Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

V Bruseli 8. marca 2011

Patentový súd: Komisia víta stanovisko Súdneho dvora

Európska komisia víta dnešné stanovisko Súdneho dvora EÚ o zlučiteľnosti plánovanej dohody o európskom patentovom súde a patentovom súde EÚ so zmluvami o EÚ. Keďže stanovisko je už na svete, Komisia ho pozorne preskúma s cieľom nájsť vhodné riešenia.

Toto stanovisko by nemalo mať vplyv na rozhodnutie, ktoré by mali členské štáty prijať 10. marca na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť po súhlase Európskeho parlamentu, ktorým sa povolí prechod na posilnenú spoluprácu v oblasti jednotnej ochrany patentov. Vytvorenie jednotnej ochrany patentov je z právneho hľadiska úplne iné ako zriadenie Európskeho patentového súdu. Je dôležité zachovať tento vývoj, aby sa prostredníctvom posilnenej spolupráce rýchlo a úspešne ukončili celé desaťročia vedené diskusie o patente EÚ.

Komisia bude súčasne rovnako rýchle pracovať na nájdení vhodného postupu na dosiahnutie pokroku v oblasti systému riešenia sporov o patent po stanovisku Súdneho dvora.

Súdny dvor Európskej únie bol požiadaný o stanovisko v júni 2009. Súdny dvor konštatoval, že plánovaná dohoda o Európskom patentovom súde v jej súčasnej podobe nie je zlučiteľná so zmluvami o EÚ.

Komisia bude veľmi pozorne analyzovať pripomienky Súdneho dvora Európskej únie a spolu s predsedníctvom Rady a členskými štátmi bude hľadať čo najrýchlejšie optimálne riešenie v záujme patentového systému a jeho užívateľov.

Dohoda o Európskom patentovom súde a vytvorenie jednotnej ochrany patentov prostredníctvom posilnenej spolupráce sú dva odlišné projekty. Z právneho hľadiska neexistuje žiadny dôvod, aby členské štáty 10. marca neprijali rozhodnutie, ktorým sa povolí posilnená spolupráca pri vytváraní jednotnej ochrany patentov, tak, ako sa plánovalo. Teraz, keď je k dispozícii uvedené stanovisko, môže sa súčasne začať pracovať na riešení patentových sporov rovnakým tempom ako na samotnom európskom patente.

Plánované zriadenie Európskeho patentového súdu

Cieľom plánovanej dohody v podobe, ktorá bola predložená Súdnemu dvoru Európskej únie, je vytvoriť jednotný systém riešenia patentových sporov s cieľom znížiť existujúce náklady a zložitosť, ktoré sú výsledkom riešenia sporov vo viacerých členských štátoch súčasne, a zabezpečiť právnu istotu zabránením prijímania kolidujúcich rozsudkov. Európsky patentový súd by mal podľa návrhu dohody tvoriť súd prvého stupňa (s centrálnou zložkou a miestnymi zložkami v jednotlivých členských štátoch) a odvolací súd. Jeho výlučná právomoc by sa vzťahovala na konania vo veci európskych patentov udelených Európskou patentovou organizáciou a vo veci jednotnej ochrany patentov. Povinnosťou Európskeho patentového súdu by bolo požiadať v prípade pochybností pri výklade právnych predpisov EÚ Súdny dvor Európskej únie o vydanie predbežného stanoviska.

Európsky patentový súd by bol zriadený prostredníctvom „zmiešanej dohody“1 medzi EÚ, jej členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho patentového dohovoru2.

Kontext

Návrh dohody o európskom patentovom súde a patentovom súde EÚ vypracovala Rada po opätovnom začatí diskusie o reforme v oblasti patentov v roku 2007. Komisia prijala v marci 2009 odporúčanie Rade týkajúce sa poverenia Komisie začať rokovania o návrhu dohody s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ.

Rada v júni 2009 požiadala Súdny dvor Európskej únie, aby rozhodol o zlučiteľnosti návrhu dohody so zmluvami o EÚ.

Rada prijala v decembri 2009 jednomyseľne závery o posilnenom patentovom systéme v Európe, ktoré sa týkali aj hlavných otázok Európskeho patentového súdu3.

Rokovania o vytvorení patentu EÚ sa na konci roka 2010 skončili neúspechom, pretože členské štáty neboli schopné dosiahnuť jednomyseľnú dohodu o použiteľnom jazykovom režime. Na žiadosť 12 členských štátov predložila Komisia 14. decembra 2010 pod vedením Michela Barniera návrh na povolenie posilnenej spolupráce v oblasti tvorby jednotnej ochrany patentov. Dodnes požiadalo 25 členských štátov o účasť na posilnenej spolupráci. Európsky parlament udelil súhlas 15. februára. Rozhodnutie Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca sa plánuje na 10. marca.

Viac informácií:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

1 :

Medzinárodná dohoda, ktorá sa má uzatvoriť medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a tretími krajinami na strane druhej.

2 :

Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) z 5. októbra 1973.

3 :

Pozri súvisiacu tlačovú správu: IP/09/1880


Side Bar