Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/320

V Bruseli 16. marca 2011

Komisia navrhuje jasnejšie pravidlá týkajúce sa vlastníckych práv 16 miliónov medzinárodných párov v Európe

Čo sa stane s vaším domom, ak sa rozvediete a váš manžel/-ka má inú štátnu príslušnosť? Čo sa stane so spoločným bankovým účtom, ak váš manžel/-ka zomrie? Čo sa stane v takom prípade, ak vy a váš partner máte rovnakú štátnu príslušnosť, ale vlastníte majetok alebo bankový účet v zahraničí? V Európe žije približne 16 miliónov medzinárodných párov a minimálne 650 000 z nich hľadá každý rok odpovede na tieto otázky, keď sa ich manželstvo alebo partnerstvo skončí. Občania strácajú čas a peniaze hľadaním informácií o tom, aké právo sa uplatňuje v ich prípade a na ktorý súd sa majú obrátiť so žiadosťou o pomoc. Právne rozdiely v 27 členských štátoch vytvárajú priestor na vyhľadávanie čo najvýhodnejšieho právneho postavenia (tzv. „forum shopping“) alebo „uháňanie na súd“. Ide o prípad, keď sa jeden z manželov – zvyčajne ten bohatší – rýchlo obráti na ten súd, od ktorého očakáva pre seba najvýhodnejší rozsudok. Európska komisia preto predkladá návrh celoeurópskych pravidiel, ktoré vnesú právnu zrozumiteľnosť do vlastníckych práv vyplývajúcich z medzinárodných manželských zväzkov alebo z medzinárodných registrovaných partnerstiev. Na základe oboch navrhovaných nariadení by bolo možné stanoviť, ktoré zákony sa vzťahujú na vlastnícke práva páru a v právomoci ktorého súdu je rozhodovanie v ich veci. V týchto nariadeniach sa zároveň stanovujú pravidlá pre uznávanie a vymáhanie vykonávania rozsudkov týkajúcich sa majetku páru vo všetkých členských štátoch EÚ v rámci jedného konania. Tieto návrhy sú prvými výsledkami vychádzajúcimi zo správy Komisie o občianstve z októbra 2010 [Commission's October 2010 Citizenship Report (IP/10/1390MEMO/10/525], v ktorej sa uvádza 25 hlavných praktických prekážok, ktorým Európania v každodennom živote ešte stále čelia. Dnešné návrhy predstavujú ďalší logický krok nasledujúci po minuloročnom včasnom schválení právnych predpisov EÚ, ktoré stanovujú, zákony ktorej krajiny sa uplatnia v prípade medzinárodného rozvodu (IP/10/347MEMO/10/695).

„Smrť manžela/-ky alebo rozvod je pre každého náročným obdobím. Občania by nemali byť okrem toho zaťažovaní ešte aj komplikovanými administratívnymi alebo právnymi postupmi, ktoré ich stoja čas a peniaze,“ povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. Keďže stále narastá počet ľudí, ktorí sa zamilujú a následne uzatvoria cezhraničné manželstvo alebo partnerstvo, potrebujeme jasné pravidlá týkajúce sa rozdelenia spoločného majetku v prípade úmrtia alebo rozvodu. Dnešné návrhy pomôžu vniesť do vlastníckych práv právnu zrozumiteľnosť a zjednodušia komplikovaný proces rozdeľovania spoločného majetku bez ohľadu na miesto pobytu partnerov v Európe. Je to dobrá správa pre medzinárodné páry a taktiež dobrá správa pre ich peňaženky – nové pravidlá môžu znížiť dodatočné náklady o približne 400 mil. EUR ročne.“

Občania očakávajú jasný súbor pravidiel, ktoré stanovia, v právomoci ktorého súdu je rozhodovanie v ich veci a ktorý zákon sa uplatňuje na ich majetok. Dnešnými návrhmi chce Komisia zabezpečiť právnu istotu v každodennom živote medzinárodných párov. Minulý rok boli prijaté nové pravidlá EÚ, ktoré umožnia medzinárodným párom rozhodnúť, právo ktorej krajiny sa bude uplatňovať v prípade ich rozvodu. Ďalším krokom je objasnenie pravidiel týkajúcich sa vlastníckych práv medzinárodných párov.

Komisia predkladá dva samostatné návrhy nariadení: jeden návrh sa týka pravidiel vzťahujúcich sa na manželské páry („majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku“) a druhý pravidiel vzťahujúcich sa na registrované partnerstvá („majetkové práva vyplývajúce z registrovaného partnerstva“). Manželstvo je právny inštitút uznávaný vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. V piatich krajinách môžu manželstvo uzavrieť osoby opačného aj rovnakého pohlavia (v Holandsku od roku 2001, Belgicku od roku 2003, Španielsku od roku 2005, vo Švédsku od roku 2009 a v Portugalsku od roku 2010). Registrované partnerstvo je novší právny inštitút uznávaný v 14 členských štátoch EÚ (Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko1). Zatiaľ čo všetkých 14 krajín umožňuje uzatvoriť registrované partnerstvo osobám rovnakého pohlavia, Belgicko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko povoľujú uzatvoriť registrované partnerstvo osobám rovnakého aj opačného pohlavia.

