Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/11/292

Bruksela, dnia 14 marca 2011 r.

Komisja pozywa Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie zakazu dot. paszy genetycznie zmodyfikowanej

Komisja Europejska postanowiła dziś wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce za niedopełnienie obowiązków wynikających z prawa UE przez wprowadzenie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy genetycznie zmodyfikowanej. Komisja jest zdania, że poprzez utrzymywanie tego zakazu Polska nie stosuje właściwie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w którym wprowadzono jednolitą procedurę wydawania zezwoleń.

Zarys problemu

Dnia 22 lipca 2006 r. Polska przyjęła ustawę o paszach, zakazującą wytwarzania i wprowadzania do obrotu paszy genetycznie zmodyfikowanej (GM) oraz jej stosowania w żywieniu zwierząt. Zakaz obejmuje również wprowadzanie do obrotu i stosowanie paszy GM pochodzącej z innych państw członkowskich UE i państw nienależących do UE. Zgodnie z art. 65 wspomnianej ustawy zakaz miał pierwotnie wejść w życie dnia 12 sierpnia 2008 r. W wyniku przyjętej dnia 26 czerwca 2008 r. poprawki do ustawy wejście zakazu w życie odroczono do dnia 1 stycznia 2013 r.

Wspomniany ogólny zakaz stanowi naruszenie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w którym wprowadzono jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na poziomie Unii Europejskiej. Procedura ta opiera się na niezależnej ocenie ryzyka przeprowadzanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Państwa członkowskie nie mogą w sposób niezależny od przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakazywać wprowadzania do obrotu paszy GM.

Kontekst

Unia Europejska ustanowiła procedury wydawania zezwoleń na żywność i paszę zmodyfikowaną genetycznie i nadzór nad nią w UE, mając na celu głównie wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego działania rynku wewnętrznego.

W myśl rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 żywność i pasza GM mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie pod warunkiem uzyskania zezwolenia w ramach jednolitej procedury, po szczegółowej ocenie ryzyka przeprowadzonej przez EFSA. Odmowa wydania takiego zezwolenia lub jego zmiana, zawieszenie lub wycofanie są możliwe tylko na podstawie przepisów wspomnianego rozporządzenia. Ponadto w rozporządzeniu zharmonizowano procedurę podejmowania środków nadzwyczajnych w sytuacji, gdy produkty, na które wydano zezwolenie, najprawdopodobniej niosą ze sobą istotne ryzyko dla zdrowia ludzi lub gdy zachodzi pilna potrzeba zawieszenia lub zmiany zezwolenia.

Polska nie uszanowała zharmonizowanych procedur przewidzianych we wspomnianym rozporządzeniu ani w odniesieniu do wydawania zezwoleń na paszę GM, ani w zakresie podejmowania środków zabezpieczających. W związku z tym Polska nie jest uprawniona do wprowadzania – w sposób jednostronny i niezależny od procedur przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 – ogólnego zakazu wprowadzania do obrotu paszy GM.

Zgodnie z orzecznictwem utrzymywanie lub wprowadzanie przez państwa członkowskie przepisów krajowych niezgodnych z prawem UE stanowi naruszenie prawa UE, nawet jeśli dane przepisy krajowe jeszcze nie obowiązują.

Dlatego też Komisja jest zdania, że poprzez wprowadzenie zakazu, który wchodzi w życie w 2013 r., Polska tworzy sytuację niepewności prawnej i uchybia swoim obowiązkom wynikającym z prawa UE.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: MEMO/11/162

Szczegółowe informacje na temat żywności i paszy zmodyfikowanej genetycznie:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar