Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/319

Bruxelles, den 16. marts 2011

Et europæisk selskabsskattegrundlag vil gøre det nemmere at drive virksomhed og mindske omkostningerne

Europa-Kommissionen har i dag foreslået et fælles system for beregning af skattegrundlaget for virksomheder, der opererer i EU. Forslaget tager sigte på i væsentlig grad at mindske de administrative byrder og høje omkostninger til efterlevelse af skattereglerne og den retsusikkerhed, som virksomhederne i EU hidtil har været konfronteret med, idet der findes indtil 27 forskellige nationale systemer for fastsættelse af deres skattepligtige fortjeneste. Det foreslåede fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG) betyder, at selskaberne vil kunne nyde godt af "one-stop-shop"-princippet for indgivelse af deres selvangivelser og blive i stand til at konsolidere alle overskud og tab, som de har i hele EU. Medlemsstaterne bevarer deres suveræne ret til at fastsætte deres egen selskabsskattesats. Kommissionen skønner, at FKSSG hvert år vil give virksomhederne besparelser på 700 mio. EUR for omkostninger til efterlevelse af skattereglerne i hele EU og på 1,3 mia. EUR gennem konsolidering. Endvidere vil virksomheder, der ønsker at udvide på tværs af grænser, kunne opnå besparelser på indtil 1 mia. EUR. FKSSG vil også gøre EU til et meget mere attraktivt marked for udenlandske investorer.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, udtalte: "FKSSG vil gøre det nemmere, billigere og mere fordelagtigt at udøve virksomhed i EU. Det vil også åbne døre for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at udvide på andre markeder end deres hjemmemarked. Forslaget i dag er godt for erhvervslivet og for EU's globale konkurrenceevne."

Når det drejer sig om selskabsbeskatning, er der stadig alvorlige hindringer for det indre marked, der hæmmer virksomhedernes aktiviteter. Tværnationale virksomheder skal benytte indtil 27 forskellige regelsæt, når de skal beregne deres skattegrundlag, og arbejde med indtil 27 forskellige skattemyndigheder. De står endvidere over for et yderst kompliceret system med hensyn til beskatningen af koncerninterne transaktioner (koncernintern prisafregning), og de kan ikke modregne deres tab i én medlemsstat i fortjeneste i en anden. Resultatet er, at større virksomheder står over for store omkostninger og komplikationer, medens mindre virksomheder ofte helt afskrækkes fra at ekspandere inden for EU.

FKSSG tager sigte på at overvinde disse problemer ved at tilbyde virksomhederne et fælles regelsæt for fastsættelsen af selskabsskattegrundlaget og muligheden af at indsende en enkelt konsolideret selvangivelse til én administration for alle deres aktiviteter inden for EU. På basis af denne enkelte selvangivelse vil virksomhedens skattegrundlag derefter blive fordelt på de medlemsstater, hvor virksomheden er aktiv, efter en specifik formel. I denne formel indgår de tre faktorer: aktiver, arbejde og omsætning. Efter at skattegrundlaget er blevet fordelt, vil medlemsstaterne få mulighed for at beskatte deres andel med deres egen selskabsskattesats. Under FKSSG vil medlemsstaterne fortsat selv kunne fastsætte den selskabsskattesats, de finder hensigtsmæssig, som deres nationale prærogativ.

FKSSG vil være fakultativt for virksomhederne. Dette betyder, at de virksomheder, der mener, at de vil kunne have fordel af et harmoniseret EU-system, kan tilvælge dette, medens de øvrige virksomheder kan fortsætte med at arbejde inden for deres nationale systemer.

FKSSG er blevet identificeret som et vigtigt initiativ fra Barroso II-Kommissionen inden for rammerne af Europa 2020 Strategy. Det er også blevet nævnt i en række større policy-dokumenter, der tager sigte på at fjerne forhindringerne på det indre marked og fremme væksten og beskæftigelsen i EU (Single Market Act, Annual Growth Survey og "Pact for the Euro").

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171


Side Bar