Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT CS ET HU SL

IP/11/299

Bryssel den 14 mars 2011

Kommissionen uppmanar åtta medlemsländer att genomföra ett direktiv som på sikt ska garantera bättre rörlighet för lokförare

Europeiska kommissionen har officiellt uppmanat åtta medlemsländer att i sin nationella lagstiftning införliva direktivet om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen. Tyskland, Belgien, Ungern, Nederländerna, Portugal, Tjeckien, Slovenien och Sverige har ännu inte anpassat sin lagstiftning till det direktivet, och därför kommer man inte att kunna garantera fullständigt fri rörlighet för lokförare inom den utsatta tidsfristen. Kommissionen ger dessa medlemsländer två månader för att åtgärda detta problem innan den drar ärendet inför EU-domstolen.

EU-lagstiftningen

I direktiv 2007/59/EG fastställs villkoren för behörighetsprövning av lokförare för framförande av lok och tåg i flera länder i Europeiska unionen, och de minimikrav som lokföraren ska uppfylla. Lokförare som har intyg och förarbevis för vissa lok i ett medlemsland ska kunna köra samma loktyper i ett annat medlemsland efter att ha genomgått förarprov, men utan att återigen behöva genomgå kontroll av fysisk lämplighet och yrkeskunskaper.

Detta direktiv syftar till att underlätta rörligheten för lokförare mellan medlemsländer, men också mellan järnvägsföretag.

Medlemsländerna skulle ha införlivat detta direktiv i sin nationella lagstiftning senast den 4 december 2009.

Skäl för det motiverade yttrandet

Åtta medlemsländer har fortfarande inte införlivat detta direktiv, eller har bara införlivat det delvis, nämligen Tyskland, Belgien, Ungern, Nederländerna, Portugal, Tjeckien, Slovenien och Sverige.

Följderna av det bristande införlivandet

Om dessa åtta medlemsländer inte anpassar sin nationella lagstiftning till EU-lagstiftningen inom utsatt tidsfrist kan direktivet inte genomföras. Det skulle innebära att krångliga kontroller av yrkeskunskaper bibehålls, vilket skulle avskräcka lokförare från att utnyttja sin rätt till rörlighet. Järnvägsföretagen skulle också få det svårare att erbjuda nya tjänster på andra marknader.

Sista steget i överträdelseförfarandet

Om de åtta medlemsländerna inte inom de kommande två månaderna anpassar sin lagstiftning kan kommissionen dra ärendet inför EU-domstolen.

Ytterligare upplysningar finns i MEMO/11/162.


Side Bar