Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

Bruselj, 8. marca 2011

Patentno sodišče: Komisija pozdravila mnenje Evropskega sodišča

Evropska komisija pozdravlja današnje mnenje Evropskega sodišča o združljivosti predvidenega sporazuma o Evropskem sodišču ter Patentnem sodišču EU s pogodbami o EU. Komisija bo mnenje, ki je sedaj dostopno, temeljito proučila in poiskala primerne rešitve.

Mnenje ne bi smelo vplivati na sklep, ki naj bi ga države članice predvidoma sprejele 10. marca na Svetu za konkurenčnost, potem ko je Evropski parlament dal soglasje za okrepljeno sodelovanje na področju enotnega patentnega varstva. Enotno patentno varstvo je pravno ločena od ustanovitve Evropskega patentnega sodišča. Pomembno je ohraniti zagon, da bodo desetletja dolge razprave o patentu EU obrodile hitre in uspešne rešitve na podlagi okrepljenega sodelovanja.

Vzporedno s tem bo Komisija v skladu z mnenjem Evropskega sodišča čimprej poiskala primeren način za uvedbo sistema za reševanje sporov v zvezi s patenti.

Evropsko sodišče je bilo junija 2009 zaprošeno za mnenje. Ugotovilo je, da predvideni sporazum o Evropskem patentnem sodišču v svoji trenutni obliki ni združljiv s pogodbami EU.

Komisija bo podrobno proučila pripombe Evropskega sodišča ter bo skušala v sodelovanju s Predsedstvom Sveta in državami članicami čimprej poiskati najboljše možne rešitve v korist patentnega sistema in njegovih uporabnikov.

Pri sporazumu o Evropskem patentnem sodišču in uvedbi enotnega patentnega varstva na podlagi okrepljenega sodelovanja gre za dva različna projekta. Države članice nimajo pravnih razlogov, da 10. marca ne bi sprejele sklepa o odobritvi okrepljenega sodelovanja za uvedbo enotnega patentnega varstva, kot je predvideno. Potem ko je Evropsko sodišče podalo svoje mnenje, se lahko z enakim zagonom kot pri samem evropskem patentu nadaljujejo vzporedna prizadevanja za reševanje sporov v zvezi s patenti.

Predvidena ustanovitev Evropskega patentnega sodišča

Cilj predvidenega sporazuma, kot je bil predložen Evropskemu sodišču, je uvesti enoten sistem reševanja sporov v zvezi s patenti, z namenom zmanjševanja trenutnih stroškov in zapletov zaradi vzporednih sistemov v številnih državah članicah in zagotavljanja pravne varnosti s preprečevanjem nasprotujočih si sodnih odločb. Evropsko patentno sodišče bi po načrtih iz predvidenega sporazuma imelo prvostopenjsko sodišče (z osrednjim oddelkom ter lokalnimi in regionalnimi oddelki v različnih državah članicah) ter prizivno sodišče. Imelo bi izključno pristojnost za postopke v zvezi z evropskimi patenti, ki jih odobri Evropski patentni urad, ter za enotno patentno varstvo. Evropsko patentno sodišče bi se moralo v primerih dvoma glede tolmačenja prava EU predhodno posvetovati z Evropskim sodiščem.

Evropsko patentno sodišče bi bilo ustanovljeno z „mešanim sporazumom“1 med EU, njenimi državami članicami ter tretjimi državami, ki so pogodbenice Evropske patentne konvencije2.

Ozadje

Osnutek sporazuma o Evropskem sodišču ter patentnem sodišču EU je bil oblikovan na Svetu po ponovnem odprtju razprave o patentni reformi leta 2007. Marca 2009 je Komisija sprejela Priporočilo Svetu, naj pooblasti Komisijo za začetek pogajanj o osnutku sporazuma z državami, ki niso članice EU.

Junija 2009 je Svet Evropskemu sodišču predložil prošnjo za združljivost osnutka sporazuma s pogodbami EU.

Decembra 2009 je Svet soglasno sprejel sklepe o okrepljenem patentnem sistemu v Evropi, ki obenem vsebujejo bistvene elemente Evropskega patentnega sodišča3.

Pogajanja o uvedbi patenta EU so konec leta 2010 propadla, ker se države članice niso mogle zediniti glede veljavne jezikovne ureditve. 14. decembra 2010 je Komisija na podlagi prošenj 12 držav članic in s pooblastilom komisarja Barnierja predložila predlog o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva. Do danes je 25 držav članic zaprosilo za sodelovanje v okrepljenem sodelovanju. Evropski parlament je svoje soglasje podal 15. februarja. Sklep Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja je predviden 10. marca.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm.

1 :

Mednarodni sporazum, ki bo sklenjen med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter tretjimi državami na drugi strani.

2 :

Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Evropska patentna konvencija) z dne 5. oktobra 1973.

3 :

Glej povezano izjavo za javnost: IP/09/1880


Side Bar