Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/275

Brüssel, 10 märts 2011

Komisjon teeb ettepaneku tõhustada piirieeskirju

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku muuta Schengeni piirieeskirju, et lihtsustada inimeste liikumist üle ELi sise- ja välispiiride kontrollitud viisil.

„See ettepanek aitab piirikontrolle kiiremini korraldada ning suurendab reisijate ja piirivalveametnike õiguskindlust. Kui uued eeskirjad on kehtima hakanud, väheneb üle ELi sise- ja välispiiride reisimisega seotud administratiivne bürokraatia. See omakorda lihtsustab liidu kodanike elu,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Kavandatavad muudatused muudavad kehtiva määruse selgemaks, aidates lahendada praktilisi probleeme, mis on Schengeni piirieeskirjade kohaldamise esimestel aastatel tekkinud. Ettepanekus keskendutakse viiele allpool loetletud valdkonnale.

ELi ja kolmandate riikide parem koostöö: piiriülese maanteeliikluse ühiseks kontrollimiseks sõlmitavate kahepoolsete kokkulepete õiguslik raamistik parandab koostööd ELi liikmesriikide ja naaberriikide maismaapiiridel. Ettepanekute praktiline lisaväärtus on ilmne. Kui ettepanekud võetakse vastu õigeaegselt, on võimalik piire probleemideta ületada juba 2012. aastal, mil Poolas ja Ukrainas toimuvad Euroopa meistrivõistlused jalgpallis.

Piirikontrollide kiirendamine: võimalus luua viisanõudest vabastatud reisijate jaoks eraldi koridorid aitab vajaduse korral suurendada paindlikkust piiri ületamisel.

Tarbetu bürokraatia vähendamine: ELi sisevetes liikuvate kaubalaevade meeskondade, rahvusvaheliste rongide personali ja avamerel töötajate jaoks vähenevad bürokraatlikud takistused. Erinevalt praegusest olukorrast hakkavad Schengeni ala kaubaveoettevõtjad kontrollide puudumisest sisepiiridel edaspidi samamoodi kasu saama nagu parvlaevaettevõtjad.

Reisijate ja piirivalveametnike suurem õiguskindlus: kolmandate riikide kodanikele kehtivaid sisenemistingimusi selgitatakse, määrates täpsemalt kindlaks meetodi, kuidas arvutatakse „kuni kolmekuuline riigis viibimine kuue kuu jooksul”, ning reisidokumendi nõutava kehtivusaja nende isikute puhul, kellel ei ole viisat.

Piirivalveametnike parem koolitamine: et teha kindlaks olukorrad, mis on seotud eriti haavatavate isikutega (nt saatjata alaealised ja inimkaubanduse ohvrid), koostatakse piirivalveametnike jaoks eriväljaõpet sisaldavad õppekavad.

Taustteave

Schengeni piirieeskirjad (määrus (EÜ) nr 562/2006) jõustusid 2006. aasta oktoobris. Nendega kehtestati ühenduse eeskirjad, mis hõlmasid ELi välispiiri ületamise ning sisepiiriidel kontrolli taaskehtestamise korda ja menetlusi.

Pärast nelja-aastast kohaldamist on tekkinud vajadus teha Schengeni piirieeskirjadesse rida praktilisi ja tehnilisi muudatusi. Eeskirjade aluspõhimõtted jäävad aga samaks.

Järgmised sammud

Kavandatavaid muudatusi arutatakse nõukogus ja Euroopa Parlamendis. Komisjon loodab, et ettepanek võetakse kiiresti vastu.

Lisateave

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar