Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/320

Brussel, 16 maart 2011

Commissie stelt voor de 16 miljoen internationale paren in de EU duidelijkere eigendomsrechten voor

Wat gebeurt er met uw huis als u scheidt en uw echtgenoot heeft een andere nationaliteit? Wat gebeurt er met een gezamenlijke bankrekening als uw echtgenoot overlijdt? Wat gebeurt er als u en uw echtgenoot dezelfde nationaliteit hebben, maar u goederen of een bankrekening in het buitenland bezit? In Europa zijn er ongeveer 16 miljoen internationale paren, en jaarlijks krijgen minstens 650 000 daarvan te maken met dit soort problemen als hun huwelijk of partnerschap wordt beëindigd. Burgers verliezen tijd en geld met uit te dokteren welk recht op hun zaak toepasselijk is en welk gerecht bevoegd is om hen te helpen. Door de juridische verschillen tussen de 27 lidstaten is de verleiding groot om aan rechtbankshopping te doen of een rush naar de rechter in te zetten. Dat laatste is het geval wanneer een van de echtgenoten - gewoonlijk de rijkere van de twee - snel naar een gerecht stapt waar hij of zij denkt een gunstiger resultaat te kunnen behalen. De Europese Commissie stelt daarom EU‑wetgeving voor, die duidelijkheid moet scheppen over de eigendomsrechten van internationale echtparen en geregistreerde partners met een internationaal aspect in hun relatie. De twee voorgestelde verordeningen zullen helpen bepalen welk recht toepasselijk is op de eigendomsrechten van een paar en welk gerecht bevoegd is. De verordeningen geven ook aan hoe gerechtelijke beslissingen over het vermogen van een paar in alle lidstaten van de EU moeten worden erkend en uitgevoerd via een eenvormige procedure. De voorstellen zijn het eerste resultaat van het Verslag over het EU-burgerschap 2010 van de Commissie (IP/10/1390 en MEMO/10/525). Daarin werden 25 grote praktische belemmeringen vastgesteld waarmee Europeanen in hun dagelijkse leven nog steeds te maken hebben. De voorstellen van vandaag zijn de logische volgende stap na het snelle akkoord dat vorig jaar werd bereikt over EU‑wetgeving om te bepalen welk recht toepasselijk is in grensoverschrijdende echtscheidingszaken (IP/10/347 en MEMO/10/695).

Het overlijden van een echtgenoot of een echtscheiding is voor iedereen een moeilijke periode. De burgers zouden niet nog meer mogen worden belast door ingewikkelde administratieve of gerechtelijke procedures die tijd en geld kosten,” aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU–commissaris voor Justitie. „Nu meer en meer burgers over de grenzen heen verliefd worden en vervolgens huwen of een relatie beginnen, hebben we duidelijke regels nodig om te bepalen hoe hun gezamenlijk vermogen in geval van overlijden of echtscheiding wordt verdeeld. De voorstellen van vandaag zullen juridisch duidelijkheid scheppen en het ingewikkelde proces van verdeling van gezamenlijke goederen vergemakkelijken, ongeacht waar in Europa die goederen zich bevinden. Dit is goed nieuws voor internationale paren en goed nieuws voor hun bankrekeningen: dankzij de nieuwe regels kan per jaar ongeveer 400 miljoen euro aan extra kosten worden bespaard.”

De burgers verwachten een duidelijk stel regels aan de hand waarvan kan worden bepaald welk gerecht bevoegd is om hun zaak te behandelen en welk recht toepasselijk is op hun goederen. Met de voorstellen van vandaag wil de Commissie rechtszekerheid brengen in het dagelijkse leven van internationale paren. Vorig jaar werden nieuwe EU‑regels ingevoerd om internationale paren de kans te geven te beslissen welk recht toepasselijk is op hun echtscheiding. De volgende stap is thans een verduidelijking van de regels inzake de eigendomsrechten van internationale paren.

De Commissie stelt twee afzonderlijke verordeningen voor: één betreffende de regels voor echtparen („huwelijksvermogensstelsels”) en één voor geregistreerde partners („vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen”). Het huwelijk is een juridische instelling die in alle 27 EU‑lidstaten bestaat. In vijf landen staat het huwelijk niet alleen open voor partners van verschillend geslacht maar ook van hetzelfde geslacht (Nederland sedert 2001, België sedert 2003, Spanje sedert 2005, Zweden sedert 2009 en Portugal sedert 2010). Het geregistreerde partnerschap is een recentere juridische instelling, die in 14 EU‑lidstaten bekend is (België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Nederland, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië en Zweden1). Terwijl in alle 14 landen partners van hetzelfde geslacht een partnerschap kunnen registreren, kunnen alleen in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland zowel partners van hetzelfde geslacht als partners van verschillend geslacht een partnerschap registreren.

De voorstellen van vandaag zijn sekseneutraal en neutraal wat seksuele geaardheid betreft. Dit betekent bijvoorbeeld dat een huwelijk tussen echtgenoten van hetzelfde geslacht dat op grond van de Portugese wet mogelijk is, in het kader van het voorstel betreffende huwelijksvermogensstelsels op dezelfde manier wordt behandeld als een huwelijk tussen echtgenoten van hetzelfde geslacht. In Frankrijk kan een homoseksueel partnerschap onder dezelfde voorwaarden worden geregistreerd als een heteroseksueel partnerschap en het voorstel betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen is van toepassing op beide situaties.

De voorstellen van vandaag vormen geen harmonisatie of wijziging van het nationale materiële recht inzake het huwelijk of het geregistreerde partnerschap. De voorstellen willen het voor paren alleen gemakkelijker maken om eigendomskwesties te regelen wanneer zij naar een andere EU‑lidstaat verhuizen, wanneer zij uit een andere EU‑lidstaat komen of wanneer zij uit verschillende landen komen en in het buitenland goederen bezitten.

We willen bruggen bouwen tussen de verschillende Europese rechtsstelsels om het dagelijkse leven van internationale paren gemakkelijker te maken, maar daarbij is het niet onze bedoeling naar eenvormigheid te streven. De maatschappelijke en juridische tradities lopen nog steeds ver uiteen en dat zal in de nabije toekomst niet veranderen,” aldus EU‑commissaris Reding bij de presentatie van de voorstellen in Brussel vandaag. „Het geregistreerde partnerschap wordt in steeds meer landen in de nationale wetgeving ingevoerd. Daarom heeft de Europese Commissie vandaag besloten om niet alleen de internationaalprivaatrechtelijke aspecten van internationale huwelijken te regelen, maar ook de rechtszekerheid voor geregistreerde partnerschappen met een internationale dimensie te vergroten met een allereerste EU‑wetgevingsvoorstel inzake geregistreerde partnerschappen.”

De voorstellen van de Commissie zullen:

  • het voor internationale echtparen mogelijk maken om het recht te kiezen dat toepasselijk is op hun gezamenlijk vermogen in geval van overlijden of echtscheiding;

  • de rechtszekerheid vergroten voor geregistreerde partnerschappen met een internationale dimensie door het vermogen van de geregistreerde partners in beginsel te onderwerpen aan het recht van het land waar het partnerschap geregistreerd is;

  • internationale paren (echtparen of geregistreerde partners) rechtszekerheid bieden via een samenhangend stel regels aan de hand waarvan kan worden bepaald van welk land de gerechten bevoegd zijn en welk recht die gerechten moeten toepassen op basis van een hiërarchische lijst van objectieve aanknopingspunten;

  • de voorspelbaarheid voor internationale paren verhogen door de procedure voor de erkenning van gerechtelijke beslissingen, beslissingen en akten in de hele EU te vereenvoudigen. Paren zullen tijd en geld besparen, gemiddeld 2 000 à 3 000 euro per zaak. Die besparingen zullen worden gerealiseerd doordat de burgers verschillende juridische kwesties in één gerechtelijke procedure zullen kunnen bijeenbrengen. Eén gerecht zal bijvoorbeeld bevoegd zijn voor de echtscheidingsprocedure of de procedure van scheiding van tafel en bed én voor de eigendomskwesties daarvan.

Achtergrond

Steeds meer Europeanen wonen niet langer in hun thuisland en er zijn momenteel ongeveer 16 miljoen internationale paren in de EU. Van de 2,4 miljoen nieuwe huwelijken die in 2007 werden gesloten, had 13% (310 000 huwelijken) een internationale dimensie. Van de 211 000 geregistreerde partnerschappen die in 2007 in de EU werden geregistreerd, hadden 41 000 partnerschappen een internationale dimensie.

Veel van deze internationale paren bezitten goederen - zoals een onroerend goed of een bankrekening - in meer dan één land. Deze paren krijgen te maken met rechtsonzekerheid en extra kosten wanneer hun vermogen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of overlijden moet worden verdeeld. Momenteel is het voor internationale paren erg moeilijk om te weten welke gerechten bevoegd zijn en welk recht toepasselijk is op hun persoonlijke situatie en hun vermogen. De regels lopen sterk uiteen tussen de landen, wat soms tot conflicten leidt. Parallelle gerechtelijke procedures in verschillende landen, ingewikkelde zaken en gerechtskosten kosten ongeveer 1,1 miljard euro per jaar. Ongeveer een derde van deze kosten zou kunnen worden bespaard, als de voorstellen van vandaag worden aangenomen.

De plannen moeten met eenparigheid van stemmen door de Raad van Ministers worden aangenomen, na raadpleging van het Europees Parlement.

Verdere informatie

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

1. International Marriages in the EU in 2007

2. International Divorces in the EU in 2007

3. Number of new Civil / Registered Partnerships by Year (Trends)

In 2007, 41,000 of the 211,000 registered partnerships in the EU had an international dimension. 8,500 international couples in registered partnerships were dissolved by separation and 1,266 were ended by the death of one of the partners.

1 :

Toen Zweden in mei 2009 het huwelijk openstelde voor partners van hetzelfde geslacht, is het geregistreerde partnerschap afgeschaft. Partnerschappen die voor mei 2009 werden geregistreerd, blijven bestaan.


Side Bar