Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/280

Bryssel den 11 mars 2011

Konsumentpolitik: konsumtionen återhämtar sig, konsumenter handlar i andra länder med större förtroende när de väl prövat det

Resultattavlan för konsumentpolitik för våren, som kommissionen lägger fram i dag, visar att konsumentvillkoren tydligt återhämtat sig efter den branta nedgången 2009. Årsindexet för konsumentvillkor mäter bl.a. konsumenternas förtroende för myndigheter, icke-statliga organisationer, återförsäljare och lösning av tvister. Resultattavlan visar också på ett växande gap mellan inhemsk e-handel och e-handel i andra länder, trots att köp i andra länder har tydlig potential att ge större utbud och lägre priser. Undersökningen visar dock att konsumenterna har mycket större förtroende för att handla i andra länder om de prövat på det. Det finns stora hinder för e-handel i andra länder på utbudssidan, eftersom antalet återförsäljare som säljer i andra länder minskat sedan 2009 (se även MEMO/11/154).

 Jag vill ge en eloge till alla de medlemsländer som fortsatt att satsa på goda villkor för konsumenterna i dessa svåra tider. Vi är på väg upp ur svackan: EU-konsumenternas förtroende är på väg tillbaka till de tidigare nivåerna. Det är också glädjande att konsumenternas oro för att handla i andra länder tenderar att försvinna när de väl prövat det och det gått bra. Men undersökningen bekräftar också hur mycket arbete som återstår med att riva de kvarvarande hindren och på det sättet gynna EU:s ekonomi, konsumenter och näringsidkare, säger hälso- och konsument­kommissionär John Dalli.

Resultattavlan

Resultattavlan för konsumentpolitik visar vad den inre marknaden betyder för EU:s konsumenter i fråga om urval, priser och kundnöjdhet. I vårupplagan (resultattavlan för konsumentvillkor) granskas konsumentmarknadens integration och nationella villkor för konsumenter.

Uppgifterna i resultattavlan bygger på frågor till konsumenter och återförsäljare samt på statistik om bl.a. inkomster.

Viktiga resultat

Bättre villkor för konsumenterna nationellt

Index för konsumentvillkor mäter bl.a. effektiviteten i tvistelösning och klagomålshantering, konsumenternas förtroende för myndigheter, återförsäljare, annonsörer och konsumentorganisationer samt lagstiftningens kvalitet.

Index för 2010 visar att konsumentvillkoren har återhämtat sig efter den branta nedgången 2009, och att de flesta länderna har återgått till eller överskridit nivån för 2008.

De ledande länderna med de bästa villkoren är Storbritannien, Irland, Luxemburg, Österrike, Finland, Nederländerna, Italien, Danmark, Tyskland, Belgien och Sverige, som alla ligger över genomsnittet för EU.

Glapp i e-handeln

Resultattavlan visar att den inhemska e-handeln fortsätter att växa, och att 36 % av konsumenterna i EU köpte något på nätet från försäljare i samma land 2010 (34 % 2009).

Däremot växer e-handeln från andra EU-länder långsamt (9 % 2010 jämfört med 8 % 2009), trots uppenbara fördelar i form av lägre priser och större urval, som tidigare undersökningar visat. Det behövs större satsningar för att nå målet i den digitala agendan (20 % senast 2015).

E-handel på den inre marknaden: konsumenternas uppfattning kontra erfarenheten

Konsumenternas uppfattning verkar vara ett allvarligt hinder för e-handel från andra länder. Av de konsumenter som inte e-handlat i ett annat land

Denna oro är dock mycket mindre vanlig hos de konsumenter som faktiskt e-handlat i ett annat land (34 %, 30 % respektive 20 %).

Av de konsumenter som redan köpt något i ett annat land hade 61 % lika stort förtroende för både inhemsk e-handel och e-handel från andra länder, vilket kan jämföras med bara 33 % av konsumenterna i stort.

E-handel från andra länder verkar vara minst lika tillförlitlig som inhemsk e-handel:

Resultaten tyder på att det är viktigt med mer information om befintliga system för rådgivning, tillsyn och gottgörelse vid köp i andra länder. Här finns bl.a. nätverket för konsumentskyddssamarbete (CPC), som består av de nationella tillsynsmyndigheterna, och de europeiska konsumentcentrumen, som ger kostnadsfri hjälp och rådgivning till konsumenter på den inre marknaden.

Stora hinder för e-handel på utbudssidan

Andelen återförsäljare som sålde till andra EU-länder sjönk till 22 % 2010 (25 % 2009), fastän vinsterna med försäljning till andra länder är avsevärda: 56 % uppger att mer än 10 % av deras e-försäljning går till andra EU-länder.

Kommissionen bedriver en strategi för att göra slut på splittringen på marknaden, bl.a. genom den nyligen framlagda inremarknadsakten.

Konsumenternas situation

Under 2009 sjönk både den disponibla inkomsten (justerad för kostnadsfria tjänster) och hushållens konsumtion i de flesta EU-länderna.

Det råder fortfarande stora skillnader inom EU i fråga om konsumenternas köpkraft för varor och tjänster, med hänsyn tagen till medelinkomst och prisnivåer.

Andelen utsatta konsumenter varierar också stort, men i de flesta länder verkar deras situation inte ha försämrats märkbart under 2009 trots krisen.

Fullständig resultattavla:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS


Side Bar