Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

Bryssel 8. maaliskuuta 2011

Komissio tyytyväinen unionin tuomioistuimen lausuntoon patenttituomioistuimesta

Euroopan komissio on tyytyväinen, kun unionin tuomioistuin antoi tänään lausuntonsa siitä, onko Euroopan ja EU:n patenttituomioistuimesta tehtäväksi suunniteltu sopimus yhteensopiva EU:n perussopimusten kanssa. Nyt kun lausunto on saatu, komissio analysoi sen huolellisesti löytääkseen soveltuvat ratkaisut.

Lausunnolla ei pitäisi olla vaikutusta päätökseen, joka jäsenvaltioiden on määrä tehdä 10. maaliskuuta kilpailukykyneuvostossa Euroopan parlamentin suhtauduttua myönteisesti yhtenäisen patenttisuojan alalla tehtävän yhteistyön tehostamiseen. Yhtenäisen patenttisuojan luominen ja Euroopan patenttituomioistuimen luominen ovat lainsäädännöllisesti erillisiä. On tärkeä hyödyntää tähänastinen edistys ja saattaa EU-patentista vuosikymmeniä käydyt keskustelut loppuun nopeasti ja tuloksellisesti siirtymällä tehostettuun yhteistyöhön.

Samaan aikaan komissio pyrkii etenemään nopeasti myös patenttioikeudenkäyntijärjestelmän suhteen, kun tuomioistuimen lausunto nyt saatiin.

Tuomioistuimelta pyydettiin kesäkuussa 2009 asiasta lausuntoa. Tuomioistuimen mukaan suunniteltu sopimus Euroopan patenttituomioistuimesta ei sellaisenaan ollut yhteensopiva EU:n perussopimusten kanssa.

Komissio tarkastelee tuomioistuimen esiin tuomia epäkohtia hyvin huolellisesti ja pyrkii yhdessä neuvoston puheenjohtajamaan ja jäsenvaltioiden kanssa löytämään parhaat ratkaisut mahdollisimman nopeasti patenttijärjestelmän ja sen käyttäjien etujen mukaisesti.

Sopimus Euroopan patenttituomioistuimesta ja yhtenäisen patenttisuojan luominen yhteistyötä tehostamalla ovat kaksi erillistä hanketta. Jäsenvaltioilla ei ole mitään oikeudellista syytä olla tekemättä suunnitelmien mukaisesti 10. maaliskuuta päätöstä yhtenäisen patenttisuojan luomiseen tähtäävän yhteistyön tehostamisen sallimisesta. Nyt kun tuomioistuimen lausunto on saatu, voidaan patenttioikeudenkäyntejä koskevaa työtä jatkaa samaan aikaan yhtäläisellä ponnella kuin itse Eurooppa-patenttia koskevaa työtä.

Suunnitelma Euroopan patenttituomioistuimen luomiseksi

Unionin tuomioistuimelle esitetyn sopimussuunnitelman tavoitteena on ottaa käyttöön yhtenäistetty patenttioikeudenkäyntijärjestelmä, jotta nykyisin useissa jäsenvaltioissa käytävistä rinnakkaisista oikeudenkäyneistä johtuvia kuluja ja järjestelmän monimutkaisuutta voitaisiin vähentää ja oikeusvarmuus voitaisiin varmistaa välttämällä ristiriitaiset tuomiot. Sopimusluonnoksen mukaan Euroopan patenttituomioistuin muodostuisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta (jossa on keskusjaosto sekä alueellisen ja paikallisen tason jaostot eri jäsenvaltioissa) ja muutoksenhakutuomioistuimesta. Sillä olisi yksinomainen toimivalta Euroopan patenttijärjestön myöntämiin Eurooppa-patentteihin liittyvien oikeudenkäyntien ja yhtenäisen patenttisuojan osalta. Euroopan patenttituomioistuin velvoitettaisiin pyytämään ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta, jos EU:n lainsäädännön tulkinnassa on epäselvyyttä.

Euroopan patenttituomioistuin on tarkoitus perustaa EU:n, sen jäsenvaltioiden ja Euroopan patenttisopimuksen1 sopimusvaltioina olevien kolmansien maiden välillä tehtävällä ”sekasopimuksella”2.

Tausta

Sopimusluonnos Euroopan ja EU:n patenttituomioistuimesta laadittiin neuvostossa sen jälkeen, kun keskustelu patenttiuudistuksesta käynnistettiin uudelleen vuonna 2007. Maaliskuussa 2009 komissio antoi neuvostolle suosituksen luvan antamisesta komissiolle aloittaa neuvottelut sopimusluonnoksesta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Kesäkuussa 2009 neuvosto esitti unionin tuomioistuimelle lausuntopyynnön sopimusluonnoksen yhteensopivuudesta EU:n perussopimusten kanssa.

Joulukuussa 2009 neuvosto hyväksyi yksimielisesti päätelmät tehostetusta Euroopan patenttijärjestelmästä, ja näihin sisältyi myös Euroopan patenttituomioistuinta koskevia tärkeitä seikkoja3.

Neuvottelut EU-patentin käyttöönotosta kariutuivat vuoden 2010 lopulla, koska jäsenvaltiot eivät päässeet yksimielisyyteen sovellettavasta kielijärjestelystä. Komissio teki komissaari Barnier’n johdolla 12 jäsenvaltion pyynnöstä 14. joulukuuta 2010 ehdotuksen yhteistyön tehostamisen sallimisesta yhtenäisen patenttisuojan luomisen alalla. Tähän mennessä 25 jäsenvaltiota on pyytänyt päästä mukaan tehostettuun yhteistyöhön. Euroopan parlamentti antoi myönteisen lausuntonsa 15. helmikuuta. Neuvoston odotetaan hyväksyvän 10. maaliskuuta päätöksen tehostetun yhteistyön sallimisesta.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

1 :

Yleissopimus Euroopan patentin myöntämisestä (Euroopan patenttisopimus), tehty 5 päivänä lokakuuta 1973.

2 :

Kansainvälinen sopimus, joka tehdään toisaalta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta kolmansien maiden välillä.

3 :

Ks. asiaa koskeva lehdistötiedote osoitteessa IP/09/1880


Side Bar