Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/11/2

Bruselj, 4. januarja 2011

Kemikalije: več kot 3 milijona prijav o razvrščanju in označevanju izboljšalo podatke o nevarnih kemikalijah

Evropska agencija za kemikalije (Agencija) je v skladu z novimi predpisi EU prejela več kot 3 milijonov prijav o razvrščanju kemičnih snovi. Vsa podjetja, ki proizvajajo ali uvažajo nevarne kemikalije, so jih morala razvrstiti do 1. decembra 2010 in do 3. januarja 2011 vložiti prijavo na Agencijo. Razvrščanje je bistvenega pomena za določitev nevarnosti, ki jo neka kemikalija pomeni za zdravje in okolje, od njega pa bodo odvisne tudi informacije pri označevanju kemikalij, ki jih uporabljajo delavci in potrošniki. Novi predpisi so določeni z uredbo EU CLP o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij, ki sistem razvrščanja EU usklajuje z globalno usklajenim sistemom ZN, ki zagotavlja, da so enake nevarnosti opisane in označene na enak način po celem svetu. Podatki bodo Agenciji omogočili prvi evropski popis nevarnih snovi in usklajeno razvrščanje.

Komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „Prvi popis vseh nevarnih snovi v EU bo zagotovil, da bodo imela vsa podjetja, vključno z malimi podjetji, in potrošniki na voljo vse potrebne informacije za varno uporabo kemikalij. Ponosen sem, da ima Evropa vodilno vlogo ter da bo uredba CLP skupaj z uredbo REACH spodbujala trajnost in konkurenčnost evropske kemične industrije.“

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Objava in uskladitev razvrščanj bosta izboljšali varnost za vse, ki delajo s kemikalijami, ter omogočali nadaljnjim uporabnikom in potrošnikom, da za svoje potrebe izberejo manj nevarne kemikalije.“

Podjetja, ki na trg EU dajejo snovi, so morala od 1. decembra 2010 izpolnjevati zahteve iz nove uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju (Uredba CLP št. 1272/2008). Proizvajalci in uvozniki so morali Agenciji sporočiti razvrstitev snovi do 3. januarja 2011 (IP/10/1761). Do roka je bilo na Agencijo vloženih 3 114 835 prijav.

Snovi in zmesi je treba razvrstiti v razrede in kategorije nevarnosti ter jih označiti z ustreznimi piktogrami za nevarnost, opozorilnimi besedami, stavki o nevarnosti in previdnostnimi stavki. To je pomembno, da se zagotovi, da so vsi uporabniki snovi ustrezno obveščeni, ter da so zagotovljene enake ravni zaščite.

Cilj je, da so informacije o nevarnostih snovi na voljo vsem zainteresiranim stranem. Na podlagi prejetih informacij bo Agencija v prihajajočih mesecih objavila Popis razvrščanja in označevanja. Če je bila ista snov različno razvrščena, se bodo morala zadevna podjetja sporazumeti o skupnem vnosu. Sčasoma bo to pripeljalo do usklajenih razvrščanj za vse nevarne snovi na trgu EU.

Glede na to, da uredba CLP vložitev prijav ne omejuje s tonažo, kot je obveznost registracije določena v skladu z uredbo REACH (Uredba št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij; IP/10/1632), so obveznosti prijave veljale za veliko več podjetij, zlasti malih podjetij.

Proizvajalci in uvozniki, ki po roku na trg prvič dajejo nevarne snovi, morajo Agenciji v roku enega meseca sporočiti razvrstitev.

Ozadje

Glavni cilj uredbe CLP je zaščititi zdravje ljudi in okolje. Prav tako si prizadeva za spodbujanje delovanja enotnega trga EU z uskladitvijo razvrščanja snovi in zmesi.

Uredba je skladna z globalno usklajenim sistemom Združenih narodov za razvrščanje in označevanje (GHS). Cilj GHS je doseči globalno konvergenco sistemov razvrščanja kemikalij, ki bi spodbudila trgovino in izboljšala raven zaščite, zlasti v državah, kjer do zdaj niso uporabljali takih sistemov.

Industrija bo odgovorna za sprejetje sporazuma o razvrščanju vseh snovi. Vendar bodo za še zlasti velike nevarnosti, kot so snovi, ki so kancerogene, mutagene ali strupene za razmnoževanje, organi držav članic in ECHA pregledali vse razpoložljive informacije in predlagali usklajene razvrstitve, ki jih bo Komisija predpisala z zakonodajo.

Več informacij:

GD za podjetništvo

GD za okolje

ECHA – Evropska agencija za kemikalije

GHS ZN


Side Bar