Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/321

V Bruselu dne 17. března 2011

Komise navrhuje reformu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

Evropská komise dnes přijala návrh na reformu OLAFu – Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Jeho cílem je zvýšit účinnost, účelnost a odpovědnost tohoto úřadu a současně zachovat jeho nezávislost při vyšetřování. Od svého založení v roce 1999 vedl OLAF přibližně 4 500 vyšetřování a přispěl velkou měrou k ochraně rozpočtu EU před podvodným jednáním. Nicméně, aby mohl OLAF plně využít svého potenciálu, jsou potřebná určitá vylepšení. Přijetím opatření v některých klíčových oblastech chce Komise posílit kapacitu úřadu, aby mohl ve svém boji proti podvodům dosahovat maximálních výsledků. Do dnešního návrhu byla zařazena opatření, která mají zajistit účinnější vedení vyšetřování a následné kroky, ochranu práv vyšetřovaných osob a zároveň posílit spolupráci mezi úřadem OLAF a jeho strategickými partnery při potírání podvodů. Návrh bude nyní předložen Evropskému parlamentu a Radě ke schválení v rámci spolurozhodovacího procesu.

Komisař Algirdas Šemeta odpovědný za boj proti podvodům prohlásil: „OLAF je úhelným kamenem ochrany rozpočtu EU a boje proti podvodům. Touto reformou ho chceme ještě posílit, zefektivnit jeho činnost a zvýšit jeho kapacitu ve prospěch každého jednotlivého občana Evropy.“

Místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství, uvedla: „Pro spravedlivější a účinnější vyšetřování v zájmu ochrany peněz evropských daňových poplatníků jsou nezbytná pevnější procesní pravidla a záruky.“

Posílení odpovědnosti

Důležitým aspektem dnešního návrhu je posílení procesních záruk (tj. dodržování základních práv) pro všechny osoby, které OLAF vyšetřuje. Každá vyšetřovaná osoba musí být seznámena se svými právy. K těmto právům patří právo dané osoby obdržet shrnutí záležitostí, kterých se vyšetřování týká, a právo vyjádřit se před vyvozením závěrů, právo využít pomoc osoby, kterou si sama zvolí, a právo používat úřední jazyk EU podle vlastního výběru. Bude také zaveden kontrolní postup pro případ možného porušení procesních práv. Na činnost úřadu OLAF bude nadále dohlížet dozorčí výbor, který zajišťuje naprostou nezávislost při vedení vyšetřování a jeho soulad se  stanovenými pravidly a postupy.

Posílení účinnosti

Jedním z problémů při potírání podvodů na úrovni EU je v současnosti u vyšetřování OLAF neuspokojivá úroveň následných soudních opatření ze strany některých členských států. Komise se snaží o vyřešení tohoto problému intenzivnější spoluprací mezi úřadem OLAF a orgány členských států a posílenou výměnou informací o případech a souvisejících sankcích. Každý členský stát by měl určit kontaktní místo, které usnadní spolupráci orgánů členských států s úřadem OLAF. Kromě toho by měly členské státy na žádost úřadu předložit zprávu o opatřeních, která přijaly na základě zpráv OLAFu o případu.

V zájmu zefektivnění vlastní práce úřadu navrhla Komise, aby OLAF v případě, že vyšetřování nebude uzavřeno do dvanácti měsíců, musel informovat dozorčí výbor, proč je třeba tuto lhůtu prodloužit.

O tom, která vyšetřování bude OLAF provádět, i nadále rozhoduje s konečnou platností generální ředitel úřadu. Komise však navrhuje, aby byl v rámci úřadu zřízen vnitřní subjekt, který by mu byl při takovém rozhodování nápomocen. Aby byly finanční prostředky OLAFu optimálně využívány, vyjasňuje se v návrhu uplatňování pravidla „de minimis“ při rozhodování o vyšetřováních. To znamená, že OLAF by se při stanovování svých operačních priorit měl řídit finančním dopadem podvodu, na nějž existuje podezření. Pokud je to efektivnější, měl by být případ vyšetřován na úrovni dotyčného orgánu, agentury nebo instituce, a nikoli úřadem OLAF.

Rozvíjení spolupráce

Komise zdůrazňuje potřebu zachovat úplnou nezávislost úřadu OLAF při jeho vyšetřování. Současně je potřebná užší spolupráce a výměna informací mezi úřadem a orgány EU, která by měla zajistit nejlepší možnou ochranu finančních zájmů EU. Mezi OLAF a Evropskou komisí, Parlamentem a Radou je stanoven flexibilní postup výměny názorů. Jeho cílem je umožnit orgánům EU projednat strategické priority úřadu a poskytnout jejich názory na efektivitu práce, kterou úřad provádí. Díky tomu bude existovat přehled o fungování úřadu OLAF a bude lépe zajištěno jeho řízení.

Vzhledem k výši finančních zdrojů EU, které jsou určeny pro vnější vztahy a mezinárodní pomoc, sahá úloha úřadu OLAF při ochraně rozpočtu EU daleko za hranice EU. Spolupráce úřadu s mezinárodními organizacemi a orgány třetích zemí je pro úspěšné operace mimo území EU nepostradatelná. Komise proto navrhuje, aby byl OLAF pověřen uzavíráním správních dohod s příslušnými orgány ve třetích zemích, a to v součinnosti s Evropskou službou pro vnější činnost a příslušnými útvary Komise.

Stejně důležitá je i spolupráce s Evropským policejním úřadem (Europolem) a Evropskou jednotkou pro soudní spolupráci (Eurojustem), a měla by být proto posílena. Komise tudíž navrhuje pověřit OLAF uzavíráním správních dohod i s těmito dvěma organizacemi.

Webové stránky OLAFu naleznete zde.

Webové stránky komisaře Šemety naleznete zde.

Memo/11/176


Side Bar