Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/272

V Bruseli/Štrasburgu 8. marca 2011

Zmena klímy: Komisia stanovuje plán vybudovania konkurencieschopnej nízkouhlíkovej Európy do roku 2050

Európska komisia dnes prijala plán premeny Európskej únie na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050. V pláne sa opisuje nákladovo efektívny spôsob, ako splniť cieľ EÚ znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov o 80 až 95 % v porovnaní s rokom 1990. Na základe vykonanej analýzy nákladovej efektívnosti plán usmerňuje odvetvové politiky, vnútroštátne a regionálne nízkouhlíkové stratégie a dlhodobé investície. EÚ musí začať s prípravou dlhodobých stratégií už teraz a plán poskytuje usmernenia, ako možno tento prechod dosiahnuť nákladovo najefektívnejším spôsobom. Európska komisia prevzala iniciatívu aj preto, lebo vedúca úloha pri globálnom prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje bude pre EÚ prínosom z mnohých hľadísk.

Európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardová uviedla: „S prechodom na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo musíme začať hneď. Čím dlhšie budeme čakať, tým vyššie budú náklady. Keďže ceny ropy sa neustále zvyšujú, náklady EÚ na energiu sú každým rokom vyššie a Európa je zraniteľnejšia voči cenovým šokom. Začať s prechodom hneď sa teda vyplatí. A dobrou správou je, že nemusíme čakať na prelomové technológie. Nízkouhlíkové hospodárstvo možno budovať ďalším rozvojom osvedčených technológií, ktoré máme k dispozícii už teraz. K tomuto prechodu musia prispieť všetky odvetvia hospodárstva vrátane poľnohospodárstva, výstavby a dopravy. Opisom nákladovo najefektívnejšieho spôsobu, akým chceme v Európe zaistiť nízkouhlíkovú budúcnosť, náš plán poskytuje jasný a predvídateľný rámec pre podniky a vlády na prípravu ich nízkouhlíkových stratégií a dlhodobých investícií.“

Zameranie na interné opatrenia

Európska rada podporuje cieľ znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov EÚ o 80 až 95 % v porovnaní s rokom 1990 ako dlhodobý príspevok Európy k predchádzaniu nebezpečným dôsledkom zmeny klímy.

V pláne sa opisuje nákladovo efektívny spôsob, ako splniť tento cieľ, pričom sa odporúča, že Európa by ho mala dosiahnuť prevažne prostredníctvom interných opatrení, keďže do polovice storočia sa v porovnaní so súčasnosťou zníži dostupnosť medzinárodných kreditov na kompenzáciu emisií. EÚ by preto do roku 2050 mala znížiť emisie o 80 % v porovnaní s rokom 1990 výhradne prostredníctvom interných opatrení. Akékoľvek použitie kreditov by viedlo k zvýšeniu celkovej miery zníženia emisií nad 80 %.

Z komplexného hospodárskeho modelovania, z ktorého plán vychádza, vyplýva, že na dosiahnutie interného 80 % zníženia do roku 2050 by sa mali emisie do roku 2030 znížiť rádovo o 40 % v porovnaní s rokom 1990 a do roku 2040 rádovo o 60 %. Prispieť budú musieť všetky odvetvia. Vďaka súčasným politikám by sa podľa predpokladov malo dosiahnuť interné zníženie emisií o 30 % v roku 2030 a o 40 % v roku 2050.

Úspory palív

Budovanie nízkouhlíkového hospodárstva EÚ si v nasledujúcich 40 rokoch bude okrem celkového objemu investícií, ktorý v súčasnosti zodpovedá 19 % HDP, vyžadovať ešte dodatočné ročné investície vo výške 1,5 % HDP EÚ – čiže 270 miliárd EUR. Týmto nárastom by sa Európa z hľadiska objemu investícií len vrátila tam, kde bola pred hospodárskou krízou. Väčšina alebo všetky tieto dodatočné investície sa vrátia prostredníctvom nižších nákladov na dovoz ropy a zemného plynu. Tieto úspory dosahujú podľa odhadov 175 až 320 miliárd EUR ročne.

