Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

Briselē, 2011. gada 8. martā

Patentu tiesa: Komisija pieņem zināšanai Tiesas atzinumu

Eiropas Komisija pieņem zināšanai atzinumu, ko Eiropas Savienības Tiesa šodien izteica par plānotā nolīguma par Eiropas un ES Patentu tiesu saderību ar ES Līgumiem. Tā kā šis atzinums tagad ir pieejams, Komisija to ļoti rūpīgi izanalizēs, lai rastu piemērotus risinājumus.

Atzinumam nevajadzētu ietekmēt lēmumu, ko dalībvalstis paredzējušas pieņemt Konkurences padomes sanāksmes laikā 10. martā pēc Eiropas Parlamenta piekrišanas saņemšanas par sadarbības pastiprināšanu vienotā patenta aizsardzības jomā. Vienotā patenta aizsardzības izveide ir juridiski nošķirta no Eiropas Patentu tiesas izveides. Ir svarīgi saglabāt virzības tempu, lai ar pastiprinātu sadarbību drīz un veiksmīgi pabeigtu diskusijas par ES patentu.

Līdztekus tam Komisija tikpat raiti strādās, lai tagad, pēc Tiesas atzinuma saņemšanas, rastu piemērotu risinājumu turpmākai virzībai patentu strīdu izskatīšanas sistēmā.

Izteikt atzinumu Eiropas Tiesai lūdza 2009. gada jūnijā. Tiesa uzskatīja, ka plānotais nolīgums par Eiropas Patentu tiesu pašreizējā redakcijā nav saderīgs ar ES Līgumiem.

Komisija kopīgi ar Padomes prezidentūru un dalībvalstīm ļoti rūpīgi izanalizēs ES Tiesas iebildumus, lai iespējami drīz rastu labākos risinājumus patentu sistēmas un tās lietotāju interesēs.

Nolīgums par Eiropas Patentu tiesu un vienotā patenta aizsardzības izveide ar pastiprinātu sadarbību ir divi atšķirīgi projekti. Nav juridisku iemeslu, kā dēļ dalībvalstis nevarētu 10. martā, kā paredzēts, pieņemt lēmumu par pastiprinātas sadarbības atļaušanu vienotā patenta aizsardzības izveidei. Tagad, kad atzinums ir izteikts, paralēli notiekošais darbs patentu strīdu izskatīšanas jomā var virzīties uz priekšu tādā pašā tempā kā darbs saistībā ar pašu ES patentu.

Plānotā Eiropas Patentu tiesas izveide

ES Tiesai iesniegtā plānotā nolīguma mērķis ir izveidot patentu tiesvedības sistēmu, lai samazinātu esošās izmaksas un komplicētību, ko rada vienlaicīga strīdu izskatīšana vairākās dalībvalstīs, un garantētu tiesisko noteiktību, novēršot pretrunīgus spriedumus. Eiropas Patentu tiesa, kā plānots ar nolīguma projektu, būs Pirmās instances tiesa (kurā ietilpst Centrālā nodaļa, kā arī vietējās un reģionālās nodaļas dalībvalstīs) un Apelācijas tiesa. Tai būs ekskluzīva kompetence procedūrās saistībā ar Eiropas patentiem, ko piešķir Eiropas Patentu birojs (EPB), un vienotā patenta aizsardzībā. Eiropas Patentu tiesai būs pienākums pieprasīt ES Tiesai prejudiciālu nolēmumu ES tiesību aktu interpretācijas šaubu gadījumos.

Eiropas Patentu tiesu izveidos ar „jauktu nolīgumu” 1 starp ES, tās dalībvalstīm un trešām valstīm, kuras ir Eiropas patentu konvencijas2 līgumslēdzējas valstis.

Vispārīga informācija

Nolīguma projekts par Eiropas un ES Patentu tiesu tika izstrādāts Padomē pēc patentu reformas apspriežu atsākšanas 2007. gadā. 2009. gada martā Komisija pieņēma ieteikumu Padomei atļaut Komisijai sākt sarunas par nolīguma projektu ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

2009. gada jūnijā Padome iesniedza prasību ES Tiesai par nolīguma projekta saderību ar ES Līgumiem.

2009. gada decembrī Padome vienbalsīgi pieņēma secinājumus par uzlabotu patentu sistēmu Eiropā, kas nosaka arī svarīgākos Eiropas Patentu tiesas elementus3.

Sarunas par ES patenta izveidi 2010. gada nogalē beidzās nesekmīgi, jo dalībvalstis nevarēja panākt vienprātību par piemērojamo valodu režīmu. 2010. gada 14. decembrī, pamatojoties uz 12 dalībvalstu pieprasījumu, Komija komisāra Barnjē vadībā iesniedza priekšlikumu atļaut pastiprinātu sadarbību vienotā patenta aizsardzības izveidei. Līdz šai dienai piedalīties pastiprinātajā sadarbībā prasījušas 25 dalībvalstis. Eiropas Parlaments izteica piekrišanu 15. februārī. Padomes lēmums pastiprinātas sadarbības atļaušanai sagaidāms 10. martā.

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

1 :

Starptautisks nolīgums, kas jānoslēdz starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešām valstīm, no otras puses.

2 :

1973. gada 5. oktobra Konvencija par Eiropas Patentu piešķiršanu (Eiropas patentu konvencija).

3 :

Sk. ar to saistīto paziņojumu presei: IP/09/1880


Side Bar