Obidva dnes predložené návrhy sú neutrálne z hľadiska pohlavia a sexuálnej orientácie. To napríklad znamená, že na manželstvo uzatvorené medzi osobami rovnakého pohlavia podľa portugalských zákonov sa v návrhu týkajúcom sa majetkových vzťahov v manželstve budú vzťahovať rovnaké pravidlá ako na manželstvo uzatvorené medzi osobami opačného pohlavia. Zároveň je napríklad možné vo Francúzsku registrovať partnerstvo osôb opačného pohlavia za rovnakých podmienok ako partnerstvo osôb rovnakého pohlavia, pričom na obidva zväzky sa budú vzťahovať rovnaké pravidlá týkajúce sa registrovaného partnerstva.

Dnešné návrhy neharmonizujú hmotné právne predpisy členských štátov týkajúce sa manželstva alebo registrovaného partnerstva, ani ich nijakým spôsobom nemenia. Cieľom týchto návrhov je uľahčiť párom vysporiadanie majetkových záležitostí v prípade, že sa sťahujú do iného členského štátu EÚ alebo pochádzajú z rôznych krajín a vlastnia majetok v zahraničí.

Chceme stavať mosty medzi rozdielnymi systémami platnými v Európe s cieľom uľahčiť každodenný život medzinárodným párom. Našim cieľom však nie je vytvoriť jednotné pravidlá vzťahujúce sa na rozdielne sociálne a právne tradície, ktoré sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne nezmenia,“ vyhlásila komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová pri príležitosti dnešného predloženia týchto návrhov v Bruseli. „Registrované partnerstvá sa postupne stávajú súčasťou vnútroštátnych právnych predpisov. Európska komisia sa preto dnes rozhodla, že sa nebude venovať len aspektom medzinárodného súkromného práva medzinárodných manželských párov, ale v historicky prvom návrhu nariadenia EÚ o registrovaných partnerstvách posilní aj právnu istotu medzinárodných registrovaných partnerstiev.“

Tieto návrhy Komisie majú za cieľ:

  • umožniť medzinárodným manželským párom vybrať si právo, ktoré sa bude v prípade úmrtia alebo rozvodu vzťahovať na ich spoločný majetok,

  • posilniť právnu istotu pre medzinárodné registrované partnerstvá zavedením pravidla, že na majetok registrovaného partnerstva sa vzťahujú právne predpisy tej krajiny, v ktorej je dané partnerstvo registrované,

  • zabezpečiť právnu istotu pre medzinárodné páry (manželské páry alebo registrované partnerstvá) prostredníctvom prepracovaného súboru pravidiel, pomocou ktorých sa na základe objektívnych kritérií stanoví, v právomoci ktorého súdu je rozhodovanie a ktoré právo sa uplatňuje,

  • zvýšiť predvídateľnosť pre medzinárodné páry zjednodušením postupov pri uznávaní rozsudkov, rozhodnutí a právnych dokumentov v rámci EÚ. Páry ušetria čas aj peniaze – v priemere 2 000 až 3 000 EUR v jednotlivých prípadoch. Tieto úspory vyplynú z možnosti občanov zlúčiť niekoľko právnych konaní do jedného súdneho konania. Napríklad zlúčením rozvodového konania, prípadne konania vo veci právnej rozluky, a konania týkajúceho sa vysporiadania vlastníckych práv do jedného súdneho konania.

Súvislosti

Čoraz viac Európanov žije mimo svojej domoviny a v EÚ existuje v súčasnosti približne 16 mil. medzinárodných párov. Z 2,4 mil. nových manželstiev uzatvorených v roku 2007 malo 13 % (310 000) medzinárodný charakter. Obdobne z 211 000 registrovaných partnerstiev v EÚ v roku 2007 malo 41 000 medzinárodný charakter.

Mnohé z týchto medzinárodných párov vlastnia majetok – napr. nehnuteľnosť alebo bankový účet – vo viacerých krajinách. Pri rozdeľovaní majetku v prípade rozvodu, rozluky alebo úmrtia čelia tieto páry právnej neistote a dodatočným nákladom. V súčasnosti je pre medzinárodné páry veľmi ťažké zistiť, v právomoci ktorého súdu je rozhodovanie v ich veci a ktoré zákony sa vzťahujú na ich konkrétnu situáciu a ich majetok. Pravidlá jednotlivých krajín sa vo veľkej miere líšia a niekedy vedú ku konfliktným situáciám. Paralelné súdne konania v rôznych krajinách, komplikované prípady a s tým súvisiace právne poplatky dosahujú odhadovanú výšku 1,1 mld. EUR ročne. Ak budú schválené dnešné návrhy, môžu úspory dosiahnuť takmer tretinu týchto nákladov.

Vyžaduje si to jednomyseľný súhlas Rady ministrov a konzultáciu zo strany Európskeho parlamentu.

Ďalšie informácie

Domovská stránka podpredsedníčky Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

1. International Marriages in the EU in 2007

2. International Divorces in the EU in 2007

3. Number of new Civil / Registered Partnerships by Year (Trends)

In 2007, 41,000 of the 211,000 registered partnerships in the EU had an international dimension. 8,500 international couples in registered partnerships were dissolved by separation and 1,266 were ended by the death of one of the partners.

1 :

V máji 2009 odsúhlasilo Švédsko uzatvorenie manželstva pre osoby rovnakého pohlavia, zároveň však zrušilo možnosť uzatvoriť registrované partnerstvo. Registrované partnerstvá uzatvorené pred májom 2009 sa naďalej uznávajú.


Side Bar