Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/320

Brüssel, 16. märts 2011

Selgemad varalised suhted 16 miljoni rahvusvahelise paari jaoks Euroopas

Mis saab majast, kui lahutate ja teil on kaasast erinev kodakondsus? Mis saab teie ühisest pangakontost kaasa surma korral? Kuidas toimida, kui teil mõlemal on küll sama kodakondsus, kuid vara või pangakonto asub välismaal? Euroopas on ligi 16 miljonit rahvusvahelist paari ja nendest vähemalt 650 000 seisavad selliste küsimustega silmitsi igal aastal, kui nende abielu või kooselu karile jookseb. Inimesed kaotavad aega ja raha, püüdes selgitada välja, milline õigus nende juhtumi suhtes kehtib ja milline kohus on pädev nende asja menetlema. Õigusraamistiku erinevused 27 liikmesriigi vahel loovad soodsa pinnase meelepärase kohtualluvuse valimiseks või võidujooksuks kohtusse. Seda juhtub siis, kui üks kaasadest – tavaliselt varakam – üritab teist ennetades pöörduda kohtusse, mis tema eelduste kohaselt annaks talle kõige soodsama lahenduse. Seepärast teeb Euroopa Komisjon ettepaneku ELi tasandi eeskirjade kohta, et luua õiguslikku selgust rahvusvaheliste paaride ja rahvusvaheliste registreeritud kooselu poolte varalistesse suhetesse. Kaks kavandatud määrust aitavad teha kindlaks, milline on paari varaliste õiguste suhtes kohaldatav õigus ja pädev kohus. Määrustega on ka sätestatud paaride vara käsitlevate kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ühtse menetluse kaudu kõikides ELi liikmesriikides. Ettepanekute näol on tegemist esimeste konkreetsete vastustega komisjoni 2010. aasta oktoobrikuu kodakondsust käsitlevas aruandes (IP/10/1390 ja MEMO/10/525) välja toodud 25 põhiprobleemile, millega kodanikud iga päev endiselt rinda pistavad. Tegu on loogilise jätkuga eelmisel aastal kiire heakskiidu leidnud ELi õigusaktidele, mis võimaldavad teha kindlaks, millise riigi õigust kohaldada rahvusvahelise abielu lahutamise korral (IP/10/347 ja MEMO/10/695).

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingu sõnul on kaasa surm või lahutus igaühe jaoks raske aeg ning inimesi ei tohiks lisaks koormata keeruliste haldus- või õigusmenetlustega, mis nõuavad aega ja raha. Inimesed armuvad ja seejärel abielluvad või alustavad kooselu sõltumata riigipiiridest. Rahvusvaheliste paaride arv näitab kasvutendentsi ja seepärast on meil vaja selgeid reegleid otsustamaks, kuidas ühisvara surma või lahutuse korral jagada. Täna esitatud ettepanekutega aidatakse luua õiguskindlust ja hõlbustada ühisvara jagamise keerulist protsessi, kus iganes see vara Euroopas ka ei asuks. See on hea uudis nii rahvusvahelistele paaridele kui ka nende pangakontodele: uute eeskirjadega on võimalik ära hoida ligikaudu 400 miljonit eurot lisakulusid aastas."

Kodanikud ootavad selget reeglite kogumit, mis võimaldaks neil mõista, milline kohus on pädev nende asja arutama ja millist õigust tuleks nende vara suhtes kohaldada. Tänaste ettepanekutega tahab komisjon tuua rahvusvaheliste paaride igapäevaellu õiguslikku selgust. Eelmisel aastal võeti vastu ELi eeskirjad, mis aitavad rahvusvahelistel paaridel otsustada, millist õigust oma lahutuse suhtes kohaldada. Järgmise sammuna muudetakse nüüd selgemaks rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid reguleerivaid eeskirju.

Komisjon teeb ettepaneku kahe eraldiseisva määruse kohta: üks määrus abielupaaride jaoks (abieluvararežiimid) ja teine registreeritud kooselu valinud paaride jaoks (kooselust tulenevad varalised tagajärjed). Abielu on kooseluvorm, mida tunnustatakse kõigis 27 liikmesriigis. Viies riigis tunnustatakse abielu nii mehe ja naise vahel kui ka samasooliste paaride abielu (Madalamaades alates 2001., Belgias alates 2003., Hispaanias alates 2005., Rootsis alates 2009. ja Portugalis alates 2010. aastast). Registreeritud kooselu on uuem kooseluvorm, mida tunnustatakse 14 liikmesriigis (Austrias, Belgias, Iirimaal, Luksemburgis, Madalmaades, Prantsusmaal, Rootsis,1 Saksamaal, Sloveenias, Soomes, Taanis, Tšehhis, Ungaris ja Ühendkuningriigis). Kui kõigis 14 riigis on registreeritud kooselu lubatud samasooliste paaride vahel, siis Belgias, Prantsusmaal, Luksemburgis ja Madalmaades on registreeritud kooselu lubatud nii samasooliste paaride kui ka mehe ja naise vahel.

