Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/272

Bryssel/Strasbourg, 8. maaliskuuta 2011

Ilmastonmuutos: komissiolta suunnitelma kilpailukykyisen ja vähähiilisen Euroopan rakentamiseksi vuoteen 2050 mennessä

Euroopan komissio hyväksyi tänään etenemissuunnitelman, jonka avulla Euroopan unionista rakennetaan kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuoteen 2050 mennessä. Etenemissuunnitelmassa selostetaan kustannustehokkaat tavat saavuttaa EU:n tavoite leikata kasvihuonekaasujen päästöjä 80–95 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna vuoteen 2050 mennessä. Kustannustehokkuusanalyysiin perustuen etenemissuunnitelmassa ohjataan alakohtaisia politiikkoja, kansallisia ja alueellisia vähähiilisiä strategioita ja pitkän aikavälin investointeja. EU:n olisi nyt aloitettava pitkän aikavälin strategioiden laatiminen. Etenemissuunnitelmassa on ohjeita siitä, miten kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen voidaan siirtyä kustannustehokkaimmin. Euroopan komissio oli aloitteellinen tässä asiassa myös siksi, että johtoasema maailmanlaajuisessa siirtymisessä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen tuo EU:lle monia hyötyjä.

”Siirtyminen kohti kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta on aloitettava nyt. Mitä pidempään odotamme, sitä suuremmiksi kustannukset nousevat. Öljyn hinnan noustessa Eurooppa maksaa joka vuosi enemmän energiastaan ja tulee haavoittuvammaksi hintahäiriöille. Siirtyminen kohti kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta on siis juuri nyt kannattavaa. Hyvä uutinen on myös se, ettei ole tarpeen odottaa teknologisia läpimurtoja. Vähähiilinen talous voidaan rakentaa kehittämällä edelleen jo tällä hetkellä käytössä olevia hyviksi todettuja teknologioita. Talouden kaikkien alojen, kuten maatalouden, rakentamisen ja liikenteen, on osallistuttava tähän työhön. Nyt hyväksytyssä etenemissuunnitelmassa selostetaan kustannustehokkaimmat keinot, joiden avulla Eurooppa muutetaan vähähiiliseksi. Suunnitelmassa esitetään yrityksille ja hallituksille selkeä ja ennakoitavissa oleva kehys, jonka avulla ne voivat valmistella omia vähähiilisiä strategioitaan ja pitkän aikavälin investointejaan”, sanoi ilmastoasioista vastaava komissaari Connie Hedegaard.

Keskiössä EU:n omat toimet

Eurooppa-neuvosto on ilmaissut kannattavansa tavoitetta, jonka mukaisesti EU:n kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään 80–95 prosentilla vuoden 1990 päästöihin verrattuna vuoteen 2050 mennessä osana Euroopan pitkän aikavälin toimia vaarallisen ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Etenemissuunnitelmassa esitetään kustannustehokkaat keinot tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja suositellaan, että Euroopan olisi pyrittävä saavuttamaan tämä tavoite pääosin omien toimiensa kautta, koska vuosisadan puolenvälin paikkeilla päästöjen kompensoimiseksi käytettäviä kansainvälisiä hyvityksiä ei ole enää niin laajalti saatavilla kuin tällä hetkellä. Tästä syystä EU:n olisi vuoteen 2050 mennessä vähennettävä päästöjään 80 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna pelkästään EU:ssa toteutettavilla toimilla. Mahdolliset hyvitykset nostaisivat päästövähennysten kokonaismäärän yli 80 prosenttiin.

Etenemissuunnitelman perustana oleva kattava taloudellinen mallinnus osoittaa, että päästöjen vähentäminen EU:ssa 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä edellyttää päästöjen leikkaamista vuoden 1990 tasoihin verrattuna 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 60 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Kaikkien alojen on osallistuttava päästöjen vähentämiseen. Nykyisillä toimintapolitiikoilla EU:n päästöt aleneva ennusteiden mukaan 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Polttoainesäästöt

EU:n siirtyminen vähähiiliseen talouteen edellyttää seuraavien 40 vuoden aikana vuotuisia lisäinvestointeja, jotka vastaavat noin 1,5 prosenttia EU:n BKT:sta tai 270 miljardia euroa. Nämä investoinnit täydentävät nykyisiä investointeja, jotka vastaavat 19 prosenttia BKT:sta. Tämä vastaa Euroopan investointitasoja ennen talouskriisin puhkeamista. Suuri osa tästä ylimääräisestä investoinnista tai jopa koko investointi saadaan takaisin öljyn ja kaasun alhaisempien tuontikustannusten muodossa. Näiden säästöjen arvioidaan olevan 175–320 miljardia euroa vuodessa.

