Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/280

Bruksela, 11 marca 2011 r.

Polityka ochrony konsumentów: tablica wyników dla rynków konsumenckich pokazuje, że poprawiła się sytuacja konsumentów, a zaufanie do transgranicznych zakupów rośnie wraz z doświadczeniem

Wiosenna tablica wyników dla rynków konsumenckich, opublikowana dziś przez Komisję Europejską, pokazuje wyraźną poprawę sytuacji konsumentów w prawie wszystkich państwach UE w porównaniu z 2009 r., kiedy nastąpiło jej gwałtowne pogorszenie. Roczny indeks sytuacji konsumentów mierzy się np. na podstawie zaufania konsumentów do władz, organizacji pozarządowych i sprzedawców detalicznych oraz skuteczności w rozstrzyganiu sporów. Tablica wyników dla rynków konsumenckich potwierdza także rosnącą przepaść między krajowym a transgranicznym handlem elektronicznym, pomimo możliwości, jakie oferują zakupy za granicą pod względem wyboru i oszczędności. Wyniki badania sugerują jednak, że po dokonaniu zakupów za granicą konsumenci nabierają do nich znacznie większego zaufania. Istnieją natomiast poważne bariery w transgranicznym handlu elektronicznym po stronie podaży. W porównaniu z 2009 r. mniej sprzedawców detalicznych prowadzi działalność poza granicami swojego kraju (więcej szczegółów w: MEMO/11/154)

John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: Chciałbym pochwalić wszystkie państwa członkowskie, które w tym trudnym okresie nie zaprzestały inwestowania na rzecz stworzenia dobrych warunków dla konsumentów. Odwróciliśmy negatywne tendencje: zaufanie unijnych konsumentów do instytucji konsumenckich zaczyna wracać do dawnego poziomu. Dodał również: Dobrą nowiną jest także to, że obawy konsumentów przed transgranicznymi zakupami przez internet na ogół znikają po dokonaniu takich zakupów i związanym z tym pozytywnym doświadczeniu. Wyniki badania potwierdzają jednak, że czeka nas jeszcze dużo pracy nad zniesieniem pozostających barier w transgranicznym handlu elektronicznym, dla dobra europejskiej gospodarki oraz europejskich konsumentów i przedsiębiorstw.

Tablica wyników dla rynków konsumenckich

Tablica wyników dla rynków konsumenckich dostarcza informacji i sygnałów ostrzegawczych na temat funkcjonowania jednolitego rynku z punktu widzenia konsumentów UE pod względem możliwości wyboru, cen i poziomu zadowolenia. Wiosenna edycja tablicy wyników dla rynków konsumenckich poświęcona jest integracji rynku detalicznego oraz krajowej sytuacji konsumentów.

Dane tablicy wyników dla rynków konsumenckich pochodzą z badań sondażowych z udziałem konsumentów i sprzedawców detalicznych, a także z danych statystycznych takich jak poziom dochodów.

Najważniejsze wnioski

Poprawa krajowej sytuacji konsumentów

Indeks sytuacji konsumentów określają takie czynniki jak skuteczność rozstrzygania sporów i rozpatrywania skarg, zaufanie konsumentów do władz, sprzedawców detalicznych, reklamodawców i organizacji konsumenckich oraz jakość uregulowań prawnych.

Indeks za rok 2010 świadczy o tym, że sytuacja konsumentów poprawiła się w porównaniu z 2009 r., kiedy nastąpiło jej gwałtowne pogorszenie, i w większości państw osiągnęła poziom porównywalny lub lepszy od notowanego w 2008 r.

Sytuacja konsumentów jest najlepsza w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Austrii, Finlandii, Holandii, Włoszech, Danii, Niemczech, Belgii i Szwecji. Wszystkie te państwa znalazły się powyżej średniej UE.

Nierównowaga w handlu elektronicznym

Tablica wyników dla rynków konsumenckich pokazuje stały wzrost krajowego handlu elektronicznego: w 2010 r. 36% konsumentów w UE dokonało zakupów przez internet od sprzedawców krajowych (34% w 2009 r.).

Transgraniczny handel elektroniczny rozwija się jednak bardzo powoli (9% konsumentów w 2010 r. w porównaniu z 8% w 2009 r.), pomimo oczywistych korzyści pod względem oszczędności i wyboru, o czym świadczą wcześniejsze badania. Należy więc dołożyć więcej starań, aby wypełnić cel Europejskiej agendy cyfrowej (20% do 2015 r.).

Zakupy przez internet na jednolitym rynku: wyobrażenia a doświadczenia konsumentów

Istotną barierą w transgranicznym handlu elektronicznym wydają się być wyobrażenia konsumentów na ten temat. Wśród konsumentów, którzy nigdy nie dokonali zakupu przez internet z zagranicy:

Obawy te pojawiają się jednak znacznie rzadziej wśród konsumentów, którzy w rzeczywistości dokonali już takich zakupów, (odpowiednio: 34%, 30% i 20%).

Wśród konsumentów, którzy robili już transgraniczne zakupy przez internet, 61% wyraziło takie samo zaufanie do internetowych zakupów w kraju, jak i za granicą. Dla porównania, w ogólnej populacji odsetek ten wyniósł 33%.

Wydaje się, że na transgranicznym handlu elektronicznym można polegać co najmniej tak samo, jak na krajowym, a nierzadko nawet bardziej:

Wyniki te sugerują, że istnieje potrzeba skuteczniejszego informowania na temat istniejących mechanizmów odwoławczych i egzekucyjnych oraz poradnictwa w zakresie handlu transgranicznego. Należy do nich sieć współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (CPC) skupiająca krajowe organy oraz Europejskie Centra Konsumenckie, które oferują bezpłatną pomoc i porady dla konsumentów robiących zakupy w ramach jednolitego rynku.

Istotne bariery w transgranicznym handlu elektronicznym leżą po stronie podaży

Odsetek sprzedawców detalicznych, którzy sprzedają swoje towary do innych państw UE, zmniejszył się do 22% w 2010 r. (25% w 2009 r.), pomimo znaczących korzyści z handlu transgranicznego: 56% szacuje, że ponad 10% ich sprzedaży przez internet trafia do innych państw UE.

Komisja realizuje strategię przeciwdziałania fragmentacji rynku, między innymi poprzez niedawno przyjęty Akt o jednolitym rynku.

Zdolności nabywcze konsumentów

W 2009 r. w większości państw UE spadły zarówno dochody do dyspozycji (skorygowane ze względu na usługi bezpłatne), jak i spożycie gospodarstw domowych.

Nadal istnieją duże różnice pomiędzy krajami UE w zakresie możliwości konsumentów w nabywaniu towarów i usług, przy uwzględnieniu zarówno średnich wynagrodzeń, jak i poziomów cen.

Różny jest także odsetek konsumentów znajdujących się w trudnej sytuacji, jednak w większości państw ich położenie nie pogorszyło się znacznie w 2009 r., pomimo kryzysu.

Pełny tekst tablicy wyników dla rynków konsumenckich:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS


Side Bar