Mõlemad täna esitatud ettepanekud on nii sooliste küsimuste kui ka seksuaalse sättumuse seisukohast neutraalsed. See tähendab, et näiteks Portugali õiguses lubatud samasooliste paaride abielu käsitatakse abieluvararežiime käsitleva ettepaneku raames mehe ja naise vahelise abieluga samadel alustel. Samas kohaldatakse Prantsusmaal registreeritud kooselu registreerimiseks samu tingimusi nii mehe ja naise vahelise kui ka samasooliste kooselu puhul – need mõlemad on hõlmatud registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitleva ettepanekuga.

Tänaste ettepanekutega ei ühtlustata ega muudeta abielu või registreeritud kooselu käsitlevat riigisisest materiaalõigust. Selle asemel soovitakse hõlbustada paaride varaliste suhete lahendamist juhtudel, kui nad otsustavad kolida ühest liikmesriigist teise või kui nad on eri riikide kodanikud ja omavad vara välismaal.

Me tahame ehitada sildu praegu Euroopas kehtivate erinevate süsteemide vahel, et lihtsustada rahvusvaheliste paaride igapäevaelu. Me ei püüa muuta ühetaolisteks ühiskonna- ega õigustraditsioone, mis on riigiti väga erinevad praegu ja ka edaspidi," sõnas ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ettepanekute esitlemisel täna Brüsselis. „Järjest rohkem riike tunnustab oma õiguses registreeritud kooselu. Seepärast otsustas Euroopa Komisjon käsitleda täna mitte ainult rahvusvaheliste abielupaaride rahvusvahelise eraõiguse aspekte, vaid ka suurendada rahvusvaheliste registreeritud kooselu poolte õiguskindlust, tehes oma ajaloos esimese ELi tasandi õigusakti ettepaneku registreeritud kooselu kohta.

Komisjoni ettepanekud:

  • võimaldavad rahvusvahelistel paaridel valida õiguse, mida kohaldatakse surma või lahkumineku korral nende ühisvara suhtes;

  • suurendavad rahvusvahelise registreeritud kooselu õiguskindlust, kehtestades registreeritud kooselu vara suhtes üldjuhul kohaldatavaks õiguseks kooselu registreerinud riigi õiguse;

  • loovad rahvusvaheliste paaride jaoks (abielupaarid või registreeritud kooselu pooled) õiguskindluse ühtsete eeskirjade kogu näol, mis võimaldab teha kindlaks, millise riigi kohtud on pädevad ja millist õigust kohaldatakse, võttes aluseks tähtsuse järjekorras reastatud objektiivsed tegurid;

  • suurendavad rahvusvaheliste paaride jaoks etteaimatavust, hõlbustades kohtuotsuste, otsuste ja õiguste tunnustamist kõikjal ELis. Paarid säästavad aega ja raha: keskmiselt 2000–3000 eurot asja kohta. Kodanikud saavutavad selle kokkuhoiu tänu võimalusele koondada mitu menetlust ühe kohtuasja alla, näiteks ühendades samas kohtus lahutus- või lahkumineku menetluse varaliste suhetega seotud menetlusega.

Taustteave

Järjest suurem arv eurooplasi elab välismaal: rahvusvaheliste paaride arv Euroopas ulatub praegu ligikaudu 16 miljonini. 2007. aastal sõlmitud 2,4 miljonist abielust olid rahvusvahelised 13 % (310 000). Samuti olid 2007. aastal 211 000 registreeritud kooselust 41 000 rahvusvahelised.

Paljudel rahvusvahelistel paaridel on vara asjade või raha kujul mitmes riigis. Need paarid seisavad silmitsi õiguskindlusetuse ja lisakuludega lahutusest, lahuselust või surmast tingitud vara jagamise korral. Praeguses olukorras on rahvusvahelistel paaridel väga raske teada, millised kohtud on pädevad nende suhete ja varaga seotud asju arutama ja millist õigust nende suhtes kohaldatakse. Eeskirjad on riigiti väga erinevad ja võivad teinekord viia konfliktsete olukordadeni. Tekivad paralleelsed menetlused mitmes riigis ja keerulised juhtumid, millest johtuvad õiguskulud ulatuvad aastas hinnanguliselt 1,1 miljardi euroni. Ligikaudu kolmandikku nendest kuludest oleks võimalik ära hoida, kui täna esitatud ettepanekud vastu võetakse.

Selleks peab Euroopa Liidu Nõukogu selle heaks kiitma ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

Lisateave

Asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Redingu veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

1. International Marriages in the EU in 2007

2. International Divorces in the EU in 2007

3. Number of new Civil / Registered Partnerships by Year (Trends)

In 2007, 41,000 of the 211,000 registered partnerships in the EU had an international dimension. 8,500 international couples in registered partnerships were dissolved by separation and 1,266 were ended by the death of one of the partners.

1 :

Kui Rootsi lubas samasooliste abielu 2009. aasta mais, keelustati registreeritud kooselu: need kehtivad edasi juhul, kui on sõlmitud enne 2009. aasta maid.


Side Bar