Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/304

V Bruselu dne 14. března 2011

Životní prostředí: Komise žádá Českou republiku, aby aktualizovala své právní předpisy týkající se biocidů

Evropská komise žádá Českou republiku, aby aktualizovala své právní předpisy týkající se chemikálií a povolila používání dvou biocidů. Podle evropských právních předpisů rodenticid flokumafen a prostředek na ochranu dřeva tolylfluanid by měly být zahrnuty do seznamů povolených látek vedených členskými státy. Přes dřívější upozornění Komise Česká republika zatím tyto látky na svůj seznam aktivních látek, které mohou být použity v biocidních přípravcích, nezařadila. Na doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika se jí proto zasílá odůvodněné stanovisko. Nesplní-li Česká republika do dvou měsíců svou právní povinnost, může na ni Komise podat žalobu u Soudního dvora a již v této fázi může Komise požádat Soud o uvalení finančních sankcí, aniž by musela věc předložit Soudu k druhému rozhodnutí1.

Směrnice 2009/150/ES ukládá členským státům, aby zařadily biocid flokumafen jako účinnou látku povolenou pro rodenticidy do svých vnitrostátních právních předpisů do 30. září 2010, a směrnice 2009/151/ES ukládá členským státům, aby do téhož dne do svých vnitrostátních právních předpisů zařadily biocid tolylfluanid jako účinnou látku povolenou pro prostředky na ochranu dřeva. Protože Česká republika v této lhůtě Komisi žádné takové prováděcí právní předpisy pro žádnou z obou látek neoznámila, zasílá se jí odůvodněné stanovisko.

EU má striktní rámec pravidel, jimiž se upravuje uvádění biodicních přípravků na trh. Oba předmětné přípravky se považují za bezpečné, neboť prošly testy Komise. Čeští spotřebitelé jsou tudíž trestáni tím, že se na vnitrostátní úrovni povolení obou přípravků opožďuje.

Souvislosti: flokumafen a tolylfluanid

Flokumafen je látka používaná v rodenticidech, což jsou biocidní přípravky používané k ochraně proti hlodavcům, jako jsou potkani a myši. Hlodavci mohou představovat vážnou hrozbu veřejnému zdraví, jakož i působit škodu na budovách (prokousáváním umělohmotných potrubí a elektrických kabelů) a materiálech. Tolylfluanid je biocid používaný v prostředcích na ochranu dřeva, přípravcích, jež prodlužují životnost dřeva zvýšením odolnosti vůči napadení hmyzem a plísněmi.

Biocidy obsahují účinné látky, které působí na škodlivé organismy nebo proti nim. Protože mohou představovat riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, mohou členské státy povolit uvádění těchto přípravků na trh pouze po provedení náležitých testů a schválení daného přípravku. Prvním krokem v procesu, který může vést ke schválení přípravku obsahujícího danou účinnou látku, je její zařazení do přílohy I směrnice o biocidech. Členské státy musí tyto látky zařadit do svých vnitrostátních seznamů schválených látek, aby výrobci mohli následně požádat o povolení uvést přípravky obsahující biocidy jako flokumafen a tolylfluanid na trh.

Na včasné provedení právních předpisů EU do právních řádù jednotlivých členských států klade Komise prioritní důraz. Podle nové politiky v případech, kdy členské státy neprovedly právní předpis EU do vnitrostátního práva ve stanovené lhůtě, může nyní Komise požádat Soud o uvalení finančních sankcí v prvním rozhodnutí. Tato politika byla přijata v listopadu 2010 a vstoupila v platnost dne 15. ledna 20112.

Další informace

Aktuální statistika o řízeních pro porušení povinnosti obecně je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Viz také MEMO/11/162

1 :

Směrnice přijatá legislativním postupem.

2 :

Sdělení o provádění čl. 260 odst. 3 Smlouvy o fungování EU (Úř. věst. C 12, 15.1.2011, s. 1).


Side Bar