Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/275

Briuselis, 2011 m. kovo 10 d.

Komisija siūlo veiksmingesnes sienų kirtimo taisykles

Šiandien Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti Šengeno sienų kodeksą, kad būtų supaprastintas tinkamai valdomas asmenų judėjimas per ES vidaus ir išorės sienas.

„Priėmus šį pasiūlymą patikrinimai kertant sieną bus atliekami greičiau, be to, keliautojams bei sienos apsaugos pareigūnams bus užtikrintas didesnis teisinis tikrumas. Tikimės, kad įsigaliojus šioms naujoms taisyklėms, sumažės administracinė našta, tenkanti Europos Sąjungoje, į ją ir iš jos keliaujantiems asmenims. Taip sudarysime palankesnes sąlygas savo piliečiams“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Priėmus siūlomus pakeitimus, galiojantis reglamentas taps aiškesnis ir taip bus pašalinti praktiniai sunkumai, kilę per kelerius pirmus Šengeno sienų kodekso taikymo metus. Pasiūlyme daugiausia dėmesio skiriama:

Geresniam ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimui. Dvišaliams susitarimams, susijusiems su bendrais patikrinimais kertant sieną sausumos keliais, taikomas teisinis pagrindas sustiprins ES valstybių narių bendradarbiavimą prie sausumos sienų. Praktinė pasiūlymų nauda aiški, pavyzdžiui, jeigu pasiūlymai bus priimti laiku, sklandų judėjimą per sienas bus galima užtikrinti jau 2012 m. Lenkijoje ir Ukrainoje vyksiančio Europos futbolo čempionato metu.

Greičiau atliekamiems patikrinimams kertant sienas. Galimybė sukurti atskiras juostas keliautojams, kuriems taikomas bevizis režimas, leistų sudaryti lankstesnes sąlygas, atsižvelgiant į praktinius poreikius.

Nereikalingų biurokratinių kliūčių šalinimui. Sumažės ES viduje krovininių laivų įguloms, tarptautinio susisiekimo traukinių brigadoms ir jūroje esančiuose įrenginiuose dirbantiems darbuotojams tenkanti administracinė našta. Pavyzdžiui, priešingai nei yra dabar, nebus atliekami vidaus krovinių vežėjų patikrinimai kertant vidaus sienas, kaip yra vidaus keltų operatorių atveju.

Keliautojų ir sienos apsaugos pareigūnų teisinio tikrumo didinimui. Trečiųjų šalių piliečiams taikomos atvykimo sąlygos bus aiškesnės, nes bus aiškiai nustatytas metodas, kaip skaičiuoti „buvimą ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį“ ir reikalaujamą asmenų, kuriems netaikomas vizų režimas, kelionės dokumentų galiojimo trukmę.

Patobulintam sienos apsaugos pareigūnų mokymui. Sienos apsaugos pareigūnams bus parengti specializuoti mokymai, kad jie galėtų atpažinti situacijas, kuriose atsiduria pažeidžiamiausi asmenys (t. y. nelydimi nepilnamečiai ir prekybos žmonėmis aukos).

Bendroji informacija

Šengeno sienų kodeksas (Reglamentas (EB) Nr. 562/2006) įsigaliojo 2006 m. spalio mėn. Juo nustatytas Bendrijos kodeksas, kuriame išdėstyti reikalavimai ir procedūros, taikytini kertant ES išorės sienas ir atnaujinus vidaus sienų kontrolę.

Praėjus ketveriems Šengeno sienų kodekso taikymo praktiškai metams, kilo poreikis padaryti praktinių bei techninių pakeitimų. Vis dėlto principai, kuriais grindžiama ši sistema, nebus keičiami.

Tolesni veiksmai

Dėl siūlomų pakeitimų bus diskutuojama Taryboje ir Europos Parlamente. Komisija tikisi, kad jos pasiūlymas netrukus bus priimtas.

Daugiau informacijos pateikta

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilia Malmström interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Vidaus reikalų GD interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.


Side Bar