Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/293

Bruksela, dnia 14 marca 2011 r.

Kontrole GMO: Komisja kieruje przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niewystarczającymi środkami

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska postanowiła skierować przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powodu nieprawidłowego wdrożenia dyrektywy 2009/41/WE dotyczącej działań związanych z mikroorganizmami zmodyfikowanymi genetycznie. Zdaniem Komisji Polska nie spełniła wymogów dyrektywy dotyczących przedsięwzięcia wszelkich odpowiednich środków w celu ograniczenia możliwych zagrożeń dla zdrowia człowieka oraz środowiska, które mogą wynikać z takich działań.

Zarys problemu

Modyfikacja genetyczna mikroorganizmów, hodowanie ich kultur, składowanie, transport, niszczenie lub używanie w jakikolwiek inny sposób może wiązać się z narażeniem ludzi i środowiska na ryzyko. W dyrektywie 2009/41/WE zobowiązano państwa członkowskie do dopilnowania, aby przedsięwzięto wszelkie środki niezbędne do uniknięcia tego, aby działania związane z organizmami zmodyfikowanymi genetycznie miały niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka lub środowisko.

Komisja uważa, że sposób wdrożenia dyrektywy przez Polskę nie zapewnia opanowania wszelkich możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska. Dla przykładu: Polska nie wprowadziła wymogu zgłaszania właściwym organom krajowym przypadków, gdy w zakładach, w których w przeszłości prowadzono pewne działania związane z mikroorganizmami zmodyfikowanymi genetycznie, znów prowadzi się takie działania. Ponadto Polska nieprawidłowo stosuje kryteria oceny i klasyfikacji możliwego ryzyka określone w dyrektywie.

W związku z zastrzeżeniami wyrażonymi przez Komisję Europejską Polska przedstawiła projekt ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Władze Polski nie przedstawiły jednak jasnego harmonogramu przyjęcia projektu ustawy. Komisja uważa także, że w obecnej formie projektu ustawy nie uwzględniono wszystkich obszarów, w przypadku których istniejące przepisy są sprzeczne z wymogami dyrektywy.

Kontekst

W dyrektywie 2009/41/WE ryzyko narażenia na niekorzystny wpływ sklasyfikowano w następujący sposób: brak ryzyka lub znikome ryzyko, niskie ryzyko, umiarkowane ryzyko i wysokie ryzyko. Dla każdego z czterech poziomów ryzyka określono szczegółowe kryteria oceny ryzyka oraz środki ochronne.

Za zbadanie zgłoszonych działań i środków ochronnych odpowiedzialne są właściwe organy krajowe.

Mogą one konsultować się z odpowiednimi grupami lub ze społeczeństwem w sprawie wszelkich aspektów zgłaszanych działań.

W razie wypadku należy bezzwłocznie poinformować właściwe organy oraz państwa członkowskie, które również mogły zostać poszkodowane.

Szczegółowe informacje na temat procedury uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: MEMO/11/162

Szczegółowe informacje na temat żywności i paszy zmodyfikowanej genetycznie:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar