Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/320

2011 m. kovo 16 d., Briuselis

Šešiolikai milijonų Europos tarptautinių porų Komisija siūlo aiškesnes teises į nuosavybę

Kas nutinka porai skiriantis, jei vienas iš sutuoktinių turi kitos valstybės narės pilietybę? Kas atsitinka su bendra banko sąskaita, jei vienas iš sutuoktinių miršta? O kaip būna tais atvejais, kai pora turi tos pačios valstybės narės pilietybę, tačiau turtas arba banko sąskaita kitose valstybėse narėse? Europoje maždaug 16 mln. porų yra tarptautinės, kiekvienais metais iš jų bent 650 000 šiuos klausimus tenka spręsti, kai santuoka arba partnerystė baigiasi. Piliečiai eikvoja laiką ir pinigus, bandydami išsiaiškinti, kurios valstybės narės teisė taikytina jų bylai ir kuris teismas turi jurisdikciją jiems padėti. Teisiniai skirtumai tarp 27 ES valstybių narių skatina ieškoti palankiausios jurisdikcijos arba veržtis į tam tikrą teismą. Taip nutinka, kai vienas iš sutuoktinių, paprastai turtingesnis, veržiasi į teismą, jei mano, kad rezultatai bus palankiausi. Todėl Europos Komisija siūlo ES normas, kuriose teisiškai išaiškinamos susituokusių tarptautinių porų ir tarptautinio pobūdžio registruotų partnerių teisės į nuosavybę. Abu siūlomi reglamentai padėtų nustatyti poros teisėms į nuosavybę taikytiną teisę ir jurisdikciją turintį teismą. Reglamentuose taip pat pateikiamos vienodos teismo sprendimų dėl poros nuosavybės pripažinimo ir vykdymo visose ES valstybėse narėse procedūros normos. Pasiūlymai – pirmasis 2010 m. spalio mėn. Komisijos pateiktos Pilietybės ataskaitos (IP/10/1390 ir MEMO/10/525), kurioje aptartos dvidešimt penkios pagrindinės praktinės kliūtys, su kuriomis europiečiai vis dar susiduria kasdieniame gyvenime, rezultatas. Šiandienos pasiūlymai – loginis žingsnis, žengtas po to, kai praėjusiais metais buvo greitai susitarta dėl ES teisės aktų, kurių tikslas – nustatyti, kurios šalies normos taikytinos tarpvalstybiniais santuokos nutraukimo atvejais (IP/10/347 ir MEMO/10/695).

„Sutuoktinio mirtis ar skyrybos – nepaprastai sunkus metas visiems. Piliečių neturėtų dar labiau apsunkinti sudėtingos adiministracinės ar teisinės procedūros, gaišinančios laiką ir eikvojančios pinigus, – teigė už teisingumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Kadangi vis daugiau skirtingų valstybių narių piliečių įsimyli ir po to susituokia arba tampa partneriais, reikalingos aiškios bendros nuosavybės padalijimo mirus vienam iš sutuoktinių ar partnerių arba nutraukiant santuoką ar partnerystę normos. Šiandienos pasiūlymai padės teisiškai išaiškinti ir palengvinti sudėtingą bendro turto, kad ir kokia būtų jo buvimo Europoje vieta, padalijimo procesą. Tai puiki naujiena tarptautinėms poroms ir jų banko sąskaitoms: remiantis naujosiomis normomis, galima sutaupyti apie 400 mln. eurų papildomų lėšų per metus.“

Piliečiai tikisi aiškių normų, pagal kurias bus galima nustatyti, kuris teismas turi jurisdikciją nagrinėti jų bylą ir kurios valstybės narės teisė taikytina jų turtui. Šiandienos pasiūlymais Komisija nori suteikti daugiau teisinio tikrumo kasdieniam tarptautinių porų gyvenimui. Kitas žingsnis po naujųjų ES normų, kurios tarptautinėms poroms sudaro sąlygas nuspręsti, kurios valstybės narės teisė taikytina santuokos nutraukimui, priėmimo praėjusiais metais – išaiškinti tarptautinių porų teisių į nuosavybę normas.

Komisija siūlo priimti du atskirus reglamentus: vieną, kuriuo įgyvendinamos susituokusioms poroms taikomos normos (sutuoktinių turtas), kitą – dėl registruotos partnerystės (nesusituokusių porų turtas). Santuoka – visose 27 ES valstybėse narėse pripažįstamas teisės institutas. Penkiose valstybėse narėse ją gali sudaryti tiek skirtingos, tiek tos pačios lyties asmenys (Nyderlanduose nuo 2001 m., Belgijoje nuo 2003 m., Ispanijoje nuo 2005 m., Švedijoje nuo 2009 m., o Portugalijoje nuo 2010 m.). Registruota partnerystė – naujesnis teisės institutas, pripažįstamas keturiolikoje ES valstybių narių (Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Airijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Slovėnijoje, Švedijoje1 ir JK). Visose keturiolikoje šalių registruoti partnerystę leidžiama tos pačios lyties asmenims, o Belgijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose – ir tos pačios, ir skirtingos lyties asmenims.

