationale myndigheders samarbejde med OLAF. Desuden bør medlemsstaterne efter anmodning aflægge beretning om, hvilke foranstaltninger de har truffet som reaktion på OLAF's undersøgelsesrapporter.

For at øge effektiviteten i OLAF's eget arbejde foreslår Kommissionen, at kontoret i tilfælde, hvor en undersøgelse ikke er afsluttet inden for 12 måneder, skal redegøre over for Overvågningsudvalget, hvorfor der er behov for en forlængelse af denne frist.

OLAF's generaldirektør vil fortsat være den, der i sidste ende er ansvarlig for at afgøre, hvilke undersøgelser kontoret gennemfører. Imidlertid foreslår Kommissionen, at der oprettes et internt organ inden for OLAF til at bistå generaldirektøren med denne opgave. For at sikre, at OLAF's ressourcer udnyttes bedst muligt, tydeliggør forslaget "de minimis"-reglen for afgørelser om undersøgelser. Ifølge denne regel skal kontoret, når det fastlægger sine operationelle prioriteter, først og fremmest se på de finansielle konsekvenser i de sager, hvor der er mistanke om svig. Hvis det er mere effektivt, at en sag undersøges inden for den/det berørte institution, agentur eller organ i stedet for af OLAF, bør man vælge denne løsning.

Styrket samarbejde

Kommissionen understreger, at det er vigtigt, at OLAF bevarer fuld afhængighed i sine undersøgelser. Samtidig skal der være et tæt samarbejde og en effektiv informationsudveksling mellem OLAF og EU-institutionerne for at sikre, at EU's økonomiske interesser beskyttes bedst muligt. Der fastlægges en fleksibel procedure for udveksling af synspunkter mellem OLAF og Europa-Kommissionen, Parlamentet og Rådet. Målet er at give institutionerne mulighed for at drøfte OLAF’s strategiske prioriteter og give deres synspunkter til kende om nytten af det arbejde, der udføres af kontoret. Dette vil være med til at skabe overblik over, hvordan OLAF fungerer, og bidrage til en bedre styring af kontoret.

I betragtning af, hvor mange EU-ressourcer der er afsat til eksterne anliggender og international bistand, rækker OLAF’s rolle i beskyttelsen af EU's budget ud over EU's grænser. Et velfungerende samarbejde mellem OLAF og internationale organisationer og myndigheder i tredjelande er afgørende for, at det kan lykkes OLAF at varetage sine opgaver uden for EU. Derfor foreslår Kommissionen, at OLAF får mandat til at indgå administrative aftaler med de kompetente tjenestegrene i tredjelande efter aftale med EU-Udenrigstjenesten og de relevante tjenestegrene i Kommissionen.

Samarbejdet med Den Europæiske Politienhed (Europol) og Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) er ligeledes vigtigt og bør styrkes. Derfor foreslår Kommissionen, at OLAF får mandat til at indgå administrative aftaler med disse to organisationer.

OLAF's websted: klik her.

Kommissær Šemetas websted: klik her.

Memo/11/176


Side Bar