Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/11/296

Brüssel, 14. märts 2011

Raudteeohutus: Euroopa Komisjon nõuab Austrialt, Eestilt, Saksamaalt ja Suurbritannialt raudteeohutuse näitajaid käsitlevate ELi eeskirjade ülevõtmist

Euroopa Komisjon palus Austrial, Eestil, Saksamaal ja Suurbritannial teatada, millised riiklikud meetmed nad on võtnud raudteede ühiste ohutusnäitajate rakendamiseks. Need neli liikmesriiki on ainsad, kes ei ole veel komisjoni teavitanud siseriiklikest õigusaktidest, mis on kooskõlas raudteede ühiseid ohutusnäitajaid ja õnnetusjuhtumite maksumuse arvestamise ühiseid meetodeid käsitleva direktiiviga. Direktiiv võimaldab võrrelda raudteede ohutustaset kogu ELis ja otstarbekamalt kasutada riikide rahalisi vahendeid ohutuse suurendamiseks. See võib omakorda aidata oluliselt parandada rongireisijate kaitset. Komisjoni nõue on esitatud ELi rikkumismenetluse alla kuuluva põhjendatud arvamusena. Kui nimetatud riikide ametiasutused ei teata komisjonile kahe kuu jooksul meetmetest, mille nad on võtnud direktiivi täieliku järgimise tagamiseks, võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.

ELi eeskirjad

Komisjon võttis 27. novembril 2009 vastu direktiivi 2009/149/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ seoses ühiste ohutusnäitajate ja õnnetusjuhtumite maksumuse arvestamise ühiste meetoditega. Vastavalt direktiivile 2004/49/EÜ tuleb koguda teavet ühiste ohutusnäitajate kohta, et hõlbustada ühiste ohutuseesmärkide saavutamise hindamist. Ühistele ohutuseesmärkidele tuleks lisada ühiskonnale vastuvõetavat riskitaset käsitlev majandusliku mõju hinnang.

Ühiste ohutusnäitajate põhieesmärk on mõõta ohutustaset ja hõlbustada ohutuseesmärkide majandusliku mõju hinnangu koostamist. Seepärast on vaja raudteel toimunud kõigi õnnetusjuhtumite kuludega seotud näitajate asemel kasutusele võtta näitajad, mis on seotud õnnetusjuhtumite majandusliku mõjuga ühiskonnale. See võimaldab vahendeid otstarbekamalt jaotada. Peale selle võimaldavad ühised ohutusnäitajad omavahel võrrelda liikmesriikide andmeid. Seda ei olnud võimalik varem teha, kuna ohutusnäitajate määratlused erinesid liikmesriigiti.

Puuduliku rakendamise tegelik mõju

Direktiivi rakendamata jätmine tähendaks seda, et oleks keeruline hinnata õnnetusjuhtumite mõju ja võrrelda liikmesriikide raudteeohutust, mistõttu võib omakorda väheneda raudteeohutus. Lisaks võib see tähendada vahendite ebaotstarbekat jaotamist ja riikide rahaliste vahendite raiskamist.

Lisateave ELi rikkumismenetluste kohta on esitatud pressiteates MEMO/11/162


Side Bar