Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/320

V Bruselu dne 16. března 2011

Komise navrhuje jasnější vlastnická práva pro 16 milionů mezinárodních párů v Evropě

Co se stane s Vaším domem, když se rozvedete a Váš manžel či Vaše manželka má jinou státní příslušnost? Co se stane se společným bankovním účtem, pokud Váš manžel či Vaše manželka zemře? Co se stane v takovém případě, pokud Vy i Váš partner máte stejnou státní příslušnost, ale vlastníte majetek nebo bankovní účet v zahraničí? V Evropě žije asi 16 milionů mezinárodních párů a nejméně 650 000 z nich každý rok hledá odpovědi na tyto otázky, když jejich manželství nebo partnerství skončí. Občané ztrácejí čas a přicházejí o peníze hledáním informací o tom, které právo se uplatňuje v jejich případě a na který soud se mohou obrátit s žádostí o pomoc. Právní rozdíly mezi 27 členskými státy EU vytvářejí prostor pro volbu výhodnějšího místa soudu (tzv. forum shopping) nebo nepřiměřený spěch k soudu. Jedná se o případ, kdy jeden z manželů – obvykle ten bohatší – spěchá k tomu soudu, o kterém se domnívá, že mu zajistí nejvýhodnější rozsudek. Evropská komise proto navrhuje pravidla platná pro celou EU s cílem vnést právní jasnost do vlastnických práv vyplývajících z mezinárodního manželství nebo registrovaného partnerství s mezinárodním rozměrem. Obě navrhovaná nařízení by pomohla určit, které právo se vztahuje na vlastnická práva páru a na který soud se mají obrátit. V nařízeních jsou rovněž stanovena pravidla pro uznávání a vymáhání rozsudků týkajících se majetku páru ve všech členských státech EU prostřednictvím jednotného postupu. Tyto návrhy jsou prvním výsledkem Zprávy Komise o občanství z října 2010 (IP/10/1390 a MEMO/10/525), v níž je uvedeno 25 hlavních praktických překážek, které Evropané potkávají v každodenním životě. Dnešní návrhy jsou dalším logickým krokem, který následuje po loňské dohodě o právních předpisech EU, v níž se stanoví pravidla pro určení země, jejíž právní řád se použije v případě přeshraničního rozvodu (IP/10/347 a MEMO/10/695).

„Smrt manžela či manželky nebo rozvod je pro každého těžkým obdobím. Občané by neměli být navíc zatěžováni složitými administrativními nebo právními postupy, které stojí čas a peníze“, uvedla místopředsedkyně Komise a evropská komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Jelikož stále narůstá počet osob, které se zamilují a poté uzavírají přeshraniční manželství nebo partnerství, potřebujeme jasná pravidla ohledně rozdělování společného majetku v případě úmrtí nebo rozvodu. Dnešní návrhy pomohou zajistit právní jasnost a zjednodušit složitý postup rozdělování společného majetku bez ohledu na to, kde v Evropě se nacházejí. To je dobrá zpráva pro mezinárodní páry a také pro jejich bankovní účty – uplatňováním nových pravidel lze na dodatečných nákladech ušetřit přibližně 400 milionů EUR ročně.“

Občané očekávají jasný soubor pravidel stanovujících, který soud je příslušný pro řešení jejich případu a které právo by se mělo uplatňovat na jejich majetek. Prostřednictvím dnešních návrhů Komise hodlá vnést právní jistotu do každodenního života mezinárodních párů. Minulý rok byla přijata nová pravidla EU, na jejichž základě se mezinárodní páry mohou rozhodnout, které právo se použije v případě jejich rozvodu. Dalším krokem je vyjasnit pravidla týkající se jejich vlastnických práv.

Komise navrhuje dvě samostatná nařízení: jedno se týká uplatňování pravidel pro sezdané páry („majetkové vztahy mezi manželi“) a druhé pro registrovaná partnerství („majetkové vztahy mezi registrovanými partnery“). Manželství je právním svazkem uznávaným ve všech 27 členských státech EU. V pěti zemích mohou manželství uzavřít osoby opačného i stejného pohlaví (v Nizozemsku od roku 2001, v Belgii od roku 2003, ve Španělsku od roku 2005, ve Švédsku od roku 2009 a v Portugalsku od roku 2010). Registrovaná partnerství jsou novějším právním svazkem uznávaným ve 14 členských státech EU (Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko, Spojené království a Švédsko1). Zatímco všech 14 zemí umožňuje uzavřít registrované partnerství osobám stejného pohlaví, Belgie, Francie, Lucembursko a Nizozemsko umožňují uzavření registrovaného partnerství osobám stejného i opačného pohlaví.

Oba dnes předkládané návrhy jsou neutrální z hlediska pohlaví a sexuální orientace. To například znamená, že podle návrhu, jenž se zabývá majetkovými poměry, je sňatek osob stejného pohlaví, který povolují právní předpisy Portugalska, posuzován stejným způsobem jako sňatek osob opačného pohlaví. Zároveň může být heterosexuální partnerství registrováno ve Francii za stejných podmínek jako homosexuální partnerství a návrh o registrovaném partnerství by se použil v obou případech.

Dnešní návrhy neslaďují ani nemění žádné hmotné vnitrostátní právní předpisy týkající se manželství nebo registrovaného partnerství. Naopak, cílem těchto návrhů je usnadnit párům řešení majetkových záležitostí v případě, že se stěhují do jiného členského státu EU nebo že pocházejí z různých zemí a vlastní majetek v zahraničí.

„Chceme stavět mosty mezi rozdílnými systémy v Evropě s cílem usnadnit mezinárodním párům každodenní život, nemáme však v úmyslu dosáhnout jednotnosti tam, kde jsou sociální a právní tradice ještě velmi odlišné a které se budou i v blízké budoucnosti velmi odlišovat,“ uvedla dnes evropská komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová u příležitosti předložení těchto návrhů v Bruselu. „Registrovaná partnerství se postupně stávají součástí vnitrostátních právních předpisů. Proto Evropská komise dnes rozhodla, že se nebude věnovat jen aspektům mezinárodního soukromého práva mezinárodních manželských párů, ale historicky prvním návrhem nařízení EU o registrovaných partnerstvích rovněž posílí právní jistotu registrovaných partnerství s mezinárodním rozměrem.“

Návrhy Komise

  • umožní mezinárodním manželským párům, aby si vybraly právní řád, který se bude vztahovat na jejich společné vlastnictví v případě úmrtí nebo rozvodu,

  • posílí právní jistotu pro registrovaná partnerství s mezinárodním rozměrem tím, že se na majetek registrovaného partnerství budou zpravidla vztahovat právní předpisy země, kde bylo partnerství zaregistrováno,

  • zajistí právní jistotu mezinárodním párům (manželským párům nebo registrovaným partnerstvím) prostřednictvím uceleného souboru pravidel, s jejichž pomocí se na základě objektivních kritérií určí země, jejíž soud bude v daném případě odpovědný a jejíž právní předpisy se použijí,

  • zvýší předvídatelnost pro mezinárodní páry sladěním postupu uznávání rozsudků, rozhodnutí a listin v rámci EU. Páry ušetří čas i peníze – v jednotlivých případech průměrně 2 000 až 3 000 EUR. Tyto úspory vyplývají z toho, že občané mohou spojit několik soudních řízení do jediného soudního řízení. Například spojením řízení o rozvodu nebo rozluce s řízením o majetkovém vypořádání do jednoho soudního řízení.

Souvislosti

Stále více Evropanů žije za hranicemi své vlasti. V EU v současné době žije přibližně 16 milionů mezinárodních párů. Z celkového počtu 2,4 milionu nových sňatků uzavřených v roce 2007 mělo 13 % (310 000) mezinárodní charakter. Obdobně mělo 41 000 z celkového počtu 211 000 partnerství registrovaných v EU v roce 2007 mezinárodní rozměr.

Velké množství těchto mezinárodních párů vlastnilo majetek – například nemovitost nebo bankovní účet – ve více než v jedné zemi. Při rozdělování majetku v případě rozvodu, rozluky nebo úmrtí čelí tyto páry právní nejistotě a dodatečným nákladům. V sočasnosti je pro mezinárodní páry velmi těžké zjistit, který soud je příslušný a které právní předpisy se použijí ohledně jejich osobní situace a jejich majetku. Pravidla jednotlivých zemí jsou velmi odlišná a někdy vedou ke konfliktním situacím. Paralelní soudní řízení vedená v různých zemích, složité případy a související právní poplatky stojí odhadem až 1,1 miliardy EUR ročně. Pokud budou dnešní návrhy schváleny, lze ušetřit zhruba třetinu těchto nákladů.

Tyto plány vyžadují jednomyslný souhlas Rady ministrů a konzultaci s Evropským parlamentem.

Další informace

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

1. International Marriages in the EU in 2007

2. International Divorces in the EU in 2007

3. Number of new Civil / Registered Partnerships by Year (Trends)

In 2007, 41,000 of the 211,000 registered partnerships in the EU had an international dimension. 8,500 international couples in registered partnerships were dissolved by separation and 1,266 were ended by the death of one of the partners.

1 :

Když Švédsko v květnu 2009 schválilo uzavírání manželství mezi osobami stejného pohlaví, registrované partnerství bylo zrušeno. Registrovaná partnerství uzavřená před květnem 2009 se nadále uznávají.


Side Bar