Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/275

Bryssel den 10 mars 2011

EU-kommissionen föreslår effektivare regler för gränspassage

EU-kommissionen har idag lagt fram förslag till ändringar av Schengenkodexen som syftar till att underlätta för människor att passera EU:s inre och yttre gränser på ett kontrollerat sätt.

”Förslaget kommer att göra gränskontrollerna snabbare och öka den rättsliga säkerheten för både resenärer och gränsvakter. Genom de nya reglerna hoppas vi kunna minska administrativt krångel för alla som reser, både inom, till och från EU. Det kommer att göra livet lättare för människorna i EU”, kommenterade Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor.

De föreslagna ändringarna kommer att förtydliga den befintliga förordningen genom att åtgärda de praktiska problem som uppstått under de första åren som kodexen om Schengengränserna tillämpats. Förslaget är inriktat på följande punkter:

Bättre samarbete mellan EU och länder utanför EU: En rättslig ram för bilaterala avtal om gemensamma gränskontroller för vägtrafik kommer att stärka samarbetet vid landgränserna mellan EU-länder och angränsande tredjeländer. Det rent praktiska mervärdet av förslagen är uppenbart. Om förslagen antas i tid kommer det t.ex. att gå smidigare att passera gränserna under fotbolls-EM 2012 som anordnas av Polen och Ukraina.

Snabbare gränskontroller: Möjligheten till separata köer för resenärer som inte behöver visering kommer att ge större flexibilitet allt efter praktiska behov.

Mindre onödig byråkrati: Den administrativa bördan för lastfartyg inom EU, personalen på internationella tåg och offshorearbetare kommer att minska. T.ex. kommer fraktrederier verksamma inom EU att på samma sätt som färjerederier verksamma inom EU kunna dra fördel av att det inte finns kontroller vid de inre gränserna, vilket inte är fallet idag.

Ökad rättslig säkerhet för både resenärer och gränsvakter: Inresevillkoren för medborgare i länder utanför EU kommer att förtydligas, genom en klarare definition av hur ”vistelser som inte överstiger tre månader under en sexmånadersperiod” ska beräknas och av hur länge resehandlingar för personer som inte behöver ha visering måste vara giltiga.

Bättre utbildning av gränsvakter: En specialutbildning för gränsvakter ska tas fram för att de ska kunna upptäcka personer i särskilt utsatta situationer (t.ex. underåriga utan medföljande vuxen och offer för människohandel).

Bakgrund

Schengenkodexen (förordning (EG) nr 562/2006) trädde i kraft i oktober 2006. I denna fastställs en gemenskapskodex med normer och förfaranden för passage av EU:s yttre gränser och för återinförande av kontroller vid de inre gränserna.

Efter fyra års praktisk tillämpning har det visat sig att det behövs både praktiska och tekniska ändringar av Schengenkodexen. De principer som ligger till grund för systemet kommer dock inte att ändras.

Nästa steg

Ändringsförslagen kommer nu att behandlas i rådet och Europaparlamentet. Kommissionen hoppas att förslaget kan antas snabbt.

För ytterligare upplysningar:

Cecilia Malmströms hemsida, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Hemsidan för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar