Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/280

Брюксел, 11 март 2011 г.

Политика за защита на потребителите: Индексът за развитие на пазарите на дребно показва подобряванена условията за потребителите, които са много по-уверени при трансграничното пазаруване, след като са го практикували веднъж

Публикуваното днес от Европейската комисия пролетно издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно показва определено подобряване на условията за потребителите в почти всички страни от ЕС след резкия спад през 2009 г. Годишният индекс на условията за потребителите се измерва например посредством доверието на потребителите към органите, неправителствените организации и търговците на дребно и ефективността при уреждането на спорове. Индексът също така потвърждава задълбочаващата се разлика между вътрешната и трансграничната електронна търговия въпреки очевидния потенциал на покупките зад граница по отношение на избора и спестяването на средства. Проучването обаче показва, че потребителите са много по-уверени при трансграничното пазаруване, след като са го практикували веднъж. От гледна точка на предлагането съществуват значителни пречки пред трансграничната електронна търговия, като все по-малко търговци на дребно продават извън националните граници в сравнение с 2009 г. (вж. също MEMO/11/154 за подробности).

Комисарят по въпросите на здравеопазването и защитата на потребителите Джон Дали заяви: Бих искал да похваля всички държави-членки, които продължават да инвестират, за да подобрят качеството на потребителската среда в тези трудни времена. Ние преодоляваме критичния момент: доверието на потребителите в ЕС към потребителските институции започва да се възвръща“. Той също така добави: „Добра новина е също фактът, че опасенията на потребителите относно трансграничното пазаруване изчезват, след като са го практикували веднъж и са останали доволни. Резултатите обаче потвърждават също така, че по премахването на оставащите пречки ни предстои още много работа както в полза на европейската икономика, така и на европейските потребители и предприятия“.

Индексът

Индексът за развитие на пазарите на дребно предоставя данни и предупреждава за евентуални проблеми относно функционирането на единния пазар от гледна точка на потребителите в ЕС, що се отнася до избор, цени и удовлетворение.

Пролетното издание на Индекса разглежда интегрирането на пазара на дребно и условията за потребителите на национално ниво.

Данните от Индекса се основават на анкети сред потребителите и търговците на дребно, както и на статистически данни, като нивата на доходите.

Основни заключения

Напредък по условията за потребителите на национално ниво

Индексът на условията за потребителите се определя от фактори като ефективността при решаване на спорове и разглеждане на жалби, доверието на потребителите в органите, търговците на дребно, рекламодателите и организациите на потребителите, както и от качеството на нормативната уредба.

Индексът за 2010 г. показва, че условията за потребителите са се подобрили след резкия спад през 2009 г., като в повечето държави те са на същите нива или над нивата през 2008 г.

Сред държавите с най-добрите условия са Обединеното кралство, Ирландия, Люксембург, Австрия, Финландия, Холандия, Италия, Дания, Германия, Белгия и Швеция, всяка от които е също така над средното равнище за ЕС.

Различия между вътрешната и трансграничната електронна търговия

Индексът показва непрекъснато увеличаване на вътрешната електронна търговия — 36 % от потребителите в ЕС са пазарували онлайн от национални търговци през 2010 г. (34 % през 2009 г.)

Трансграничната електронна търговия продължава обаче да отбелязва растеж с бавни темпове (9 % през 2010 г., в сравнение с 8 % през 2009 г.) въпреки ясно изразените ползи по отношение на спестяването на средства и избора, както се вижда в по-ранни проучвания. Усилията трябва да се увеличат, за да се постигнат целите на Програмата в областта на цифровите технологии (20 % до 2015 г.).

Пазаруването онлайн на единния пазар: Как възприемат потребителите пазаруването онлайн и какъв е опитът им в тази област

Начинът на възприемане на потребителите изглежда е голяма пречка за трансграничната електронна търговия. Сред потребителите, които не са направили трансгранична покупка от разстояние:

Тези опасения обаче са много по-малко разпространени сред потребителите, които в действителност са направили покупки зад граница (съответно 34 %, 30 % и 20 %).

От потребителите, които вече са направили покупки зад граница, 61 % се доверяват еднакво на трансграничното и вътрешното онлайн пазаруване в сравнение със само 33 % от населението като цяло.

Трансграничната електронна търговия изглежда е поне толкова сигурна, колкото вътрешната електронна търговия или дори повече:

С тези заключения се подчертава, че е от първостепенно значение да се предостави по-пълна информация за съществуващите възможности за предоставяне на консултации през граница, правоприлагането и механизмите за правна защита. Сред тях са Мрежата за сътрудничество по защитата на потребителите (МСЗП), която обединява националните правоприлагащи органи, както и Европейските потребителски центрове, които осигуряват безплатна помощ и съвети на потребителите, които пазаруват в рамките на единния пазар.

Установени са основни пречки пред трансграничната електронна търговия от страна на предлагането.

Процентът на търговците на дребно, които продават в други страни от ЕС, спадна до 22 % през 2010 г. (25 % през 2009 г.), въпреки значителните преимущества от трансгранична търговия: 56 % изчисляват, че повече от 10 % от техните продажби от електронна търговия идват от други страни от ЕС.

Комисията следва стратегия за прекратяване на фрагментирането на пазара, включително посредством неотдавнашния Законодателен акт за единния пазар.

Достъпни цени за потребителя

През 2009 г. както разполагаемият доход (коригиран за безплатни услуги), така и потреблението на домакинствата са отбелязали спад в повечето страни от ЕС.

Все още съществуват големи различия в рамките на ЕС по отношение на възможностите на потребителите да си позволят стоки и услуги, отчитайки както средното ниво на доходите, така и нивата на цените.

Делът на уязвимите потребители също варира в широк диапазон, но в повечето държави тяхното положение не изглежда да се е влошило значително през 2009 г. въпреки кризата.

Пълният текст на доклада:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS


Side Bar