Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/319

Brusel 16. marca 2011

Európsky základ dane z príjmov právnických osôb: zjednodušiť a zlacniť podnikanie

Európska komisia dnes navrhla spoločný systém výpočtu základu dane pre podniky, ktoré vyvíjajú svoju činnosť v EÚ. Cieľom tohto návrhu je výrazne zmenšiť administratívnu záťaž, náklady na dodržiavanie právnych predpisov a právnu neistotu, ktorým podniky v EÚ v súčasnosti čelia, pretože musia pri určovaní svojich zdaniteľných ziskov dodržiavať až 27 rôznych vnútroštátnych systémov. Navrhovaný spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) by znamenal, že podniky by pri podávaní svojich daňových priznaní mohli využívať výhody systému „jednotného kontaktného miesta“ a mohli by konsolidovať všetky svoje zisky a straty, ktoré im vzniknú na celom území EÚ. Členské štáty by si ponechali svoju úplnú právomoc pri určovaní sadzieb dane z príjmov právnických osôb. Podľa odhadov Komisie by CCCTB mohol každoročne podnikom na celom území EÚ ušetriť 700 000 miliónov EUR na nákladoch na dodržiavanie právnych predpisov a 1,3 miliardy EUR prostredníctvom konsolidácie. Okrem toho by podnikom s ambíciami expandovať za hranice mohla plynúť výhoda v podobe úspor do výšky až 1 miliardy EUR. CCCTB rovnako zvýši aj atraktívnosť EÚ na trhu pre zahraničných investorov.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, vyhlásil: „Vďaka CCCTB sa podnikanie a obchodovanie v EÚ stane jednoduchším, lacnejším a výhodnejším. Takisto otvorí dvere pre MSP, ktoré plánujú rozšíriť svoju činnosť za hranice domáceho trhu. Dnešný návrh je priaznivý pre podniky a rovnako aj pre celosvetovú konkurencieschopnosť EÚ.“

V oblasti zdaňovania príjmov právnických osôb ešte stále existujú vážne prekážky pre jednotný trh, ktoré brzdia podnikanie a obchod. Cezhraničné spoločnosti sa musia pri výpočte svojho základu dane riadiť až 27 rozličnými príručkami s pravidlami a riešiť záležitosti s 27 rozličnými daňovými správami. Navyše sa musia orientovať v mimoriadne komplexnom systéme určovania spôsobu zdanenia vnútroskupinových transakcií (transferové oceňovanie) a nemôžu svoje straty z jedného členského štátu vyrovnať ziskami z druhého. Výsledkom je, že väčšie podniky musia znášať obrovské náklady a riešiť komplexné problémy, zatiaľ čo menšie podniky často úplne zavrhnú možnosť expandovať v rámci EÚ.

Cieľom CCCTB je prekonať tieto problémy tak, že poskytne spoločnostiam jeden súbor pravidiel určovania základu dane z príjmov právnických osôb a možnosť podávať len jedno konsolidované daňové priznanie na jednom daňovom orgáne za celú svoju činnosť v rámci EÚ. Na základe tohto jedného daňového priznania by sa základ dane spoločnosti rozdelil podľa špecifického vzorca medzi členské štáty, v ktorých vyvíja svoju činnosť. V spomenutom vzorci sa zohľadňujú tri faktory: aktíva, práca a obrat. Po tom, ako sa základ dane rozdelí, členské štáty budú môcť zdaniť svoj podiel z neho svojou sadzbou dane z príjmov právnických osôb. V rámci systému CCCTB si členské štáty zachovajú svoju výsadu stanovovať svoje sadzby dane z príjmov právnických osôb, ktoré uznajú za vhodné.

CCCTB by bol pre spoločnosti voliteľným systémom. To znamená, že tie spoločnosti, ktoré by sa domnievali, že by mohli profitovať z harmonizovaného systému EÚ, by si ho zvolili. Iné spoločnosti by mali právo naďalej postupovať podľa svojich vnútroštátnych systémov.

CCCTB sa v kontexte stratégie Európa 2020 určil ako dôležitá iniciatíva druhej Komisie pod vedením predsedu Barrossa. Spomína sa aj v celom rade dôležitých politických dokumentov, ktorých cieľom je odstrániť prekážky na jednotnom trhu, stimulovať rast a vytvárať pracovné miesta v EÚ (Akt o jednotnom trhu, Ročný prieskum rastu a „Pakt pre euro“).

Viac informácií:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171


Side Bar