Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/11/291

Брюксел, 14 март 2011 г.

Контрол над генетично модифицираните организми: Комисията изисква България да прилага правилата за микроорганизмите

Европейската комисия реши днес да изиска България да прилага правилно Директива 2009/41/ЕО, която се отнася за дейностите, свързани с генетично модифицираните организми. Комисията счита, че България не е успяла да изпълни изискванията на Директивата за вземане на всички адекватни мерки да се ограничи възможният риск за човешкото здраве и околната среда, които биха възникнали вследствие на тези дейности. Искането е отправено под формата на „мотивирано становище“ съгласно прилаганите в ЕС процедури за нарушение. Сега България има на разположение два месеца да информира Комисията относно мерките, взети за правилното прилагане на Директивата; в противен случай Комисията може да реши да заведе дело срещу нея в Съда на Европейския съюз.

Какъв е проблемът?

Когато микроорганизмите биват генетично модифицирани, култивирани, съхранявани, превозвани, унищожавани или използвани по друг начин, хората и околната среда могат да бъдат изложени на риск. Директива 2009/41/ЕО изисква държавите-членки да гарантират, че са взети всички необходими мерки за избягване на дейности, свързани с генетично модифицираните микроорганизми, които имат негативни последици за човешкото здраве и околната среда.

Комисията счита, че начинът, по който България е приложила Директивата, не е в състояние да контролира всички възможни рискове за човешкото здраве и околната среда. Например Директивата изисква на компетентните органи да се съобщава всякаква нова информация за — или промяна в — дадена дейност с възможен значителен риск, докато националното законодателство изисква подобно съобщаване само ако съществува нова научна или „друга“ информация. България също не е успяла да осигури правно своето задължение да изпраща на Комисията годишни доклади по определени дейности.

В отговор на откритата от Комисията на 15 април 2010 г. процедура за нарушение България измени своя Закон за генетично модифицираните организми. Новите разпоредби обаче не засягат всички пропуски в националното законодателство, констатирани от Комисията. Вследствие на това Комисията реши да изпрати на България мотивирано становище, в което официално изисква България да се съобрази с всички аспекти на Директивата.

Контекст:

Директива 2009/41/ЕО класифицира рисковете от излагане на негативни последици по следния начин: без или с незначителен риск, ниска степен на риск, умерен риск и висока степен на риск. Посочени са подробни критерии за оценка на риска, както и защитни мерки за всяко от четирите равнища на риск.

Компетентните национални органи разглеждат съобщените дейности и защитните мерки.

При желание компетентните национални органи могат да се консултират с групи или с обществеността относно всеки аспект на съобщените дейности.

В случай на инцидент компетентните органи и държавите-членки, които могат също да бъдат засегнати, следва да бъдат незабавно информирани.

Повече информация относно процедурата за нарушение: MEMO/11/162

Повече информация относно генетично модифицирани храни и фуражи:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar