Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/320

Брюксел, 16 март 2011 г.

Комисията предлага повече яснота за имуществените права на 16-те милиона международни двойки в Европа

Какво става с вашата къща, ако се разведете и съпругът ви има друго гражданство? Какво става със съвместната сметка на двама съпрузи, ако единият от тях почине? Какво става в случай че вие и съпругът ви имате едно и също гражданство, но разполагате с имущество или банкова сметка в чужбина? В Европа има около 16 милиона международни двойки и годишно поне 650 000 от тях си задават тези въпроси, когато бракът или партньорството им се разпадне. Гражданите губят време и пари, опитвайки се да разберат кое право се прилага в техния случай и кой съд е компетентен да им помогне. Правните разлики между 27-те държави-членки създават предпоставки за търсенето на най-благоприятната правна система или надпревара в избора на съд. Това се случва, когато единият съпруг — обикновено по-богатият — бърза да сезира съд, за който мисли, че ще отсъди по възможно най-благоприятния за него начин. Затова Европейската комисия предлага правила за целия ЕС, с които да внесе правна яснота в имуществените права на брачните международни двойки и на регистрираните партньорства с международен елемент. Двата предложени регламента ще позволят по-лесно да се разбере кое право се прилага към имуществените права на двойката и кой е компетентният съд. В регламентите са предвидени и правила за признаването и изпълнението на съдебни решения по въпроси, свързани с имуществото на двойката във всички държави-членки на ЕС чрез единно производство. Предложенията са първият конкретен резултат от Доклада на Комисията от октомври 2010 г. за гражданството на ЕС (IP/10/1390 и MEMO/10/525), в който се изброяват 25 основни практически пречки, с които се сблъскват в ежедневието си европейците. Настоящите предложения са логичната следваща стъпка след бързо постигнатото през миналата година споразумение относно законодателството на ЕС, с което се определя правото на коя държава се прилага при трансгранични бракоразводни дела (IP/10/347 и MEMO/10/695).

„Смъртта на съпруг или разводът е тежък момент за всеки. Гражданите не трябва да бъдат допълнително затруднявани със сложни административни или съдебни процедури, които им струват време и пари,“ заяви заместник-председателят на Комисията и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. Все повече граждани се влюбват и после се женят или създават партньорства с трансграничен елемент, затова се нуждаем от ясни правила, с които да определим как се поделя общото имущество в случай на смърт или развод. Настоящите предложения ще спомогнат за внасянето на правна яснота и улесняването на сложния процес на делба на общото имущество, независимо от това къде в Европа се намира то. Това е добра новина за международните двойки и добра новина за техните банкови сметки — новите правила могат да доведат до спестяването на около 400 млн. EUR годишно от съпътстващи разходи.“

Гражданите очакват ясен набор от правила, с които да се определи кой съд е компетентен да разгледа тяхното дело и кое право следва да се приложи спрямо тяхното имущество. С настоящите предложения Комисията иска да внесе правна сигурност в ежедневието на международните двойки. След новите правила на ЕС, приети през миналата година, с които на международните двойки се позволява да решат кое право се прилага спрямо тях в случай на развод, следващата стъпка е да се изяснят правилата, уреждащи имуществените права на международните двойки.

Комисията предлага два отделни регламента — единият съдържа правилата за брачните двойки („имуществен режим между съпрузи“), а другият за регистрираните партньорства („имуществен режим между партньори“). Бракът е правен институт, признат във всички 27 държави-членки. В пет държави той е допустим както за разнополови, така и за еднополови двойки (в Нидерландия от 2001 г., в Белгия от 2003 г., в Испания от 2005 г., в Швеция от 2009 г. и в Португалия от 2010 г.). Регистрираните партньорства са по-скорошен правен институт, признат в 14 държави-членки на ЕС (Австрия, Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Словения, Швеция1 и Обединеното кралство). Всички 14 държави позволяват на еднополовите двойки да регистрират партньорства, а Белгия, Франция, Люксембург и Нидерландия позволяват както на еднополовите, така и на разнополовите двойки да се регистрират.

