Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/320

Bruxelles, den 16. marts 2011

Kommissionen stiller forslag om klarere regler om formueforhold for EU's 16 millioner internationale par

Hvad sker der med ens hus, hvis man bliver skilt, og ens ægtefælle er af en anden nationalitet? Hvad sker der med den fælles bankkonto, hvis ægtefællen dør? Hvad sker der i de situationer, hvor man har samme nationalitet som ægtefællen, men har ejendom eller en bankkonto i udlandet? I EU er der ca. 16 mio. internationale par, og mindst 650 000 af dem står over for disse spørgsmål hvert år, når deres ægteskab eller partnerskab ophører. Borgerne spilder tid og penge på at finde ud af, hvilket lands regler der gælder for deres sag, og hvilken domstol der har kompetence til at hjælpe dem. Juridiske forskelle mellem de 27 EU-medlemsstater virker som en tilskyndelse til, at den ene ægtefælle – typisk den mest velhavende – skynder sig at anlægge sag ved en domstol der, hvor han eller hun mener sagen vil få det mest fordelagtige udfald for den pågældende selv. Europa-Kommissionen fremsætter derfor forslag om EU-dækkende regler, der giver juridisk klarhed over formueforholdene for gifte internationale par og registrerede partnerskaber med en international dimension. De to forordninger, der fremsættes forslag om, ville være en hjælp til at fastslå, hvilket lands regler der gælder for et pars formueforhold, og hvilken domstol der har kompetence i sagen. Forordningerne indeholder også regler om anerkendelse og fuldbyrdelse af domstolenes afgørelser om et pars ejendom i alle EU-medlemsstaterne ved hjælp af en enkelt procedure. Forslagene er det første konkrete resultat af Kommissionens rapport om unionsborgerskab fra oktober 2010 (IP/10/1390 og MEMO/10/525), der skitserede de 25 væsentligste praktiske hindringer, unionsborgerne stadig står over for i deres dagligdag. De forslag, der fremlægges i dag, er det logiske skridt at tage, efter at der sidste år hurtigt blev opnået enighed om EU-regler til at afgøre, hvilket lands regler der gælder i forbindelse med skilsmisse på tværs af landegrænserne (IP/10/347 og MEMO/10/695).

"Det er altid smerteligt, når ens ægtefælle dør, eller man skal skilles. Borgerne bør ikke i tilgift have den byrde, at der er komplicerede administrative eller juridiske procedurer, der koster tid og penge", siger næstformand Viviane Reding, der også er EU's kommissær for retlige anliggender. "Efterhånden som flere og flere borgere forelsker sig og så gifter sig eller indgår partnerskaber på tværs af landegrænserne, har vi behov for klare regler til at afgøre, hvordan fælles ejendom skal deles i tilfælde af død eller skilsmisse. De forslag, der fremlægges i dag, vil hjælpe med til at skabe juridisk klarhed og lette den komplicerede proces med at dele de fælles aktiver, uanset hvor i Europa de er. Det er godt for internationale par og også godt for deres bankkonti: De nye regler kan spare omkring 400 mio. EUR om året i ekstraomkostninger."

Borgerne forventer et klart regelsæt, så de kan vide, hvilke retter der har kompetence til at behandle deres sag, og hvilket lands regler der gælder for deres aktiver. Med de forslag, der fremlægges i dag, ønsker Kommissionen at give retssikkerhed i internationale pars dagligliv. Efter at de nye EU-regler – der giver internationale par mulighed for at afgøre, hvilket lands regler der gælder for deres skilsmisse – blev vedtaget sidste år, er det næste skridt nu at skabe klarere regler om internationale pars formueforhold.

Kommissionen fremsætter forslag til to separate forordninger: Den ene skal regulere formueforholdene for ægtepar, den anden formueforholdene for registrerede partnerskaber. Ægteskab er et retsinstitut, der anerkendes i alle 27 medlemsstater. I fem lande kan både par af modsat køn og par af samme køn indgå ægteskab (i Nederlandene siden 2001, i Belgien siden 2003, i Spanien siden 2005, i Sverige siden 2009 og i Portugal siden 2010). Registreret partnerskab er et nyere retsinstitut, der anerkendes i 14 EU-medlemsstater (i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrig, Ungarn, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Slovenien, Sverige1 og Det Forenede Kongerige). Alle de 14 lande giver par af samme køn mulighed for at indgå registreret partnerskab, men kun Belgien, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene giver både par af samme køn og par af modsat køn mulighed for at indgå registreret partnerskab.

Begge forslagene, der fremlægges i dag, er kønsneutrale og neutrale med hensyn til seksuel orientering. Det betyder f.eks., at et ægteskab mellem to af samme køn, som er tilladt i henhold til portugisisk ret, vil blive behandlet på samme måde som et ægteskab mellem to af modsat køn efter det forslag, der behandler formueforhold mellem ægtepar. Samtidig kan et heteroseksuelt partnerskab i Frankrig blive registreret under samme betingelser som et partnerskab mellem to af samme køn, og forslaget vedrørende registreret partnerskab ville gælde i begge situationer.

De forslag, der fremsættes i dag, hverken harmoniserer eller ændrer nogen af de materielle nationale regler om ægteskab og registreret partnerskab. I stedet er målet med forslagene, at det skal blive lettere for par at løse problemer med formueforhold, hvis de flytter til en anden EU-medlemsstat, eller hvis de er fra forskellige lande og har ejendom i udlandet.

"Vi ønsker i dag at bygge broer mellem EU's forskellige ordninger for at lette dagligdagen for internationale par, men vi har ikke til hensigt at ensrette områder, hvor der stadig er store forskelle på de samfundsmæssige og juridiske traditioner, og hvor de pågældende forskelle vil bestå i en overskuelig fremtid," udtalte EU-kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, da hun fremlagde forslagene i Bruxelles i dag. "I stadig videre omfang indføres der registreret partnerskab i national lovgivning. Det er grunden til, at Europa-Kommissionen i dag med det første forslag om en EU-forordning om registrerede partnerskaber har besluttet ikke alene at takle internationale privatretlige spørgsmål angående internationale ægtepar, men også at øge retssikkerheden for registrerede partnerskaber med en international dimension."

Kommissionens forslag vil

  • gøre det muligt for internationale ægtepar at vælge, hvilket lands regler der skal gælde for deres fælles ejendom i tilfælde af død eller skilsmisse

  • øge retssikkerheden for registrerede partnerskaber med en international dimension ved at bestemme, at reglerne i det land, hvor partnerskabet blev registreret, som udgangspunkt skal gælde for aktiverne i et registreret partnerskab

  • give retssikkerhed for internationale par (både ægtepar og par i registrerede partnerskaber) i form af et sammenhængende regelsæt til at fastslå, hvilket lands domstole der har kompetence, og hvilket lands regler der finder anvendelse, på grundlag af et system med objektive tilknytningsfaktorer

  • øge forudsigeligheden for internationale par ved at lette processen for anerkendelse af domme, retsafgørelser og rettigheder overalt i EU. Parrene vil spare tid og penge – i gennemsnit 2 000-3 000 EUR i hver sag. Disse besparelser opnås ved, at borgerne kan sammenlægge flere retlige procedurer under en enkelt retssag, f.eks. ved at kombinere procedurerne for skilsmisse eller separation med en sag om ejendomsretlige spørgsmål ved en enkelt domstol.

Baggrund:

Efterhånden som flere unionsborgere bor uden for deres hjemland, er der nu omkring 16 mio. internationale par i EU. Af de 2,4 millioner nye ægteskaber, der blev indgået i 2007, havde 13 % (310 000) et internationalt element. Tilsvarende havde 41 000 af de 211 000 registrerede partnerskaber i EU i 2007 en international dimension.

Mange af disse internationale par har aktiver – som f.eks. fast ejendom eller en bankkonto – i mere end et land. Disse par står over for manglende retssikkerhed og ekstra omkostninger, når de skal dele deres ejendom i tilfælde af skilsmisse, retlig separation eller død. På nuværende tidspunkt er det meget svært for disse internationale par at vide, hvilke domstole der har kompetence, og hvilke regler der gælder med hensyn til deres personlige situation og formueforhold. Der er stor forskel på reglerne i de forskellige lande, og dette fører ind imellem til modstridende situationer. Parallelle retssager i forskellige lande, komplicerede sager og de deraf følgende sagsomkostninger koster ifølge et overslag 1,1 mia. EUR om året. Ca. en tredjedel af disse omkostninger kunne spares, hvis forslagene, der fremlægges i dag, blev godkendt.

Planerne kræver enstemmig vedtagelse af ministerrådet og høring af Europa-Parlamentet.

Flere oplysninger

Hjemmesiden for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm .

BILAG

1. International Marriages in the EU in 2007

2. International Divorces in the EU in 2007

3. Number of new Civil / Registered Partnerships by Year (Trends)

In 2007, 41,000 of the 211,000 registered partnerships in the EU had an international dimension. 8,500 international couples in registered partnerships were dissolved by separation and 1,266 were ended by the death of one of the partners.

1 :

Da Sverige gav partnere af samme køn adgang til at indgå ægteskab i maj 2009, blev registreret partnerskab ophævet. Registrerede partnerskaber, der er indgået inden maj 2009, er dog stadig gyldige.


Side Bar