Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

Bryssel den 8 mars 2011

Patenträtt: kommissionen välkomnar domstolens yttrande

Europeiska kommissionen välkomnar det yttrande som EU-domstolen i dag avgav om huruvida det planerade avtalet om en domstol för europeiska patent och EU-patent är förenligt med EU-fördragen. När detta yttrande nu föreligger kommer kommissionen att analysera det noga för att finna lämpliga lösningar.

Yttrandet bör inte påverka det beslut som medlemsstaterna förväntas ta den 10 mars vid rådets (konkurrenskraft) möte efter det att Europaparlamentet gått med på att öka samarbetet inom området för enhetligt patentskydd. Inrättandet av enhetligt patentskydd är rättsligt sett skilt från skapandet av Europeiska patentdomstolen. Det är viktigt att inte tappa farten utan att nu snabbt låta de årtiondelånga diskussionerna om EU-patentet krönas med framgång genom ökat samarbete.

Samtidigt kommer kommissionen också snabbt att försöka finna en lämplig lösning för systemet för prövning av patenttvister.

Domstolen ombads yttra sig i frågan i juni 2009. Den kom fram till att det planerade avtalet om Europeiska patentdomstolen i sin nuvarande form är oförenligt med EU-fördragen.

Kommissionen kommer noga att analysera de invändningar som domstolen kommit med och i samarbete med rådets ordförandeskap och medlemsstaterna så snart som möjligt försöka finna en optimal lösning för patentsystemet och dess användare.

Avtalet om europeiska patentdomstolen och inrättandet av enhetligt patentskydd genom ökat samarbete är två skilda projekt. Det finns inga rättsliga skäl för att medlemsstaterna inte skulle anta ett beslut om att godkänna ökat samarbete för införandet av enhetligt patentskydd den 10 mars, så som planerat. När nu detta yttrande föreligger kan arbetet kring systemet för prövning av patenttvister återupptas med samma kraft som arbetet kring det europeiska patentet.

Den planerade europeiska patentdomstolen

Målet med det planerade avtalet, så som det presenterats för domstolen, var att skapa ett enhetligt system för prövning av patenttvister som minskar de kostnader och det krångel som uppstår genom parallell tvistlösning i flera medlemsstater och leder till bättre rättslig säkerhet genom att motstridiga domslut undviks. Europeiska patentdomstolen, så som den planeras i avtalet, skulle bestå av en förstainstansrätt (med en central avdelning och lokala och regionala avdelningar i de olika medlemsstaterna) och en appellationsdomstol. Den skulle ha exklusiv behörighet för förfaranden som rör europeiska patent som beviljas av Europeiska patentverket och för det enhetliga patentskyddet. Europeiska patentdomstolen skulle preliminärt behöva hänvisa till EU-domstolen vid tvivel om tolkningen av EU-lagstiftning.

Europeiska patentdomstolen skulle inrättas genom ett s.k. ”blandat avtal”1 mellan EU, dess medlemsstater och tredjeländer som är avtalsslutande parter till Europeiska patentkonventionen2.

Bakgrund

Utkastet till avtalet om domstolen för europeiska patent och EU-patent utarbetades i rådet efter det att debatten om patentreform återupplivades 2007. I mars 2009 antog kommissionen en rekommendation till rådet om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om utkastet till avtal med icke-EU-länder.

I juni 2009 bad rådet domstolen att undersöka om utkastet till avtal är förenligt med EU-fördragen.

I december 2009 antog rådet enhälligt slutsatser om ett utökat patentsystem i Europa, som även omfattade aspekter av vikt för den europeiska patentdomstolen3.

Förhandlingarna om inrättandet av ett EU-patent bröt samman i slutet av 2010, eftersom medlemsstaterna inte kunde komma fram till ett enhälligt beslut om den tillämpliga språkordningen. Den 14 december 2010 lade kommissionen under kommissionär Michel Barnier och på grundval av en begäran från 12 medlemsstater fram ett förslag om att godkänna ökat samarbete för inrättandet av enhetligt patentskydd. Hittills har 25 medlemsstater begärt att få delta i det utökade samarbetet. Europaparlamentet gav sitt godkännande den 15 februari. Rådets beslut om att godkänna utökat samarbete väntas tas den 10 mars.

Läs mer

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

1 :

Ett internationellt avtal som sluts mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och tredjeländer å den andra sidan.

2 :

Konventionen om meddelande av europeiska patent (Europeiska patentkonventionen) av den 5 oktober 1973.

3 :

Se tillhörande pressmeddelande IP/09/1880


Side Bar