Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/280

V Bruseli 11. marca 2011

Spotrebiteľská politika: Prehľad výsledkov svedčí o zlepšení situácie spotrebiteľov a vyplýva z neho, že po prvotnej skúsenosti s cezhraničným nakupovaním sa také nakupovanie teší väčšej dôvere

Jarný prehľad výsledkov, ktorý dnes uverejnila Európska komisia, svedčí o tom, že prudký pokles v roku 2009 vystriedalo jasné zlepšenie situácie spotrebiteľov v takmer všetkých krajinách EÚ. Ročný index situácie spotrebiteľov sa meria napr. dôverou spotrebiteľov k úradom, mimovládnym organizáciám a maloobchodníkom, a účinnosťou riešenia sporov. Týmto prehľadom výsledkov sa tiež potvrdzujú narastajúce rozdiely medzi domácim a cezhraničným elektronickým obchodovaním, napriek jasnému potenciálu cezhraničných nákupov z hľadiska možnosti výberu zo širokej a cenovo výhodnej ponuky tovaru. Štúdia však naznačuje, že len čo spotrebitelia raz vyskúšali cezhraničné nakupovanie, majú k nemu oveľa väčšiu dôveru. Na strane ponuky existujú významné prekážky pre cezhraničné elektronické obchodovanie, keď v porovnaní s rokom 2009 je počet maloobchodníkov predávajúcich do zahraničia menší (viac informácií nájdete tiež na MEMO/11/154).

John Dalli, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: „Rád by som vyslovil uznanie všetkým členským štátom, ktoré v týchto ťažkých časoch neprestali investovať do rozvoja kvalitných podmienok pre spotrebiteľov. Nastáva obrat k lepšiemu: dôvera spotrebiteľov v EÚ k spotrebiteľským inštitúciám sa začína vracať na svoju pôvodnú úroveň.“ Zároveň dodal: „Dobrou správou je tiež, že obavy spotrebiteľov súvisiace s cezhraničným nakupovaním väčšinou miznú po tom, ako si takýto spôsob nakupovania vyskúšajú a nadobudnú s ním dobrú skúsenosť. Výsledky však potvrdzujú aj to, že ak chceme pomôcť európskej ekonomike a európskym spotrebiteľom a podnikom odstrániť zostávajúce prekážky, je pred nami ešte veľa práce.“

Prehľad výsledkov

Prehľad výsledkov poskytuje dôkazy a výstrahy týkajúce sa funkčnosti jednotného trhu vo vzťahu k spotrebiteľom v EÚ, pokiaľ ide o výber, ceny a spokojnosť. Jarná edícia („Prehľad výsledkov situácie spotrebiteľov“) skúma integráciu maloobchodného trhu a vnútroštátne podmienky pre spotrebiteľov.

Údaje obsiahnuté v prehľade výsledkov sa opierajú o prieskumy vykonané u spotrebiteľov a maloobchodníkov a tiež o štatistické údaje, akými sú napr. úrovne príjmov.

Kľúčové zistenia

Pokrok v situácii spotrebiteľov v jednotlivých štátoch

Index situácie spotrebiteľov sa určuje takými faktormi ako napr. účinnosť riešenia sporov a vysporiadania sa so sťažnosťami, dôvera spotrebiteľov k úradom, maloobchodníkom, inzerentom a organizáciám spotrebiteľov, a kvalita právnych predpisov.

Index za rok 2010 odhaľuje, že situácia spotrebiteľov sa po prudkom poklese v roku 2009 zlepšila a väčšina krajín dosiahla úroveň zodpovedajúcu roku 2008 alebo ju prekročila.

Krajinami, v ktorých je situácia spotrebiteľov najlepšia, sú Spojené kráľovstvo, Írsko, Luxembursko, Rakúsko, Fínsko, Holandsko, Taliansko, Dánsko, Nemecko, Belgicko a Švédsko, pričom všetky tieto krajiny prevyšujú priemernú úroveň EÚ.

