Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/320

Bryssel den 16 mars 2011

Kommissionen föreslår tydligare förmögenhetsförhållanden för Europas 16 miljoner internationella par

Vad händer med ditt hus om du skiljer dig och din make eller maka är medborgare i ett annat land? Vad händer med ett gemensamt bankkonto om din make eller maka avlider? Vad händer i sådana fall om du och din make eller maka är medborgare i samma land, men ni har egendom eller ett bankkonto utomlands? I Europa finns det 16 miljoner internationella par, och minst 650 000 av dem ställs varje år inför dessa frågor när deras giftermål eller partnerskap tar slut. Medborgarna förlorar tid och pengar genom att behöva lista ut vilken lagstiftning som gäller i deras fall och vilken domstol som har behörighet att hjälpa dem. Skillnader i lagstiftningen mellan de 27 medlemsstaterna kan föranleda den ena maken – vanligtvis den rikare – att söka sig till den domstol som han eller hon tror kommer att fälla det mest fördelaktiga avgörandet. Därför föreslår Europeiska kommissionen EU-omfattande regler för att skapa rättslig klarhet kring förmögenhetsförhållandena för gifta internationella par och för registrerade partnerskap med en internationell dimension. De två föreslagna förordningarna ska göra det lättare att fastställa vilken lag som gäller för ett pars förmögenhetsförhållanden och vilken domstol som är ansvarig. Förordningarna innehåller också regler om att domstolsavgöranden som rör pars egendom i alla EU-medlemsstater ska kunna erkännas och verkställas genom ett enda förfarande. Förslagen är det första resultatet av kommissionens rapport från oktober 2010 om unionsmedborgarskapet (IP/10/1390 och MEMO/10/525), där den anger 25 viktiga praktiska hinder som Europas medborgare fortfarande möter i sin vardag. Dagens förslag är den logiska uppföljningen av förra årets snabba överenskommelse om EU-lagstiftning för att fastställa vilket lands regler som ska gälla i gränsöverskridande ärenden om äktenskapsskillnad (IP/10/347 och MEMO/10/695).

”Det är plågsamt att förlora sin make eller maka eller att gå igenom en skilsmässa. Medborgarna ska inte påläggas ytterligare bördor på grund av komplicerade administrativa och rättsliga procedurer som kostar tid och pengar,” sade vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor. ”I takt med att allt fler medborgare blir kära och sedan gifter sig eller ingår partnerskap över gränserna krävs det tydliga regler för att avgöra hur gemensam egendom ska delas upp vid dödsfall eller skilsmässa. Dagens förslag kommer att bidra till att skapa rättslig klarhet och förenkla den komplicerade process som det är att dela upp gemensamma tillgångar oberoende av var i Europa som de finns. Det är goda nyheter för internationella par, och detta även ur plånbokssynpunkt: de nya reglerna kan innebära besparingar på ca 400 miljoner euro per år i extra kostnader.”

Medborgarna förväntar sig tydliga regler som anger vilken domstol som har behörighet att behandla deras ärende och vilken lagstiftning som gäller för deras tillgångar. Med dagens förslag vill kommissionen skapa rättslig klarhet i internationella pars vardag. Efter de nya EU-reglerna som antogs förra året – enligt vilka internationella par får avgöra vilken lagstiftning som ska gälla för deras skilsmässa – är nästa steg nu att klargöra reglerna för internationella pars förmögenhetsförhållanden.

Kommissionen lägger fram två separata förordningar: den ena för att genomföra reglerna för gifta par ("”makars förmögenhetsförhållanden”) och den andra för registrerade partnerskap (”förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap”). Äktenskapet är en rättslig institution som erkänns i alla 27 EU-medlemsstater. I fem länder är det öppet för par av såväl motsatt kön som samma kön (Nederländerna sedan 2001, Belgien sedan 2003, Spanien sedan 2005, Sverige sedan 2009 och Portugal sedan 2010). Registrerade partnerskap är en senare rättslig institution som erkänns i 14 EU-medlemsstater (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Slovenien, Sverige1, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike). I alla 14 länder får samkönade par ingå registrerade partnerskap, men i Belgien, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna får även par där partnerna är av motsatt kön ingå partnerskap.

Båda de förslag som lades fram idag är könsneutrala och neutrala när det gäller sexuell läggning. Detta innebär t.ex. att ett samkönat äktenskap som tillåts enligt portugisisk lagstiftning kommer att behandlas på samma sätt som ett äktenskap mellan makar av motsatt kön i enlighet med förslaget om makars förmögenhetsförhållanden. Samtidigt kan ett heterosexuellt partnerskap registreras i Frankrike på samma villkor som ett samkönat partnerskap och förslaget om registrerade partnerskap skulle gälla i båda situationerna.

Dagens förslag harmoniserar eller ändrar inte någon nationell materiell lagstiftning om giftermål eller registrerade partnerskap. Förslagen syftar istället till att göra det enklare för par att lösa egendomsrelaterade frågor om de flyttar till en annan EU-medlemsstat eller om de kommer från olika länder och äger tillgångar utomlands.

”Vi vill bygga broar mellan de olika system som idag finns i Europa för att förenkla vardagen för internationella par, men vår avsikt är inte att skapa enhetlighet i en situation där de sociala och rättsliga traditionerna skiljer sig mycket åt och kommer att fortsätta att skilja sig åt inom en överskådlig framtid,” sade EU-kommissionären för rättsliga frågor i Bryssel idag. ”Registrerade partnerskap införs i allt större utsträckning i den nationella lagstiftningen. Det är därför som Europeiska kommissionen idag beslutade att inte bara ta itu med de aspekter på internationella gifta par som rör internationell privaträtt, utan också öka rättssäkerheten för registrerade partnerskap med en internationell dimension, med det första förslaget någonsin till en EU-förordning om registrerade partnerskap.”

EU-kommissionens förslag innebär följande:

  • Gifta internationella par får välja vilken lagstiftning som ska gälla för deras gemensamma egendom vid dödsfall eller skilsmässa.

  • Rättssäkerheten ökar för registrerade partnerskap med en internationell dimension genom att det registrerade partnerskapets tillgångar som regel underkastas lagstiftningen i det land där partnerskapet registrerades.

  • Rättssäkerhet skapas för internationella par (gifta eller i registrerade partnerskap) med hjälp av en enhetlig uppsättning regler som fastställer vilket lands domstolar som är ansvariga och vilken lagstiftning som gäller, på grundval av en hierarki av objektiva anknytningsfaktorer.

  • Förutsägbarheten ökar för internationella par genom en smidigare process för erkännande av domar, beslut och handlingar i hela EU. Par kommer att spara tid och pengar – i genomsnitt 2 000 till 3 000 euro per ärende. Dessa besparingar följer av att medborgarna kan sammanföra flera rättsprocesser i en rättssak. Exempelvis kan skilsmässo- eller separationsförfaranden kombineras med förfaranden för förmögenhetsfrågor inför en enda domstol.

Bakgrund

Antalet europeiska medborgare som bor utanför sina hemländer ökar och det finns för närvarande omkring 16 miljoner internationella par i EU. Av 2,4 miljoner nya giftermål 2007 hade 13 % (310 000) ett internationellt inslag. På motsvarande sätt hade 41 000 av de 211 000 registrerade partnerskap som ingicks i EU 2007 en internationell dimension.

Många av dessa internationella par har tillgångar – t.ex. egendom eller ett bankkonto – i mer än ett land. Dessa par ställs inför rättslig osäkerhet och extra kostnader när de delar upp sin egendom vid skilsmässa, rättslig separation eller dödsfall. I dagsläget är det mycket svårt för internationella par att veta vilken domstol som är behörig och vilka lagar som gäller för just deras egendom och personliga situation. Reglerna skiljer sig mycket åt mellan länderna och leder ibland till konflikter. De rättsliga kostnader som följer av parallella rättsprocesser i olika länder och komplexa ärenden uppskattas till 1,1 miljarder euro per år. Omkring en tredjedel av dessa kostnader skulle kunna sparas in om dagens förslag antogs.

Planerna kräver ett enhälligt godkännande av ministerrådet och samråd med Europaparlamentet.

Mer information

Hemsida för vice ordförande Viviane Reding, tillika EU:s rättvisekommissionär:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

1. International Marriages in the EU in 2007

2. International Divorces in the EU in 2007

3. Number of new Civil / Registered Partnerships by Year (Trends)

In 2007, 41,000 of the 211,000 registered partnerships in the EU had an international dimension. 8,500 international couples in registered partnerships were dissolved by separation and 1,266 were ended by the death of one of the partners.

1 :

När Sverige gjorde äktenskapet tillgängligt för partners av samma kön i maj 2009 avskaffades registrerade partnerskap. De fortsätter att existera om de ingicks före maj 2009.


Side Bar