Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/275

V Bruseli 10. marca 2011

Komisia navrhuje účinnejšie pravidlá pre prechod hraníc

Komisia dnes predstavila zmenu a doplnenie Kódexu schengenských hraníc s cieľom uľahčiť pohyb ľudí cez vnútorné a vonkajšie hranice EÚ kontrolovaným spôsobom.

„Tento návrh pomôže urýchliť kontroly na hraniciach a zvýšiť právnu istotu pre cestujúcich a pohraničnú stráž. Dúfame, že pomocou týchto nových pravidiel znížime byrokraciu, ktorej sú vystavení ľudia cestujúci v rámci EÚ alebo prekračujúci hranice EÚ. Pre občanov to bude v tomto ohľade predstavovať uľahčenie,“ povedala Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Navrhované zmeny zlepšia zrozumiteľnosť súčasného nariadenia, budú riešiť praktické problémy, ktoré nastali v priebehu prvých rokov uplatňovania Kódexu schengenských hraníc. Návrh sa sústreďuje na tieto aspekty:

Lepšia spolupráca medzi EÚ a tretími krajinami: Právny rámec dvojstranných dohôd týkajúcich sa spoločných hraničných kontrol v cestnej doprave posilní spoluprácu na pozemných hraniciach medzi členskými štátmi EÚ a susednými tretími krajinami. Praktický prínos návrhov je zrejmý. Ak budú návrhy prijaté včas, umožnia napríklad bezproblémový prechod cez hranice počas konania európskeho futbalového šampionátu, ktorý v roku 2012 organizujú spoločne Poľsko a Ukrajina.

Urýchlenie kontroly na hraniciach: Možnosť zavedenia oddelených koridorov pre cestujúcich požívajúcich právo bezvízového styku celý proces v súlade s praktickými potrebami ešte spružní.

Zníženie zbytočnej byrokracie: Administratívne zaťaženie v prípade nákladných lodí operujúcich v rámci EÚ, posádok medzinárodných vlakov, pracovníkov na otvorenom mori sa zníži. Na rozdiel od dnešnej situácie, budú môcť interní prepravcovia nákladu napríklad využiť neexistenciu kontrol na vnútorných hraniciach rovnakým spôsobom ako interní prevádzkovatelia trajektovej dopravy.

Zvýšenie právnej istoty pre cestujúcich a pohraničnú stráž: Podmienky vstupu pre štátnych príslušníkov tretích krajín budú jasnejšie, pretože sa jasne stanoví metóda výpočtu pre „pobyt, ktorý nepresiahne tri mesiace v rámci obdobia šiestich mesiacov“ a požadovaná dĺžka platnosti cestovných dokladov ľudí, ktorí nie sú držiteľmi víz.

Zlepšenie v oblasti odbornej prípravy pohraničnej stráže: Pre členov pohraničnej stráže sa zavedie špecializovaná odborná príprava na rozpoznávanie situácií týkajúcich sa obzvlášť exponovaných osôb (t. j. maloletých cestujúcich bez sprievodu a obetí obchodovania s ľuďmi).

Kontext

Kódex schengenských hraníc (nariadenie (ES) č. 562/2006) nadobudol účinnosť 13. októbra 2006. Zaviedol sa v ňom kódex Spoločenstva s normami a postupmi týkajúcimi sa prekračovania vonkajších hraníc EÚ a opätovného zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach.

Po štyroch rokoch praktického uplatňovania vznikla potreba vykonať niekoľko praktických a technických zmien a doplnení Kódexu schengenských hraníc. Základné zásady systému sa však nezmenia.

Ďalšie kroky

Navrhované zmeny a doplnenia budú teraz predmetom diskusie v Rade a Európskom parlamente. Komisia dúfa, že návrh bude urýchlene prijatý.

Ďalšie informácie

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htmm


Side Bar