Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

Bruksela, dnia 8 marca 2011 r.

Sąd patentowy: Komisja z zadowoleniem przyjęła wydanie opinii przez Trybunał Sprawiedliwości

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wydanie w dniu dzisiejszym opinii Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zgodności z unijnymi traktatami planowanego porozumienia w sprawie Europejskiego i Unijnego Sądu Patentowego. Komisja bardzo uważnie przeanalizuje wydaną opinię w celu określenia właściwych rozwiązań.

Opinia nie powinna mieć wpływu na decyzję, którą zgodnie z planem państwa członkowskie mają podjąć w dniu 10 marca na posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności, po wyrażeniu przez Parlament Europejski zgody upoważniającej podjęcie wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej. Utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej jest z prawnego punktu widzenia niezależne od utworzenia Europejskiego Sądu Patentowego. Ważne jest zachowanie dynamiki, aby w ramach wzmocnionej współpracy zakończyć trwające dziesięciolecia debaty poświęcone unijnemu patentowi oraz znaleźć szybkie i skuteczne rozwiązanie.

Jednocześnie Komisja będzie równie szybko pracować nad znalezieniem właściwego sposobu realizacji systemu sądowego rozstrzygania sporów patentowych z uwzględnieniem opinii Trybunału.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej został poproszony o wydanie opinii w czerwcu 2009 r. Stwierdził on, że planowane porozumienie w sprawie Europejskiego Sądu Patentowego w swoim obecnym kształcie jest niezgodne z postanowieniami unijnych traktatów.

Komisja bardzo uważnie przeanalizuje zastrzeżenia zgłoszone przez Trybunał oraz wraz z Prezydencją Rady i państwami członkowskimi podejmie działania zmierzające do znalezienie w możliwie najkrótszym czasie najlepszych rozwiązań w interesie systemu patentowego i jego użytkowników.

Porozumienie w sprawie Europejskiego Sądu Patentowego oraz stworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej w ramach wzmocnionej współpracy to dwa odrębne przedsięwzięcia. Nie istnieją przeszkody prawne, które uniemożliwiałyby państwom członkowskim planowe przyjęcie w dniu 10 marca decyzji upoważniającej podjęcie wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej. Wraz z wydaniem opinii możliwe jest ponowne podjęcie równoległych prac nad systemem sądowego rozstrzygania sporów patentowych z tą samą intensywnością, z jaką prowadzone są prace nad patentem europejskim.

Planowane utworzenie Europejskiego Sądu Patentowego

Celem planowanego porozumienia – w kształcie przekazanym Trybunałowi – jest utworzenie jednolitego systemu sądowego rozwiązywania sporów patentowych w celu ograniczenia dotychczasowych kosztów i zawiłości wynikających z konieczności prowadzenia postępowań sądowych jednocześnie w kilku państwach członkowskich oraz zapewnienia pewności prawa poprzez unikanie sprzecznych orzeczeń. Europejski Sąd Patentowy przewidziany w projekcie porozumienia składałby się z sądu pierwszej instancji (z wydziałem centralnym oraz wydziałami miejscowymi i regionalnymi w różnych państwach członkowskich) oraz sądu apelacyjnego. Posiadałby wyłączną właściwość w sprawach dotyczących patentów europejskich przyznanych przez EPO oraz w sprawach jednolitego systemu ochrony patentowej. Europejski Sąd Patentowy miałby obowiązek występowania do Trybunału Sprawiedliwości UE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przypadku wątpliwości co do interpretacji unijnego prawa.

Podstawę utworzenia Europejskiego Sądu Patentowego stanowiłoby „porozumienie mieszane”1 między UE, państwami członkowskimi UE a państwami trzecimi będącymi umawiającymi się państwami – stronami konwencji o patencie europejskim2.

Kontekst

Projekt porozumienia w sprawie Europejskiego i Unijnego Sądu Patentowego został opracowany przez Radę po ponownym podjęciu w 2007 r. debaty w sprawie reformy patentowej. W marcu 2009 r. Komisja przyjęła zalecenie dla Rady dotyczące udzielenia Komisji upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji w sprawie projektu porozumienia z państwami nienależącymi do UE.

W czerwcu 2009 r. Rada skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE zapytanie dotyczące zgodności projektu porozumienia z unijnymi traktatami.

W grudniu 2009 r. Rada jednogłośnie przyjęła konkluzje w sprawie wzmocnienia systemu patentowego w Europie, które obejmowały również główne aspekty Europejskiego Sądu Patentowego3.

Negocjacje w sprawie utworzenia unijnego patentu zakończyły się niepowodzeniem pod koniec 2010 r., ponieważ państwa członkowskie nie były w stanie osiągnąć jednomyślnej zgody w sprawie obowiązującego systemu językowego. W dniu 14 grudnia 2010 r. z inicjatywy komisarza Michela Barniera Komisja na podstawie wniosku 12 państw członkowskich wystąpiła z wnioskiem w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej. Dotychczas chęć podjęcia wzmocnionej współpracy w tej dziedzinie wyraziło 25 państw członkowskich. Parlament Europejski udzielił swojej zgody w dniu 15 lutego. Decyzja Rady upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy przewidywana jest na 10 marca.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

1 :

Umowa międzynarodowa, która zostanie zawarta miedzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a państwami trzecimi.

2 :

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (europejska konwencja patentowa) z dnia 5 października 1973 r.

3 :

Zob. odnośny komunikat prasowy IP/09/1880


Side Bar