Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/272

Bryssel/Strasbourg den 8 mars 2011

Klimatförändringen: Färdplan för att skapa ett konkurrenskraftigt koldioxidsnålt Europa fram till 2050

EU-kommissionen antar idag en färdplan för att omvandla EU till ett konkurrenskraftigt koldioxidsnålt samhälle fram till 2050. I färdplanen beskrivs hur man på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna uppnå EU:s mål att fram till 2050 minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 % jämfört med 1990 års nivåer. Färdplanen, som är baserad på en analys av kostnadseffektiviteten, anger riktlinjer för sektorspolitiken och nationella och regionala strategier för att minska koldioxidutsläppen och för långtidsinvesteringar. EU måste nu ta itu med långtidsstrategierna. Färdplanen ger vägledning om hur denna övergång kan genomföras på mest kostnadseffektiva sätt. Att leda den globala övergången till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle kommer att ge EU många fördelar, vilket är en av anledningarna till att EU-kommissionen tagit detta initiativ.

”Vi måste påbörja övergången till ett konkurrenskraftigt koldioxidsnålt samhälle nu. Ju längre vi väntar desto högre bli kostnaderna, säger Connie Hedegaard, kommissionär för klimatfrågor. Eftersom oljepriset fortsätter att stiga blir Europas energinota allt högre och vi blir känsligare för prischocker. Det kommer alltså att löna sig att påbörja övergången nu. Dessutom behöver vi inte vänta på tekniska genombrott. Ett samhälle med låga koldioxidutsläpp kan byggas genom vidareutveckling av redan tillgänglig teknik. Alla ekonomiska sektorer måste bidra till denna omvandling, däribland jordbruket, byggnadsbranschen och transportväsendet. Vår färdplan beskriver hur man på ett kostnadseffektivt sätt ska omvandla Europa till ett i framtiden koldioxidsnålt samhälle. Den ger företag och regeringar en klar och förutsebar ram för att förbereda strategierna för ett koldioxidsnålt samhälle och för långtidsinvesteringar.”

Inhemska åtgärder i fokus

Europeiska rådet har stött målsättningen att fram till 2050 minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 80–95 % under nivåerna för 1990. Detta är EU:s långsiktiga bidrag för att förebygga farliga klimatförändringar.

Färdplanen fastställer en kostnadseffektiv väg för att uppnå detta mål. Rekommendationen är att övergången i Europa huvudsakligen ska ske genom inhemska åtgärder eftersom det vid mitten av seklet kommer att bli svårare än idag att kompensera utsläppen genom internationella krediter. EU ska därför fram till 2050 enbart genom inhemska åtgärder minska utsläppen med 80 % jämfört med nivåerna 1990. Eventuella krediter som används kommer att bidra till en minskning av de globala utsläppen, utöver dessa 80 %.

Den övergripande ekonomiska modell som ligger till grunden för färdplanen visar att nedskärningar på 40 % och 60 % under nivåerna för 1990 måste ha uppnåtts fram till 2030 och 2040 för att en inhemsk minskning på 80 % fram till 2050 ska vara möjlig. Alla sektorer måste bidra. Nuvarande strategier har som mål att minska de inhemska utsläppen med cirka 30 % till 2030 och cirka 40 % till 2050.

Bränslebesparingar

För att skapa ett koldioxidsnålt samhälle inom EU krävs det att man under de kommande 40 åren årligen investerar ytterligare cirka 1,5 % av EU:s BNP – det vill säga 270 miljarder euro – utöver dagens investeringar på 19 % av BNP. En sådan höjning skulle innebära att EU i princip är tillbaka på investeringsnivåerna före den ekonomiska krisen. Lägre kostnader för import av olja och gas kommer till en stor del eller fullt ut att kompensera dessa extrainvesteringar. Besparingarna beräknas uppgå till 175–320 miljarder euro per år.

Investeringar i rena tekniker, infrastruktur som smarta elnät och miljövård i syfte att minska koldioxidutsläppen kommer att ge många fördelar. Bränslenotan betalas ofta till tredjeländer medan investeringar skapar ett ökat mervärde för EU. Investeringarna kommer – förutom att de minskar Europas beroende av bränsleimporter och därmed vår sårbarhet i samband med eventuella chockhöjningar av oljepriset – att stimulera nya tillväxtkällor, bevara befintliga arbetstillfällen och skapa nya. Luftföroreningarna och de hälso- och sjukvårdskostnader som de leder till kommer också att kunna minskas. De totala vinsterna av bättre luft kan 2050 uppgå till 88 miljarder euro per år.

Målet för 2020

Analysen visar att det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå målet för 2050 förutsätter att utsläppen minskas med 25 % fram till 2020. Detta måste ske enbart genom inhemska åtgärder. Dagens mål är emellertid en minskning med 20 %. Färdplanen visar att en inhemsk minskning på 25 %1 kan uppnås fram till 2020 om EU förverkligar sitt mål om en förbättring av energieffektiviteten med 20 %. Detta mål bekräftades vid energitoppmötet mellan stats- och regeringscheferna den 4 februari. Dessutom krävs det att åtgärderna i det klimat- och energipaket som antogs 20092 genomförs fram till 2020.

För att uppnå energibesparingsmålet på 20 % kan det bli nödvändigt att hålla inne en del av den kvot utsläppsrätter som från 2013 kommer att auktioneras ut av medlemsstaterna genom EU:s system för handel med utsläppsrätter. Man kommer att öka antalet utsläppsrätter som hålls inne och de utsläppsrätter som företagen redan tilldelats kommer inte att påverkas. Om man inte håller inne en del utsläppsrätter kan de energibesparingar som ett företag åstadkommer leda till att priset för utsläppsrätter sjunker på grund av en relativt sett minskad efterfrågan. Detta kan leda till att ett annat företag producerar och förbrukar mer energi och därmed ökar sina koldioxidutsläpp. Nettoenergisparandet kommer således att bli lågt eller obefintligt. Det stabila utsläppstaket gör dessutom att man inte får några nettominskningar av utsläppen. Genom att hålla inne en del utsläppsrätter kommer denna effekt att kunna motverkas och därmed bidra till nettoenergibesparingar och utsläppsminskningar.

Nästa steg

Färdplanen är utformad som ett meddelande till rådet, Europaparlamentet och EU:s organ. Kommissionen uppmanar dem, medlemsstaterna och berörda parter att ta hänsyn till färdplanen vid framtida utformning av EU:s och nationella strategier som syftar till att fram till 2050 skapa ett koldioxidsnålt samhälle. Kommissionen anser att det i ett nästa steg blir nödvändigt att ta fram sektorsspecifika färdplaner i samarbete med berörda sektor.

Ytterligare information

Frågor och svar om färdplanen för ett koldioxidsnålt samhälle: MEMO/11/150

Färdplanen för ett koldioxidsnålt samhälle:

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

http://www.ec.europa.eu/commission_2010-014/hedegaard/headlines/roadmap/index_en.htm

– Ett resurseffektivt Europa – flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

1 :

I samband med de internationella klimatförhandlingarna gäller fortsättningsvis EU:s erbjudande om att vid rätta förutsättningar minska utsläppen med 30 % fram till 2020 och påverkas inte av färdplanen.

2 :

Se http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm


Side Bar