И двете представени днес предложения са неутрални по отношение на пола и сексуалната ориентация. Това означава например, че еднополов брак, който е допустим по португалското право, ще се приравни на разнополов брак по смисъла на предложението относно имуществения режим между съпрузи. Същевременно във Франция хетеросексуалното партньорство може да се регистрира при същите условия, приложими за еднополовото партньорство, като предложението относно регистрираните партньорства ще се прилага и в двата случая.

Настоящите предложения не хармонизират, нито изменят националните материалноправни норми, уреждащи брака или регистрираните партньорства. Вместо това предложенията имат за цел да улеснят двойките при уреждането на имуществените въпроси, в случай че се преместят в друга държава-членка на ЕС или когато са от различни държави и притежават имущество в чужбина.

Искаме да изградим връзки между различните системи на Европа, за да улесним ежедневието на международните двойки, но нямаме намерение да наложим шаблонно единство, в област, в която обществените нрави и правните традиции все още се различават значително и ще продължават да се различават значително в обозримо бъдеще,“ посочи комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг при днешното представяне на предложенията в Брюксел. „Регистрираните партньорства се въвеждат в все повече национални законодателства. Поради това Европейската комисия реши да се занимае не само с аспектите на международните брачни двойки, имащи отношение към международното частно право, но също така да създаде по-голяма правна сигурност за регистрираните партньорства с международен елемент, като направи първото по рода си предложение за регламент на ЕС относно регистрираните партньорства.“

Предложенията на Комисията:

  • ще позволят на брачните международни двойки да избират кое право се прилага спрямо общото им имущество в случай на смърт или развод;

  • ще увеличат правната сигурност на регистрираните партньорства с международен елемент, като установят принципно, че имуществото на регистрираните партньорства се урежда от правото на държавата, в която е регистрирано партньорството;

  • ще гарантират правна сигурност на международните двойки (брачни или с регистрирано партньорство) чрез съгласуван набор от правила за определяне на това съдът на коя държава е компетентен и кое е приложимото право, въз основа на йерархично степенувани обективни привръзки;

  • ще увеличат предвидимостта за международните двойки, като допринесат за гладкото протичане на процеса на признаване на съдебните решения, решенията и актовете в целия ЕС. На двойките ще бъдат спестени пари и време — средно от 2 000 до 3 000 евро на дело. Тези икономии са в резултат на възможността гражданите да групират няколко съдебни производства в едно. Например комбиниране на бракоразводно производство или производство за раздяла с производство по имуществени въпроси пред един и същи съд.

История на досието

Все повече европейци живеят извън собствената си държава и понастоящем в ЕС има около 16 милиона международни двойки. От общо 2,4 милиона нови бракове през 2007 г. 13 % (310 000) са с международен елемент. Също така 41 000 от 211 000 регистрирани партньорства в ЕС през 2007 г. са с международен елемент.

Много от тези международни двойки имат имущество, като например имот или банкова сметка, в повече от една държава. Тези двойки се сблъскват с правна несигурност и понасят съпътстващите разходи, когато поделят имуществото си в случай на развод, раздяла или смърт. Понастоящем за международните двойки е много трудно да разберат кои са компетентните съдилища и кое е приложимото право към личното им положение и имуществото им. Правилата се различават значително в различните държави и понякога водят до конфликтни ситуации. Паралелните производства в различни държави, сложните дела и произтичащите от тях съдебни такси и хонорари се изчисляват приблизително на 1,1 млрд. EUR годишно. Около една трета от тези разходи могат да бъдат спестени, ако настоящите предложения бъдат одобрени.

За да бъдат приети, тези предложения се нуждаят от единодушното одобрение на Съвета на министрите и консултиране с Европейския парламент.

Допълнителна информация

Уебстраницата на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

1. International Marriages in the EU in 2007

2. International Divorces in the EU in 2007

3. Number of new Civil / Registered Partnerships by Year (Trends)

In 2007, 41,000 of the 211,000 registered partnerships in the EU had an international dimension. 8,500 international couples in registered partnerships were dissolved by separation and 1,266 were ended by the death of one of the partners.

1 :

Когато Швеция позволи сключването на брак от партньори от един и същи пол през май 2009 г., регистрираните партньорства бяха премахнати, но те продължават да съществуват, ако са били сключени преди месец май 2009 г.


Side Bar