Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/319

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2011

Ευρωπαϊκή βάση φορολογίας εταιρειών: η επιχειρηματική δραστηριότητα καθίσταται ευκολότερη και φθηνότερη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα ένα κοινό σύστημα για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Σκοπός της πρότασης αυτής είναι να μειώσει σημαντικά τη διοικητική επιβάρυνση, το κόστος συμμόρφωσης και τις νομικές αβεβαιότητες που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι επιχειρήσεις στην ΕΕ, οι οποίες αναγκάζονται να συμμορφώνονται με έως και 27 διαφορετικά εθνικά συστήματα για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τους. Η προτεινόμενη κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) σημαίνει ότι οι εταιρείες θα επωφελούνταν από σύστημα «ενιαίας θυρίδας» για την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων και θα ήταν σε θέση να ενοποιήσουν όλα τα κέρδη που αντλούν και τις ζημίες που υφίστανται σε όλο το χώρο της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν το πλήρες κυριαρχικό δικαίωμά τους να καθορίζουν τον δικό τους συντελεστή φορολογίας εταιρειών. Η Επιτροπή εκτιμά ότι κατ’ έτος η ΚΕΒΦΕ θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ να εξοικονομήσουν 700 εκατομμύρια ευρώ με τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και 1,3 δις ευρώ μέσω της ενοποίησης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις διασυνοριακές δραστηριότητές τους θα επωφεληθούν από εξοικονόμηση έως και 1 δις €. Η ΚΕΒΦΕ θα καταστήσει επίσης την ΕΕ μια πολύ πιο ελκυστική αγορά για τους ξένους επενδυτές.

Ο Algirdas Šemeta, Επίτροπος αρμόδιος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέμηση της απάτης και τον έλεγχο, δήλωσε τα εξής: «Η ΚΕΒΦΕ θα καταστήσει ευκολότερη, φθηνότερη και πιο βολική την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσει επίσης ευκαιρίες στις ΜΜΕ που επιθυμούν να αναπτυχθούν πέρα από την εγχώρια αγορά τους. Η σημερινή πρόταση είναι καλή για τις επιχειρήσεις, όπως είναι καλή και για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.»

Όταν πρόκειται για την φορολόγηση των εταιρειών, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά εμπόδια στην ενιαία αγορά, τα οποία δεν αφήνουν τις επιχειρήσεις να προοδεύσουν. Οι διασυνοριακές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν έως και 27 διαφορετικούς κανονισμούς για τον υπολογισμό της φορολογικής τους βάσης και πρέπει να συνεργαστούν με έως και 27 διαφορετικές φορολογικές υπηρεσίες. Επιπλέον, βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα για τον καθορισμό του τρόπου φορολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών (τιμές μεταβίβασης) και δεν μπορούν να συμψηφίσουν τις ζημίες τους σε ένα κράτος μέλος με τα κέρδη σε ένα άλλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις τεράστιες δαπάνες και πολύπλοκες διαδικασίες, ενώ οι μικρότερες συχνά αποθαρρύνονται εντελώς από το να επεκταθούν εντός της ΕΕ.

Η ΚΕΒΦΕ έχει ως στόχο να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά προσφέροντας στις εταιρείες ένα ενιαίο σύνολο κανόνων προς τήρηση για τη φορολογική βάση των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα υποβολής μίας ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης σε μία και μοναδική διοικητική υπηρεσία για το σύνολο της δραστηριότητάς τους εντός της ΕΕ. Βάσει αυτής της ενιαίας φορολογικής δήλωσης, η φορολογική βάση της εταιρείας θα κατανεμηθεί στη συνέχεια μεταξύ των κρατών μελών στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία, σύμφωνα με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο υπολογισμού. Στον τύπο αυτό θα λαμβάνονται υπόψη τρεις συντελεστές: τα στοιχεία του ενεργητικού, η εργασία και οι πωλήσεις. Αφού επιμεριστεί η φορολογική βάση, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να φορολογούν το μερίδιο που τους αναλογεί με τον δικό τους συντελεστή φορολογίας εταιρειών. Βάσει της ΚΕΒΦΕ, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να καθορίζουν τον συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων στο επίπεδο που θεωρούν κατάλληλο, πράγμα που είναι, άλλωστε, εθνικό προνόμιό τους.

Η εφαρμογή της ΚΕΒΦΕ θα είναι προαιρετική για τις εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι όσες θεωρήσουν ότι θα επωφεληθούν από ένα εναρμονισμένο ενωσιακό σύστημα θα μπορούσαν να επιλέξουν να υπαχθούν σε αυτό, ενώ άλλες εταιρείες θα μπορούσαν να συνεχίσουν να λειτουργούν στο πλαίσιο των εθνικών τους συστημάτων.

Η ΚΕΒΦΕ έχει αναγνωριστεί ως μια σημαντική πρωτοβουλία της Επιτροπής Barroso II, στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Έχει επίσης αναφερθεί σε σειρά σημαντικών εγγράφων άσκησης πολιτικής, που στοχεύουν στην άρση των εμποδίων στην ενιαία αγορά και στην τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας εντός της ΕΕ (Πράξη για την Ενιαία Αγορά, Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και "Σύμφωνο για τη ζώνη του ευρώ").

Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171


Side Bar