Rozdiely v elektronickom obchodovaní

Prehľad výsledkov svedčí o pokračujúcom raste domáceho elektronického obchodovania. V roku 2010 uskutočnilo online nákupy od domácich predajcov 36 % spotrebiteľov EÚ (v roku 2009 34 %).

Cezhraničné elektronické obchodovanie však rastie pomalým tempom (9% v roku 2010, v porovnaní s 8 % v roku 2009), napriek jasným výhodám z hľadiska cenovej výhodnosti a výberu, ako to dokladajú skoršie štúdie. Je potrebné vyvinúť väčšie úsilie, aby bolo možné splniť cieľ Digitálnej agendy (20 % do roku 2015).

Online nakupovanie na jednotnom trhu: vnímanie spotrebiteľov verzus skúsenosti spotrebiteľov

Vnímanie spotrebiteľov sa javí byť veľkou prekážkou pre cezhraničné elektronické obchodovanie. Spotrebitelia, ktorí zatiaľ neuskutočnili cezhraničný diaľkový nákup, sa vyjadrili takto:

  • 62 % sa obáva podvodov;

  • 59 % uvádza obavy v súvislosti s tým, čo majú robiť, keď nastanú problémy;

  • 49 % odrádzajú očakávané problémy v súvislosti s doručením tovaru.

Tieto obavy sa však vyskytujú oveľa menej u tých spotrebiteľov, ktorí už vykonali cezhraničný nákup (34 % sa obáva prvej uvedenej skupiny problémov, 30 % druhej skupiny problémov a 20 % tretej).

Spomedzi tých spotrebiteľov, ktorí už uskutočnili cezhraničné nákupy, malo 61 % rovnakú dôveru v cezhraničné ako aj v domáce online nakupovanie, pričom v rámci celej populácie to bolo iba 33 %.

Cezhraničné elektronické obchodovanie sa zdá byť prinajmenšom rovnako spoľahlivé ako domáce elektronické obchodovanie alebo dokonca ešte spoľahlivejšie:

  • omeškania sa vyskytli len v prípade 16 % cezhraničných nákupov (18 % v prípade domácich nákupov);

  • produkt nebol doručený v 5 % prípadov cezhraničného nákupu (6 % v prípade domácich nákupov).

Zo záverov vyplýva, že je veľmi dôležité, aby boli spotrebitelia účinnejšie informovaní o existujúcich mechanizmoch cezhraničného poradenstva, presadzovania práv a odškodňovania. Medzi tieto mechanizmy patrí Sieť na spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorá spája orgány presadzovania práv spotrebiteľov z jednotlivých štátov, a Európske spotrebiteľské centrá, ktoré poskytujú bezplatnú pomoc a poradenstvo spotrebiteľom nakupujúcim na jednotnom trhu.

Hlavné prekážky pre cezhraničné elektronické obchodovanie sa nachádzajú na strane ponuky

Podiel maloobchodníkov predávajúcich do iných krajín EÚ klesol v roku 2010 na 22 % (v roku 2009 bol tento podiel 25 %), a to napriek značným výhodám cezhraničného obchodovania: 56 % odhaduje, že viac ako 10 % ich predaja v rámci ich elektronického obchodovania predstavuje predaj do iných krajín EÚ.

Komisia realizuje stratégiu na ukončenie roztrieštenosti trhu, a to aj pomocou nedávno prijatého Aktu o jednotnom trhu.

Cenová dostupnosť pre spotrebiteľov

V roku 2009 došlo k poklesu disponibilného príjmu (pri zohľadnení bezplatných služieb) a spotreby domácností vo väčšine krajín EÚ.

V cenovej dostupnosti tovarov a služieb pre spotrebiteľov v EÚ stále existujú veľké rozdiely, ak zohľadníme priemerné príjmy a cenové úrovne.

Podiel spotrebiteľov v nevýhodnom postavení v jednotlivých krajinách sa tiež značne líši, ale nezdá sa, že by sa ich situácia v roku 2009 napriek kríze výrazne zhoršila.

Plný prehľad výsledkov:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS


Side Bar