Nízkouhlíkové investície – do „čistých“ technológií, infraštruktúry ako inteligentné elektrické siete a ochrany životného prostredia – budú navyše znamenať mnohé prínosy. Náklady na palivá platíme prevažne tretím krajinám, zatiaľ čo investície prinášajú pridanú hodnotu v rámci EÚ. Okrem zníženia závislosti Európy od dovozu energie, a tým aj našej zraniteľnosti voči prípadným ropným cenovým šokom by investície stimulovali nové zdroje rastu, pričom by sa zachovali existujúce pracovné miesta a vytvorili by sa aj nové. Znížila by sa aj miera znečistenia ovzdušia a s ním súvisiace náklady na zdravotnú starostlivosť. Celkové prínosy v dôsledku lepšej kvality ovzdušia by mohli do roku 2050 dosiahnuť až 88 miliárd EUR ročne.

Cieľ na rok 2020

Z analýzy takisto vyplýva, že nákladovo najefektívnejší spôsob splnenia cieľa na rok 2050 si vyžaduje nielen 20 % zníženie, ktoré je súčasným cieľom, ale až 25 % zníženie emisií v roku 2020, ktoré sa má dosiahnuť prostredníctvom samotných interných opatrení. Plán ukazuje, že toto interné 25 % zníženie1 možno dosiahnuť v roku 2020, ak EÚ splní svoj cieľ zvýšiť mieru energetickej efektívnosti na 20 % (tento cieľ opätovne schválili hlavy štátov a vlád na energetickom samite 4. februára) a ak plne implementuje klimaticko-energetický balík opatrení na rok 2020, ktorý bol prijatý v roku 20092.

Na dosiahnutie cieľa 20 % úspor energie bude možno z celkového množstva emisných kvót potrebné vyňať určitú rezervu, s ktorou budú členské štáty obchodovať formou aukcie v rámci EU ETS od roku 2013. Táto rezerva by sa vybudovala postupne a nemala by vplyv na emisné kvóty, ktoré už spoločnosti majú v držbe. Bez rezervy by sa v dôsledku úspor energie dosiahnutých jednou spoločnosťou znížila prostredníctvom pomerne nízkeho dopytu po emisných kvótach ich cena. To by mohlo stimulovať ďalšiu spoločnosť, aby zvýšila produkciu, spotrebovala viac energie a produkovala viac emisií oxidu uhličitého. Z tohto dôvodu by čisté úspory energie boli buď nízke, alebo by k nim ani nedošlo. V dôsledku stabilných stropov v rámci ETS by sa navyše nedosiahlo ani čisté zníženie emisií. Vďaka rezerve by sa tento účinok vyrovnal a podporili by sa čisté úspory energie a zníženie emisií.

Ďalšie kroky

Plán má formu oznámenia Rade, Európskemu parlamentu a orgánom EÚ. Komisia spolu s nimi vyzýva aj členské štáty a zainteresované strany, aby zohľadnili plán pri ďalšom vývoji politík EÚ a vnútroštátnych politík v záujme vybudovania nízkouhlíkového hospodárstva do roku 2050. Komisia sa domnieva, že v rámci ďalšieho kroku je potrebné vypracovať špecifické odvetvové plány v spolupráci s príslušnými odvetviami.

Ďalšie informácie:

Otázky a odpovede týkajúce sa plánu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo: MEMO/11/150

Plán prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo:

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

http://www.ec.europa.eu/commission_2010-014/hedegaard/headlines/roadmap/index_en.htm

– Európa efektívna z hľadiska využívania zdrojov – Hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

1 :

Ponuka EÚ v kontexte medzinárodných rokovaní o klíme znížiť do roku 2020 emisie o 30 % v prípade priaznivých podmienok stále platí, a nie je ovplyvnená plánom.

2 :

Pozri http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm


Side Bar