Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/319

Bryssel 16. maaliskuuta 2011

Uusi yhtiöveropohja tekee liiketoiminnasta helpompaa ja halvempaa EU:ssa

Euroopan komissio on tänään tehnyt ehdotuksen yhteisestä järjestelmästä EU:ssa toimivien yhtiöiden veropohjan laskemiseksi. Tällä hetkellä yhtiöt joutuvat noudattamaan jopa 27:ää erilaista kansallista verojärjestelmää verotettavan tulonsa määrittämiseksi. Ehdotuksen tarkoituksena onkin vähentää huomattavasti tästä aiheutuvia hallinnollisia rasitteita, sääntöjen noudattamiskustannuksia ja oikeudellista epävarmuutta. Ehdotettu yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (CCCTB) tarkoittaisi sitä, että yhtiöt voisivat käyttää yhtä asiointipistettä veroilmoitusta jättäessään ja laskea yhteen kaikki niille EU:ssa syntyneet voitot ja tappiot. Jäsenvaltioilla säilyisi kuitenkin oikeus vahvistaa oma yhtiöverokantansa. Komissio arvioi, että CCCTB:n ansiosta yhtiöille koituisi EU:ssa 700 miljoonan euron säästöt, koska sääntöjen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset vähenisivät. Voittojen ja tappioiden yhdistämisestä saatavien säästöjen arvioitaisiin puolestaan olevan 1,3 miljardia euroa. Lisäksi sellaisten yhtiöiden kustannusten, jotka harkitsevat toimintansa laajentamista kotimaansa ulkopuolelle, arvioidaan alenevan jopa miljardi euroa. CCCTB:n myötä EU:sta tulisi myös houkuttelevampi kohde ulkomaalaisille sijoittajille.

Verotuksesta, tulliliitosta, tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaavan komission jäsenen Algirdas Šemetan mukaan liiketoiminnasta tulee EU:ssa helpompaa, halvempaa ja tarkoituksenmukaisempaa CCCTB:n ansiosta. ”Se myös avaa pk-yrityksille uusia mahdollisuuksia laajentua kotimaisten markkinoidensa ulkopuolelle. Tänään annettu ehdotus on erittäin hyödyllinen yrityksille ja parantaa EU:n kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla”, Šemeta lisäsi.

Yhtiöverotus aiheuttaa sisämarkkinoilla edelleen vakavia esteitä, jotka haittaavat yritysten toimintaa. Rajatylittävää toimintaa harjoittavien yritysten on noudatettava pahimmassa tapauksessa 27:ää erilaista verojärjestelmää veropohjansa laskemiseksi ja työskenneltävä jopa 27 eri verohallinnon kanssa. Lisäksi niiden on noudatettava erittäin monimutkaista järjestelmää määritellessään, miten konsernin sisäiset liiketapahtumat olisi verotettava (siirtohinnoittelu) eivätkä ne voi kuitata yhdessä jäsenvaltiossa syntyneitä tappioitaan toisessa jäsenvaltiossa saamillaan voitoilla. Tästä aiheutuu suuremmille yrityksille valtavia kustannuksia ja vaikeuksia, kun taas pienemmät yritykset luopuvat usein kokonaan aikeistaan laajentua toisiin jäsenvaltioihin.

CCCTB:n tarkoituksena on ratkaista nämä ongelmat tarjoamalla yrityksille yhtiöveropohjaa koskevat yhteiset säännöt. Yritykset voisivat jättää yhden yhdistetyn veroilmoituksen koko EU:ssa harjoittamastaan toiminnasta yhdelle veroviranomaiselle. Tämän yhden veroilmoituksen perusteella yhtiön veropohja jaettaisiin tiettyä jakokaavaa käyttäen niiden jäsenvaltioiden kesken, joissa yhtiö harjoittaa toimintaa. Jakokaavassa otetaan huomioon kolme tekijää: omaisuuserät, työvoima ja myynti. Kun veropohja on jaettu, jäsenvaltiot saavat verottaa osuuttaan omaa yhtiöverokantaansa soveltaen. CCCTB-järjestelmä ei vaikuttaisi jäsenvaltioiden yhtiöverokantoihin, vaan jäsenvaltiot saisivat edelleen vahvistaa ne haluamalleen tasolle.

CCCTB olisi vapaaehtoinen järjestelmä yhtiöille. Jos yhtiö katsoo, että tällaisesta järjestelmästä voisi olla sille hyötyä, se voi ottaa käyttöön tämän järjestelmän, kun taas muut yhtiöt voivat jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.

José Manuel Barroson johtama komissio vahvisti Eurooppa 2020 -strategiassa, että CCCTB on yksi tärkeimmistä aloitteista. Se mainitaan myös useissa tärkeissä asiakirjoissa, joilla pyritään poistamaan esteet sisämarkkinoilta ja edistämään kasvua ja työpaikkojen luomista EU:ssa (sisämarkkinoiden toimenpidepaketti, vuotuinen kasvuselvitys ja euroa koskeva sopimus).

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171


Side Bar