Lisäksi puhtaisiin teknologioihin, infrastruktuureihin, kuten älykkäisiin sähköverkkoihin, ja ympäristönsuojeluun tehtävillä vähähiilisillä investoinneilla on monia hyötyjä. Polttoainekustannukset maksetaan suurelta osin kolmansiin maihin, mutta EU saa investoinnista lisäarvoa. Sen lisäksi, että Euroopan riippuvuus energian tuonnista ja samalla hintahäiriöiden aiheuttama haavoittuvuus vähenevät, investoinnit luovat uusia kasvun lähteitä, säilyttävät nykyisiä työpaikkoja ja luovat uusia. Myös ilmansaasteet ja niihin liittyvät terveyskustannukset vähenisivät. Paremman ilmanlaadun aikaansaamien kokonaishyötyjen arvo saattaisi olla jopa 88 miljardia euroa vuodessa vuoteen 2050 mennessä.

Tavoite vuodelle 2020

Analyysi osoittaa myös, että kustannustehokkain tapa saavuttaa vuotta 2050 koskeva tavoite on leikata päästöjä 25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä nykyisen 20 prosentin vähennystavoitteen sijaan. Nämä leikkaukset saavutettaisiin EU:n omin toimin. Etenemissuunnitelmassa osoitetaan, että EU:n sisäisin toimin tehtävä 25 prosentin päästövähennys1 voidaan saavuttaa vuonna 2020, jos EU parantaa energiatehokkuuttaan 20 prosentilla (valtion- ja hallitusten päämiehet vahvistivat tämän tavoitteen uudelleen 4. helmikuuta järjestetyssä energiahuippukokouksessa) ja panee kokonaisuudessaan täytäntöön vuonna 2009 hyväksytyt vuotta 2020 koskevat ilmasto- ja energiapaketin toimenpiteet2.

20 prosentin energiansäästötavoitteen saavuttaminen saattaa edellyttää, että EU:n päästökauppajärjestelmässä osa jäsenvaltioiden huutokaupattavaksi tarkoitetuista päästöoikeuksista jätetään käyttämättä vuodesta 2013 alkaen. Käyttämättä jätettävien päästöoikeuksien poolia kasvatettaisiin asteittain ottaen huomioon yritysten käytössä jo olevat päästöoikeudet. Jos näin ei toimittaisi, yhden yrityksen toteuttamat energiansäästötoimet alentaisivat päästöoikeuksien hintaa, koska niiden suhteellinen kysyntä alenisi. Tämä puolestaan saattaisi johtaa siihen, että jokin toinen yritys tuottaisi enemmän, kuluttaisi enemmän energiaa ja aiheuttaisi enemmän hiilidioksidipäästöjä. Energian nettosäästöt olisivat näin ollen alhaiset tai olemattomat. Lisäksi EU:n päästökauppajärjestelmän päästökatto säilyisi samana, minkä vuoksi päästöjen nettovähennyksiä ei saavutettaisi. Päästöoikeuksien käyttämättä jättäminen neutraloisi edellä mainitut vaikutukset, mikä edesauttaisi energian nettosäästöjen ja päästövähennysten toteutumista.

Jatkotoimet

Etenemissuunnitelma esitetään neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle annettavassa tiedonannossa. Komissio pyytää näitä toimielimiä, jäsenvaltioita ja sidosryhmiä ottamaan etenemissuunnitelman huomioon kehitettäessä EU:n ja jäsenvaltioiden politiikkoja, joilla siirrytään vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä. Komissio katsoo, että seuraavaksi on tarpeen kehittää alakohtaisia etenemissuunnitelmia yhteistyössä kyseisten alojen kanssa.

Lisätietoja:

Vähähiilistä taloutta koskeva etenemissuunnitelma – kysymyksiä ja vastauksia: MEMO/11/150

- Vähähiilistä taloutta koskeva etenemissuunnitelma:

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

http://www.ec.europa.eu/commission_2010-014/hedegaard/headlines/roadmap/index_en.htm

- Resurssitehokas Eurooppa – Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

1 :

EU on kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ilmoittanut olevansa valmis vähentämään päästöjä 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, jos olosuhteet ovat oikeat. Tämä tarjous on edelleen voimassa, eikä etenemissuunnitelma vaikuta siihen.

2 :

Ks. http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm


Side Bar