Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/319

Bryssel den 16 mars 2011

En europeisk bolagsskattebas: både enklare och billigare för företagen

Europeiska kommissionen lägger i dag fram ett förslag om ett gemensamt system för att beräkna skattebasen för företag som är verksamma inom EU. Syftet är att avsevärt minska administrationen, kostnaderna för att följa reglerna och den osäkerhet om rättsläget som drabbar företag i EU när de måste följa bestämmelserna i upp till 27 olika nationella system för fastställande av deras beskattningsbara vinst. Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebas som föreslås kommer att innebära att företagen kan utnyttja ett system med en enda kontaktpunkt för att lämna in sina deklarationer och att de kan konsolidera alla sina vinster och förluster från hela EU. Medlemsstaterna behåller sin suveräna rätt att fastställa sin egen bolagsskatt. Kommissionen beräknar att den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer att minska EU-företagens årliga kostnader för att följa bestämmelserna med 700 miljoner euro. Konsolideringen kommer dessutom att ge årliga besparingar på 1,3 miljarder euro och för företag som vill expandera över gränserna kommer den dessutom att medföra besparingar på upp till 1 miljard euro. Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer också att göra EU till en betydligt mer attraktiv marknad för utländska investerare.

"Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer att göra det enklare, billigare och mindre krångligt att göra affärer i EU”, säger EU-kommissionär Algirdas Šemeta, som ansvarar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning. ”Bolagsskattebasen kommer även att öppna dörrar för små och medelstora företag som vill expandera från sina inhemska marknader. Det här förslaget är bra för företagen och bra för EU:s globala konkurrenskraft.”

När det gäller bolagsbeskattning finns det fortfarande allvarliga hinder för företagen på den inre marknaden. Företag som bedriver verksamhet i flera olika länder tvingas hantera upp till 27 olika regelverk för att beräkna sitt beskattningsunderlag och ha kontakt med upp till 27 olika skatteförvaltningar. De står dessutom inför ett extremt komplext system för fastställande av hur transaktioner inom företagsgrupper ska beskattas (internprissättning) och kan inte kvitta förluster i en medlemsstat mot vinster i en annan. Resultatet är enorma kostnader och komplikationer för större företag och att mindre företag ofta avhåller sig från att expandera inom EU.

Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen är tänkt att lösa dessa problem genom att erbjuda företagen en enda uppsättning bestämmelser för bolagsskattebasen, och de får möjlighet att lämna in en enda konsoliderad deklaration för hela deras verksamhet inom EU till en enda förvaltning. På grundval av denna enda deklaration kan bolagets skattebas sedan förmedlas till alla medlemsstater där det bedriver verksamhet, enligt en specifik formel. Den formeln kommer att beakta tre faktorer: tillgångar, arbetskraft och försäljning. När skattebasen fördelats kommer medlemsstaterna att ha rätt att beskatta sin andel av den enligt den egna bolagsbeskattningen. Även i fortsättningen kommer medlemsstaterna att fastställa sin egen bolagsbeskattning på den nivå de som anser lämpligt, vilket är deras nationella privilegium.

Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen är frivillig för företagen. Det betyder att företag som känner att de skulle gagnas av ett harmoniserat EU-system kan välja att vara med, medan andra bolag kan fortsätta att verka inom sina nationella system.

Barroso-II-kommissionen har fastställt att det här är ett viktigt initiativ inom Europa 2020-strategin. Den har också nämnts i flera viktiga policydokument som syftar till att undanröja hindren på den inre marknaden och främja tillväxt och sysselsättning inom EU (inremarknadsakt, årlig marknadsöversikt och pakt för euroområdet).

Mer information:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/comon_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171


Side Bar