Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/272

Brussel/Straatsburg, 8 maart 2011

Klimaatverandering: Commissie stelt een routekaart vast voor een concurrerend koolstofarm Europa tegen 2050

De Europese Commissie heeft vandaag een routekaart goedgekeurd om van de Europese Unie tegen 2050 een concurrerende koolstofarme economie te maken. In die routekaart wordt de voordeligste manier beschreven om de doelstelling van de EU te halen om de broeikasgasemissies tegen 2050 terug te brengen tot 80 à 95% van wat ze in 1990 waren. Er is een kosten-batenanalyse gemaakt op basis waarvan in de routekaart richting wordt gegeven aan het beleid per sector, de nationale en regionale strategieën voor beperking van de CO2‑uitstoot en langetermijninvesteringen. De EU moet nu beginnen te werken aan langetermijnstrategieën, en de routekaart helpt daarbij de weg te vinden hoe die overgang kosteneffectief tot stand kan worden gebracht. De Europese Commissie heeft ook het initiatief genomen omdat een leidende positie bij de wereldwijde overgang naar een koolstofarme economie die zuiniger met hulpbronnen omspringt, de EU meerdere voordelen oplevert.

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie, zei hierover het volgende: “We moeten nu beginnen met de overgang naar een concurrerende koolstofarme economie. Hoe langer we wachten, hoe hoger de kosten worden. Aangezien de olieprijzen blijven stijgen, betaalt Europa elk jaar meer voor zijn energierekening en wordt het kwetsbaarder voor plotselinge prijsstijgingen. Nu zo snel mogelijk met de overgang beginnen loont de moeite. Ook is het gunstig dat we daarvoor niet op technologische doorbraken hoeven te wachten. De koolstofarme economie kan worden opgebouwd door beproefde technologieën die op dit moment al bestaan, verder te ontwikkelen. Bij deze overgang moeten alle economische sectoren een bijdrage leveren, ook de landbouw, de bouw en de vervoerssector. Door de voordeligste manier te beschrijven waarop Europa zich in de richting van een koolstofarme toekomst kan bewegen, biedt de routekaart een duidelijk en voorspelbaar kader voor bedrijven en regeringen om voorbereidingen te treffen voor hun koolstofarme strategieën en langetermijninvesteringen.”

Nadruk op eigen maatregelen

De Europese Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de doelstelling van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 terug te brengen tot een niveau dat 80 à 95% onder dat van 1990 ligt; dat is Europa’s bijdrage voor de lange termijn om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

In de routekaart wordt een voordelige manier uiteengezet om dit doel te bereiken en wordt de aanbeveling gedaan dat Europa dit grotendeels door maatregelen binnen de eigen grenzen zou moeten realiseren, aangezien de internationale kredieten om de eigen uitstoot te compenseren, tegen het midden van de eeuw minder ruim voorhanden zullen zijn dan op dit moment. Tegen 2050 moet de EU derhalve via eigen maatregelen binnen de EU zelf haar emissies met 80% hebben teruggebracht ten opzichte van het emissieniveau van 1990. Als daarnaast ook nog kredieten worden gebruikt, zou de emissiereductie meer dan 80% bedragen.

Uit de uitgebreide economische modellen die aan de routekaart ten grondslag liggen blijkt dat er, om 80% "eigen" uitstootvermindering in 2050 te halen, tegen 2030 40% en tegen 2050 60% minder uitstoot moet zijn dan in 1990. Alle sectoren moeten bijdragen. Het huidige beleid levert naar verwachting een vermindering van de eigen emissies op van ‑30% in 2030 en ‑40% in 2050.

Brandstofbesparingen

Om de economie van de EU in de komende 40 jaar om te bouwen tot een koolstofarme economie, is een extra jaarlijkse investering van 1,5% van het BBP van de EU – of 270 miljard euro – nodig bovenop het huidige algemene investeringsniveau van 19% van het BBP. Deze toename houdt niet meer in dan dat Europa terugkeert naar de investeringsniveaus van vóór de economische crisis. Veel, zo niet alles, van deze extra investeringen komt terug in de vorm van lagere rekeningen voor de invoer van olie en gas. De besparingen worden op 175-320 miljard euro op jaarbasis geraamd.

Bovendien heeft deze investering in koolstofarme technologie – in schone technologie, infrastructuur zoals “slimme” elektriciteitsnetten en milieubescherming – verscheidene voordelen. De kosten voor brandstoffen worden voornamelijk aan derde landen betaald, terwijl investeringen toegevoegde waarde creëren in de EU zelf. Zo wordt niet alleen Europa’s afhankelijkheid van de invoer van energie minder, en dus onze kwetsbaarheid voor mogelijke plotselinge olieprijsstijgingen, de investering zou nieuwe bronnen van groei stimuleren, bestaande banen veiligstellen en nieuwe scheppen. Ook de luchtvervuiling en de daarmee gepaard gaande gezondheidskosten zouden dalen. Het totale voordeel van betere luchtkwaliteit zou tegen 2050 kunnen oplopen tot 88 miljard euro per jaar.

Doelstelling voor 2020

Ook blijkt uit de analyse dat de voordeligste manier om de doelstelling van 2050 te halen betekent dat in 2020 een uitstootvermindering van 25%, en dus niet het bestaande streefcijfer van 20%, moet zijn gehaald, louter door interne maatregelen. De routekaart laat zien dat deze besparing met 25% “eigen uitstoot” 1 in 2020 haalbaar is als de EU haar door de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de energietop van 4 februari nog eens herhaalde doelstelling op het gebied van de verbetering van de energie-efficiëntie van 20% haalt, en het in 2009 goedgekeurde “klimaat- en energiepakket"2 maatregelen voor 2020 volledig uitvoert.

Om de doelstelling van 20% energiebesparing te halen, kan het noodzakelijk zijn om een deel van de vanaf 2013 in het kader van de EU ETS door de lidstaten te veilen emissierechten apart te houden. Deze apart gehouden rechten zouden dan geleidelijk worden opgebouwd en zouden dienen ter compensatie van emissierechten die bedrijven reeds in hun bezit hebben. Als geen rechten apart worden gehouden, zouden de door één bedrijf gerealiseerde energiebesparingen, vanwege een daardoor ontstane relatief lagere vraag naar rechten, resulteren in een lagere prijs voor uitstootrechten. Dit zou ertoe kunnen leiden dat een ander bedrijf meer produceert, meer energie consumeert en meer kooldioxide uitstoot. Het gevolg hiervan zou zijn dat de netto-energiebesparingen laag of nihil zouden zijn. Bovendien zouden er, als gevolg van het stabiele ETS-maximum, geen emissiereducties worden gerealiseerd. Het apart houden van rechten zou het bovengenoemde effect neutraliseren door de netto-energiebesparingen en emissiereducties te ondersteunen.

Volgende stappen

De routekaart krijgt de vorm van een mededeling die tot de Raad, het Europees Parlement en de EU-instellingen is gericht. De Commissie nodigt de lidstaten en de belanghebbenden uit om met de routekaart rekening te houden bij de verdere ontwikkeling van het verdere beleid van de EU en de lidstaten om tegen 2050 tot een koolstofarme economie te komen. De volgende noodzakelijke stap die de Commissie ziet, is de ontwikkeling van specifieke routekaarten per sector, in samenwerking met de betrokken sectoren.

Meer informatie:

Vragen en antwoorden over de routekaart naar een koolstofarme economie: MEMO/11/150

- Routekaart naar een koolstofarme economie:

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

http://www.ec.europa.eu/commission_2010-014/hedegaard/headlines/roadmap/index_en.htm

- Een efficiënt gebruik van hulpbronnen – Kerninitiatief van de Europa 2020-strategie:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

1 :

Het aanbod van de EU om in het kader van de internationale klimaatonderhandelingen tegen 2020 onder de juiste omstandigheden een uitstootvermindering van 30% tot stand te brengen, blijft op tafel liggen en staat los van de routekaart.

2 :

zie http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm


Side Bar