Abu šiandien pateikti pasiūlymai neutralūs lyties ir seksualinės orientacijos atžvilgiu. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, pagal Portugalijos teisę leidžiama tos pačios lyties asmenų santuoka remiantis Reglamento dėl sutuoktinių teisinio režimo pasiūlymu bus vertinama taip pat kaip skirtingų lyčių asmenų santuoka. Prancūzijoje heteroseksualių asmenų partnerystė gali būti registruojama tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos pačios lyties asmenų partnerystė, o Reglamento dėl registruotos partnerystės pasiūlymas būtų taikomas abiem atvejais.

Šiandienos pasiūlymais nederinamas ir nekeičiamas santuokos ar registruotos partnerystės reglamentavimas nacionalinėje materialinėje teisėje. Vietoj to pasiūlymu siekiama padėti poroms išspręsti ginčus dėl nuosavybės, kylančius vienam iš sutuoktinių ar partnerių persikėlus į kitą ES valstybę narę arba kai skiriasi jų pilietybė ir turto buvimo vietos valstybė narė.

Norime, kad ryšiai tarp įvairių Europos teisės sistemų taptų tvirtesni, o tarptautinių porų kasdienis gyvenimas – lengvesnis, bet nesiekiame vienodumo ten, kur socialinės ir teisinės tradicijos dar smarkiai skiriasi ir artimoje ateityje gerokai tebesiskirs, – tvirtino už teisingumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, šiandien Briuselyje pristatydama pasiūlymus. – Vis daugiau valstybių narių registruotos partnerystės institutą numato savo teisės aktuose. Štai kodėl šiandien Europos Komisija nusprendė ne tik išnagrinėti tarptautinių susituokusių porų tarptautinės privatinės teisės aspektus, bet ir ES registruotos partnerystės reglamento pasiūlymu padidinti tarptautinio pobūdžio registruotų partnerių teisinį tikrumą.“

Komisijos pasiūlymais:

  • tarptautinėms susituokusios poroms bus sudarytos sąlygos pasirinkti, kurios valstybės narės teisė taikytina jų bendrai nuosavybei mirus vienam iš sutuoktinių arba nutraukus santuoką;

  • bus padidintas tarptautinio pobūdžio registruotų partnerių teisinis tikrumas: registruotų partnerių turtui paprastai bus taikoma šalies, kurioje partnerystė registruota, teisė;

  • bus užtikrintas tarptautinių porų (susituokusių ar įregistravusių partnerystę) teisinis tikrumas: remiantis nuosekliomis normomis, bus galima nustatyti, kurios šalies teismas turi jurisdikciją ir kurios šalies teisė bus taikoma remiantis hierarchiniais objektyviais siejamaisiais kriterijais;

  • tarptautinės poros turės geresnes galimybes numatyti taikytiną teisę, nes teismo sprendimų ir kitų nutarimų pripažinimo ES procesas taps sklandesnis. Poros sutaupys laiko ir pinigų – vidutiniškai nuo 2 000 iki 3 000 eurų vienoje byloje. Sutaupyti pinigų piliečiai galės sujungę kelis ieškinius į vieną bylą. Pavyzdžiui, santuokos nutraukimo ar išsiskyrimo bylas ir kartu ginčus dėl nuosavybės nagrinės tas pats teismas.

Pagrindiniai faktai

Kadangi daugiau europiečių gyvena ne savo šalyje, ES šiuo metu maždaug 16 mln. porų yra tarptautinės. Iš 2,4 mln. 2007 m. sudarytų santuokų 13 % (310 000) buvo tarptautinio pobūdžio. Iš 211 000 2007 m. registruotų partnerysčių 41 000 buvo tarptautinio pobūdžio.

Nemažai šių tarptautinių porų turi turto, kaip antai nekilnojamojo turto arba banko sąskaitų, daugiau nei vienoje šalyje. Šioms poroms kyla teisinių neaiškumų ir tenka patirti papildomų išlaidų dalijant turtą santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba mirties atveju. Šiuo metu tarptautinėms poroms neaišku, kurios šalies teismai turi jurisdikciją nagrinėti su jų asmenine padėtimi bei nuosavybe susijusius klausimus ir kurios šalies teisės aktai taikytini šioje srityje. Šalių normos gerokai skiriasi ir kartais lemia konfliktus. Paraleliniai teismo procesai skirtingose šalyse, sudėtingos bylos ir dėl to mokami teisiniai mokesčiai atsieina apie 1,1 mlrd. eurų per metus. Jei šiandienos pasiūlymai būtų patvirtinti, būtų galima sutaupyti maždaug trečdalį lėšų.

Planus turi vienbalsiai patvirtinti Ministrų Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

Daugiau informacijos

Už teisingumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

1. International Marriages in the EU in 2007

2. International Divorces in the EU in 2007

3. Number of new Civil / Registered Partnerships by Year (Trends)

In 2007, 41,000 of the 211,000 registered partnerships in the EU had an international dimension. 8,500 international couples in registered partnerships were dissolved by separation and 1,266 were ended by the death of one of the partners.

1 :

2009 m. gegužės mėn. Švedijai nusprendus leisti sudaryti santuoką tos pačios lyties asmenims, registruotos partnerystės institutas panaikintas. Iki 2009 m. gegužės mėn. sudaryta registruota partnerystė lieka galioti.


Side Bar