Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/319

Brüssel, 16. märts 2011

Üleeuroopaline ettevõtte tulumaksu maksustamisbaas muudab äritegevuse lihtsamaks ja odavamaks

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku ELis tegutsevate äriühingute maksustamisbaasi arvutamise ühtse süsteemi kohta. Kõnealuse ettepaneku eesmärk on oluliselt vähendada halduskoormust, nõuetele vastavusega seotud kulusid ja õiguslikku ebakindlust, millega ELi äriühingud praegu silmitsi seisavad, olles oma maksustatava kasumi määramiseks kohustatud täitma kuni 27 eri siseriikliku süsteemi nõudeid. Kavandatud ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas (CCCTB) tähendaks, et äriühingud saaksid oma maksudeklaratsioonide esitamisel kasutada „kõik ühest kohast” süsteemi („one stop shop”) eeliseid ning saaksid kogu oma ELis tekkinud kasumi ja kahjumi konsolideerida. Liikmesriikidel säiliks täielikult suveräänne õigus kehtestada omapoolseid ettevõtte tulumaksu määrasid. Komisjoni hinnangul aitab CCCTB kogu ELi äriühingutel säästa igal aastal 700 miljonit eurot nõuetele vastavusega seotud kulude vähenemiselt ja 1,3 miljardit eurot seoses konsolideerimisega. Lisaks saavad piiriüleselt laieneda soovivad ettevõtjad kasu kuni 1 miljardi eurose kokkuhoiu näol. See muudab ELi ka palju atraktiivsemaks turuks välisinvestoritele.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta ütles: „CCCTB muudab äritegevuse ELis lihtsamaks, odavamaks ja meeldivamaks. See avab ka uksed neile väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes soovivad laieneda oma siseturust väljapoole. Tänane ettepanek on kasulik äritegevuse ja ELi ülemaailmse konkurentsivõime jaoks.”

Ettevõtete maksustamisega seoses esineb ikka veel tõsiseid ühtse turu ees seisvaid takistusi, mis kammitsevad ettevõtjaid. Piiriülestel äriühingutel tuleb oma maksustamisbaasi arvutamisel tegemist teha kuni 27 eri eeskirjaga ning nad peavad tegema koostööd kuni 27 eri maksuametiga. Lisaks on äärmiselt keeruline ka süsteem, mille abil määratakse, kuidas tuleks maksustada grupisiseseid tehinguid (siirdehinnad), ja nad ei saa ühes liikmesriigis tekkinud kahjumit tasaarvestada teises liikmesriigis saadud kasumiga. Selle tulemuseks on, et suuremad ettevõtjad seisavad silmitsi tohutute kulude ja keerukate asjaoludega, samas kui väiksematel ettevõtjatel on ELis laienemine täielikult takistatud.

CCCTB-ga loodetakse need probleemid lahendada, pakkudes äriühingutele järgimiseks ettevõtte tulumaksu maksustamisbaasi ühtseid eeskirju ning võimalust esitada üheleainsale maksuametile üks konsolideeritud maksudeklaratsioon kogu oma tegevuse kohta ELis. Selle ühise maksudeklaratsiooni alusel jagataks äriühingu maksustamisbaas ühe spetsiaalse valemi kohaselt kõigi nende liikmesriikide vahel, kus ta tegutseb. Selles valemis võetakse arvesse kolme tegurit: varasid, tööjõudu ja käivet. Kui maksustamisbaas on jaotatud, võivad liikmesriigid maksustada oma osa oma ettevõtte tulumaksu määraga. CCCTB kohaldamisel jätkavad liikmesriigid oma ettevõtte tulumaksu määra kohaldamist sellisel tasemel nagu see neile sobiv tundub ja nende riigi tasandil eelistatud on.

CCCTB oleks äriühingutele vabatahtlik. See tähendab, et need, kes tunnevad, et ELi ühtlustatud süsteem tooks neile kasu, võivad otsustada selles osaleda, samas kui ülejäänud äriühingud võivad jätkata tööd oma siseriiklike süsteemide raames.

CCCTB-d on määratletud kui Barroso juhitud teise komisjoni tähtsat algatust Euroopa 2020. aasta strateegia raames. Seda on nimetatud ka reas tähtsates poliitilistes dokumentides, mille eesmärk on kõrvaldada ühtse turu takistused ning soodustada majanduskasvu ja töökohtade loomist ELis (ühtse turu akt, iga-aastane majanduskasvu analüüs ja „Euro pakt”).

Lisateave:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171


Side Bar