Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/319

Брюксел, 16 март 2011 г.

Европейска основа за облагане с корпоративен данък: по-малко пречки и разходи за бизнеса

Днес Европейската комисия предложи въвеждането на обща система за изчисляване на данъчната основа на дружествата, осъществяващи дейност в ЕС. С тази инициатива се цели значително намаляване на административната тежест, на правната несигурност, както и на разходите за привеждане в съответствие, които фирмите в ЕС трябва понастоящем да понесат, когато определят своите облагаеми печалби според изискванията на 27-те различни национални системи. Предложената Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) ще позволи на дружествата да се възползват от механизъм за „обслужване на едно гише“ при подаване на своите данъчни декларации, както и да консолидират всички свои печалби и загуби, реализирани на територията на ЕС. Всяка държава-членка ще запази пълен суверенитет при определянето на равнището на своя корпоративен данък. По оценки на Комисията ОКООКД ще спестява на европейските фирми ежегодно 700 млн. EUR под формата на по-ниски разходи за привеждане в съответствие и 1,3 млрд. EUR вследствие на консолидацията. Освен това дружествата, които планират да разширят своята дейност в чужбина, биха реализирали икономии в размер на 1 млрд. EUR. ОКООКД също ще повиши значително пазарната привлекателност на ЕС сред чуждестранните инвеститори.

Алгирдас Шемета, комисар по данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви: „ОКООКД ще направи осъществяването на бизнес в ЕС по-лесно, по-евтино и по-удобно. Също така Общата консолидирана основа ще отвори вратите пред малките и средните предприятия, които желаят да се разраснат отвъд пределите на националния си пазар. Днешното предложение е полезно както за фирмите, така и за конкурентоспособността на ЕС в глобален мащаб.“

Все още съществуват значителни пречки пред постигането на единен пазар в областта на корпоративното облагане, които затрудняват дружествата. Трансграничните дружества трябва да съблюдават до 27 различни методики за изчисляване на своята облагаема данъчна основа и да си сътрудничат с до 27 различни данъчни администрации. Освен това те са изправени пред изключително сложна система, с която се определя начинът на облагане на вътрешногруповите транзакции (трансферно ценообразуване), като не им е позволено да приспадат загубите, реализирани в една държава-членка, от натрупаните в друга печалби. Вследствие на това големите фирми се сблъскват с огромни разходи и пречки, докато по-малките често се отказват изцяло от намерението да разширят дейността си на равнище ЕС.

Целта на ОКООКД е да преодолее тези проблеми, предлагайки на дружествата единен набор от правила за определяне на основата за облагане с корпоративен данък и възможност да подават до една данъчна администрация единна, консолидирана данъчна декларация за цялата си дейност в рамките на ЕС. Посредством единната данъчна декларация облагаемата данъчна основа на фирмата ще бъде разделена по специфична формула между държавите-членки, в които тя оперира. В тази формула ще бъдат отчетени три фактора: активи, труд и продажби. След като бъде определена данъчната основа, държавите-членки ще могат да облагат своя дял със съответната си корпоративна данъчна ставка. Съгласно ОКООКД държавите-членки ще продължат да определят по свое усмотрение равнището на корпоративния данък, което остава техен национален прерогатив.

ОКООКД няма да бъде задължителна за дружествата. Т.е. тези фирми, които смятат, че ще извлекат ползи от хармонизираната система на равнище ЕС, биха могли да участват, докато останалите могат да продължат да работят съгласно своите национални системи.

Комисията „Барозу“ ІІ окачестви ОКООКД като една от важните инициативи в рамките на стратегията „Европа 2020“. Тя присъства и в редица основни стратегически документи, целящи премахване на пречките пред единния пазар, както и насърчаване на растежа и създаване на работни места в ЕС (Акта за единния пазар, Годишния обзор на растежа и „Пакта за еврото").

За повече информация:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171


Side Bar