Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

Brussel, 8 maart 2011

Octrooigerecht: de Commissie verwelkomt het door het Hof van Justitie uitgebrachte advies

De Europese Commissie verwelkomt het vandaag door het Hof van Justitie van de EU uitgebrachte advies inzake de verenigbaarheid met de EU‑verdragen van de beoogde overeenkomst betreffende het Gerecht voor het Europees en EU‑octrooi. Nu het advies beschikbaar is, zal de Commissie het zorgvuldig analyseren met het oog op het vinden van gepaste oplossingen.

Het advies zou geen invloed hebben op het besluit dat de lidstaten op 10 maart normaliter in de Raad Concurrentievermogen zullen nemen na de eerdere goedkeuring door het Europees Parlement van nauwere samenwerking op het vlak van eenheidsoctrooibescherming. De instelling van eenheidsoctrooibescherming staat immers juridisch los van de oprichting van een Europees octrooigerecht. Het is belangrijk om de dynamiek gaande te houden en zo via nauwere samenwerking de al tientallen jaren durende discussie over het EU-octrooi snel en succesvol af te ronden.

Daarnaast zal de Commissie na het advies van het Hof eveneens zo snel mogelijk een passende benadering zoeken voor het systeem voor de behandeling van octrooigeschillen.

Het Hof van Justitie van de EU werd in juni 2009 om een advies verzocht. Het Hof kwam tot de bevinding dat de beoogde overeenkomst betreffende het Europees octrooigerecht in haar huidige vorm onverenigbaar is met de EU‑verdragen.

De Commissie zal de door het Hof opgeworpen bezwaren zeer zorgvuldig analyseren en met het voorzitterschap van de Raad en de lidstaten samenwerken om zo spoedig mogelijk en in het belang van het octrooisysteem en de gebruikers ervan de beste oplossingen te vinden.

De overeenkomst betreffende het Europees octrooigerecht en de instelling van eenheidsoctrooibescherming via nauwere samenwerking zijn twee onderscheiden projecten. Er bestaat geen juridische reden die de lidstaten ervan weerhoudt om, zoals gepland, op 10 maart het besluit houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan tot instelling van eenheidsoctrooibescherming vast te stellen. Nu het advies beschikbaar is, kunnen de parallelle werkzaamheden op het vlak van rechtsgeschillen over octrooien met dezelfde dynamiek worden hervat als de werkzaamheden op het vlak van het Europese octrooi zelf.

De voorgenomen oprichting van het Europees octrooigerecht

Het doel van de beoogde overeenkomst, zoals deze aan het Hof van Justitie van de EU werd voorgelegd, is het instellen van een eengemaakt systeem voor de behandeling van octrooigeschillen om de huidige kosten en complexiteit als gevolg van parallelle rechtszaken in meerdere lidstaten te verminderen en voor rechtszekerheid te zorgen door tegenstrijdige beslissingen te vermijden. Het Europees Octrooigerecht zou volgens de ontwerpovereenkomst bestaan uit een gerecht van eerste aanleg (met een centrale afdeling en lokale en regionale afdelingen in de verschillende lidstaten) en een hof van beroep. Het zou over exclusieve rechtsmacht beschikken voor procedures met betrekking tot door het EOB verleende Europese octrooien en voor de eengemaakte octrooibescherming. Het Europees octrooigerecht zou verplicht zijn een prejudicieel verzoek tot het Hof van Justitie van de EU te richten in geval van twijfel over de uitlegging van EU‑recht.

Het Europees octrooigerecht zou worden opgericht via een "gemengde overeenkomst"1 tussen de EU, haar lidstaten en derde landen die partij zijn bij het Europees Octrooiverdrag2.

Achtergrond

De ontwerpovereenkomst tot invoering van het Gerecht voor het Europees en EU‑octrooi werd in 2007 door de Raad opgesteld na de heropening van het octrooihervormingsdebat. In maart 2009 heeft de Commissie een aanbeveling aan de Raad aangenomen waarbij zij wordt gemachtigd onderhandelingen te openen over de ontwerpovereenkomst met derde landen.

In juni 2009 heeft de Raad een verzoek om advies tot het Hof van Justitie van de EU gericht betreffende de verenigbaarheid van de ontwerpovereenkomst met de EU‑verdragen.

In december 2009 heeft de Raad met eenparigheid van stemmen de conclusies over een beter octrooisysteem voor Europa aangenomen waarin tevens de voornaamste elementen voor het Europees octrooigerecht terug te vinden zijn3.

Eind 2010 draaiden de onderhandelingen over de instelling van het EU‑octrooi op niets uit daar de lidstaten geen eenparigheid van stemmen konden bereiken over de toepasselijke taalregeling. Op 14 december 2010 en op vraag van 12 lidstaten heeft de Commissie namens commissaris Barnier een voorstel ingediend voor de goedkeuring van nauwere samenwerking op het vlak van de instelling van eenheidsoctrooibescherming. Tot dusver hebben 25 lidstaten om deelname in de nauwere samenwerking verzocht. Op 15 februari heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring verleend. De goedkeuring van het besluit van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan is gepland voor 10 maart.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

1 :

Een internationale overeenkomst die tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en derde landen anderzijds dient te worden gesloten.

2 :

Het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (het Europees Octrooiverdrag) van 5 oktober 1973.

3 :

Zie desbetreffende persmededeling IP/09/1880


Side Bar